Björn Lundén AB

Materiella anläggningstillgångar - årets nedskrivning

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller programmet Digitala Årsredovisningen

Företaget ska i årsredovisningen lämna informationen i en not om företagets anläggningstillgångar. Företaget ska i upplysningen bland annat ange anskaffningsvärdet vid räkenskapsårets ingång och hur dessa har förändrats under året (t ex, inköp, försäljningar och utrangeringar) samt årets avskrivningar, årets uppskrivningar och årets nedskrivningar.

I detta steg anges de nedskrivningar som har gjorts på företagets materiella anläggningstillgångar. Har du använt rätt konto i baskontoplanen har nedskrivningarna förifyllt för respektive tillgångsslag. När de gäller nedskrivningar av maskiner och inventarier har de samma konto i baskontoplanen. Har företaget skrivit ned värdet på både maskiner och inventarier måste du därför fördela nedskrivningarna på respektive tillgångsslag. Klicka på knappen visa alla fällt för att samtliga rader.

warning Created with Sketch.