Björn Lundén AB

Materiella anläggningstillgångar - avskrivningar

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller programmet Digitala Årsredovisningen

Företaget ska i årsredovisningen lämna informationen i en not om företagets anläggningstillgångar. Företaget ska i upplysningen bland annat ange anskaffningsvärdet vid räkenskapsårets ingång och hur dessa har förändrats under året (t ex, inköp, försäljningar och utrangeringar) samt årets avskrivningar, årets uppskrivningar och årets nedskrivningar.

I detta steg anges de avskrivningar som har gjorts på företagets materiella anläggningstillgångar. Har du använt rätt konto i baskontoplanen har avskrivningarna fyllts i automatiskt för respektive tillgångsslag. Det är dock inte helt ovanligt att man använder samma konto för både maskiner och inventarier. Du kan därför behöva fördela avskrivningarna på respektive tillgångsslag. Klicka på knappen Visa alla fält för att samtliga rader.

warning Created with Sketch.