Björn Lundén

Materiella anläggningstillgångar - årets nedskrivning

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller programmet Digitala Årsredovisningen

Företaget ska i årsredovisningen lämna informationen i en not om företagets anläggningstillgångar. Företaget ska i upplysningen bland annat ange anskaffningsvärdet vid räkenskapsårets ingång och hur dessa har förändrats under året (t ex, inköp, försäljningar och utrangeringar) samt årets avskrivningar, årets uppskrivningar och årets nedskrivningar.

I detta steg anges de nedskrivningar som har gjorts på företagets materiella anläggningstillgångar. Har du använt rätt konto i baskontoplanen har nedskrivningarna förifyllt för respektive tillgångsslag. När de gäller nedskrivningar av maskiner och inventarier har de samma konto i baskontoplanen. Har företaget skrivit ned värdet på både maskiner och inventarier måste du därför fördela nedskrivningarna på respektive tillgångsslag. Klicka på knappen visa alla fällt för att samtliga rader.