Björn Lundén

Materiella anläggninstillgångar - anskaffningsvärde

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller programmet Digitala Årsredovisningen

Informationen som du anger här är en del av den information som du ska lämna i en notupplysning om företagets materiella anläggningstillgångar, såsom byggnader och inventarier. Företaget ska i upplysningen bland annat ange anskaffningsvärdet för de olika tillgångarna vid räkenskapsårets ingång och hur dessa har förändrats under året. Med förändringar under året menas t ex, inköp, försäljningar och utrangeringar.

I detta steg ska du ange anskaffningsvärdet för de olika typerna av tillgångar som företaget har redovisat i sin balansräkning. Med anskaffningsvärdet menas normalt det pris som företaget har betalat för tillgången med tillägg för t ex frakt och installationskostnader. Det är alltså det värde tillgången bokfördes till när tillgången köptes in.