Björn Lundén AB

Materiella anläggningstillgångar - nyttjandeperiod mm

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller programmet Digitala Årsredovisningen

I årsredovisningen ska du upplysa om under hur många år företaget vid inköpet av tillgången planerade att använda de materiella anläggningstillgångarna såsom byggnader, markanläggningar, maskiner och inventarier. Det du anger här avskrivningstiden, dvs de år som företaget beräknar avskrivningar utifrån. Upplysningen placeras under redovisningsprinciperna som är not nr 1 i årsredovisningen.

Du ska även ange om företaget vid beräkningen av avskrivningsunderlaget för maskiner och inventarier har tagit hänsyn till tillgångens restvärde. Med restvärde menas det pris som företaget beräknar få vid en försäljning av tillgången efter avdrag för försäljningskostnader (beräknat utifrån den prisnivå som gäller vid anskaffningstidpunkten). Har hänsyn tagits till restvärde ska du ange för vilka typer av tillgångar restvärde har beräknats, t ex för lastbilar (om restvärde har beräknas för lastbilar).

Har företaget beräknat avskrivningar på annat sätt än linjärt ska du ange vilken avskrivningsmetod som används. Har du använt t ex en produktionsberoende avskrivningsmetod för t ex maskiner så anger du det i anteckningsfältet. Det vanligaste är att man skriver av tillgången linjärt över nyttjande perioden, dvs med samma belopp varje år.

Så här kan upplysningen se ut i årsredovisningen:

warning Created with Sketch.