Björn Lundén AB

Uppskrivningar av fastighet

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller programmet Digitala Årsredovisningen

Företaget ska i årsredovisningen lämna informationen i en not om företagets byggnader och mark. Företaget ska i upplysningen bland annat ange anskaffningsvärdet vid räkenskapsårets ingång och hur dessa har förändrats under året (t ex, inköp, försäljningar och utrangeringar) samt årets avskrivningar, årets uppskrivningar och årets nedskrivningar.

Har företaget skrivit upp värdet på företagets fastighet under året svara Ja på frågan så kommer du i nästa steg att få ange beloppet. Med uppskrivning menas att du har ökat värdet på byggnaden och/eller marken i redovisningen (maximalt till taxeringsvärdet) och avsatt motsvarande belopp till en uppskrivningsfond.


warning Created with Sketch.