Björn Lundén AB

Digital inlämning av årsredovisning i BL Bokslut

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller programmet BL Bokslut

Det finns stöd hos Bolagsverket för digital inlämning av årsredovisningar för aktiebolag som följer K2-reglerna (BFNAR 2016:10) och K3-reglerna (BFNAR 2012:1). I BL Bokslut finns det i dagsläget stöd för att lämna K2-årsredovisningar digitalt. Följ arbetsgången nedan för att snabbt och smidigt lämna in din årsredovisning digitalt till Bolagsverket.

Se en film:

Enkel process

Att lämna årsredovisningen digitalt till Bolagsverket är väldigt enkelt. När årsredovisningen är klar och du har angett personnummer och e-postadress under personuppgifterna avseende den person som ska signera fastställelseintyget följer du arbetsgången nedan.

Arbetsgång

1. Välj fliken Kontroller. Om någonting behöver åtgärdas när det gäller årsredovisningens innehåll bör detta rättas till innan underskrift görs (oavsett om årsredovisningen skrivs under digitalt eller på papper). Dessa kontroller visas i översta rutan. Klicka på länken för att komma direkt till rätt vy, där du åtgärdar felet. När inget finns att åtgärda visas texten "Det finns inga kontroller att visa".

2. Årsredovisningen kan behöva anpassas för digital inlämning och kontrollen visas då i rutan under texten "1. Anpassningar för digital inlämning". Klicka på länken för att komma direkt till rätt vy för att åtgärda detta. När inget finns att åtgärda visas texten "Det finns inga kontroller att visa".

3. Klicka på knappen Bolagsverket. Godkänn avtalet avseende det egna utrymmet (Eget utrymme hos Bolagsverket är en mellanlagringsplats för årsredovisningar vid digital inlämning). Om kontrollen mot Bolagsverket genererar några fel behöver dessa åtgärdas. Klicka på länken som påvisar felaktigheten för att komma direkt till rätt vy för att åtgärda felet. Klicka på knappen Bolagsverket igen. När det står "Kontrollen genererade inga fel" kan du gå vidare till nästa steg.

Se en film:


4. Välj fliken Digital inlämning

  • Datering av underskrifter: Klicka på knappen med almanackan för kontrollera och/eller ange datum. Datumet för underskrift av respektive företrädare och eventuell revisor ska överensstämma med originalet av årsredovisningen. Har du använt dig av vår leverantör Verified för digital signering kan du hämta in datumen automatiskt från originalet genom att klicka på deras logotyp i dialogen.
  • Kontrollera företrädare: Klicka på knappen för kontroll av företrädare mot Bolagsverket. Om kontrollen misslyckas behöver du kontrollera att rätt person har angetts i personuppgifterna. Personnummer och e-postadress till företrädaren som ska signera fastställelseintyget är obligatoriska uppgifter. Om kontrollen lyckats visas texten "Kontroll av personuppgift mot Bolagsverkets register lyckades".
  • Om det finns en revisor upplagd anger du här om revisionsberättelsen skickas till det egna utrymmet av revisorn (från annan programvara) eller om den ingår i samma fil.
  • Du kan också skicka e-post till revisorn i samband med att årsredovisningen laddas upp för att uppmärksamma revisorn på detta. Ange mailadressen eller klicka på knappen så hämtas e-postadressen in från personuppgifter.
  • Förhandsgranska avskriften genom att klicka på förstoringsglaset (observera att avskriften inte behöver ha samma formatering som originalet)
  • Ladda upp årsredovisningen genom att klicka på molnet. Filen laddas då direkt upp från BL Bokslut till det egna utrymmet hos Bolagsverket. Du behöver alltså inte själv leta upp filen som ska laddas upp. Observera att Bolagsverket inte har tillgång till årsredovisningen när den har laddats upp till det egna utrymmet, den ligger där endast i väntan på signering.

5. När årsredovisningen har laddats upp till eget utrymme skickas ett mejl från Bolagsverket till den företrädare som ska signera fastställelseintyget. Genom att klicka på länken i mejlet kan företrädaren logga in med sitt BankID för att signera fastställelseintyget och skicka in handlingarna till Bolagsverket. Först när fastställelseintyget är signerat anses årsredovisningen ha lämnats in till myndigheten.

Digital inlämning är inte samma sak som digital signering

Att lämna in årsredovisningen digitalt till Bolagsverket är inte samma sak som digital signering (upprätta årsredovisningen digitalt (se Digital signering). Vid digital inlämning lämnar man alltid in en avskrift (kopia) av originalårsredovisningen till Bolagsverket – oavsett vilket format den är upprättad i (på papper eller digitalt).

Revisionsberättelse

Även företag med revision kan lämna årsredovisningen digitalt. Förutsatt att revisorn har programvara som stödjer digital inlämning kan han/hon ladda upp en avskrift av revisionsberättelsen själv till det egna utrymmet. Avskrifterna av årsredovisningen och revisionsberättelsen "möts" i det egna utrymmet och när företrädaren signerar fastställelseintyget blir båda avskrifterna inlämnade.

Viktigt är att både revisionsberättelse och årsredovisningen finns i det egna utrymmet innan fastställelseintyget signeras av företrädaren.

Om revisorn inte har en programvara som stöder digital inlämning kan du istället låta BL Bokslut skapa en avskrift av originalet. Du behöver då lägga till en revisionsberättelse i bokslutsfilen och manuellt klistra (eller skriva) in text under respektive rubrik enligt originalet. På detta sätt skapas en avskrift av revisionsberättelsen som kan lämnas in digital tillsammans med årsredovisningen.

Anpassningar för digital inlämning i BL Bokslut 

För att en årsredovisning ska kunna lämnas digitalt från BL Bokslut har vi gjort anpassningar i systemet så att innehållet i årsredovisningens olika delar ska kunna läsas maskinellt. Det innebär att all information har märkts upp utifrån standarden för digital inlämning. Varje textrad och belopp har därför taggats med ett begrepp för att kunna läsas maskinellt.

Flerårsöversikt

Kontroller sker av att nyckeltalen består av siffor (ordet negativ kan alltså inte användas vid digital inlämning)

Förändring eget kapital

För att underlätta arbetet med förändringar i eget kapital finns det en funktion som innebär att beloppen vid årets ingång samt beloppen vid årets utgång hämtas automatiskt från motsvarande postrad i balansräkningen. På detta sätt blir de hämtade beloppen alltid desamma som i balansräkningen. Det framgår även i vilka kolumner det finns differenser så du lätt ser i vilken kolumn årets förändringar ska anges. Föregående års resultat kommer nu dessutom att balanseras per automatik. Det görs även en automatisk kontroll för att säkerställa att det redovisade resultatet stämmer med årets resultat i balansräkningen. 

Resultatdisposition

I resultatdispositionen hämtas de utgående värdena automatiskt från poster i det fria egna kapitalet och detta kontrolleras i fliken Kontroller.

Resultat- och balansräkning samt noter

Det är möjligt att anpassa benämningen på poster i resultat- och balansräkningen samt på rader i notupplysningar. Tänk dock på att den aktuella posten/raden ska läsas maskinellt och att innebörden därför bör vara densamma efter ändringen för att den maskinella läsningen ska bli korrekt. Posten Inventarier, installationer och verktyg kan exempelvis med fördel ändras till Inventarier om företaget inte har några installationer och verktyg. Men man bör alltså inte ändra benämningen till Maskiner som är ett annat begrepp i standarden, som utgör en egen post.

Redovisningsprinciper

Nyttjandeperioden för de materiella och immateriella anläggningstillgångarna ska anges per post under redovisningsprinciperna. För att underlätta för dig som användare och säkerställa att begreppen blir rätt taggade vid digital inlämning visas enbart de poster som finns i företagets balansräkning i tabellen under immateriella och materiella anläggningstillgångar för företag som upprättar årsredovisning enligt K2. Det finns dock en valmöjlighet i funktionslistan att visa alla poster som kan redovisas under respektive tillgångsslag.

Notupplysningar

När det gäller notupplysningarna ska noterna till resultat- och balansräkningarna samt övriga noter användas för avsett ändamål. Vill du lämna information utöver den obligatoriska rekommenderar vi att du använder någon av de frivilliga noterna.

warning Created with Sketch.