Bjorn Lunden

Funktionspanelen i BL Bokslut

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller programmet BL Bokslut

I programmet finns en funktionspanel högst upp till höger på skärmen. Om din arbetsyta istället är ett flygande fönster som du kan dra och släppa med hjälp av vänster musknapp visas dina funktionsknappar som en blå list högst upp på din arbetsyta. Beroende på vilken arbetsyta du har framme visas ett antal olika funktionsknappar.

Funktionsknappar med förklaring

 • Avrunda till heltal – Om ett belopp har decimaler kan man välja att avrunda till heltal.
 • Belopp i Tkr – Används för att ange samtliga belopp i tusentals kronor.
 • Byt mall – I mallen för balans- och resultatrapporten samt för årsredovisningen visas denna knapp. Här kan du välja att importera en befintlig mall från en annan bokslutsfil eller byta tillbaka till basmallen för att återställa en redigerad mall.
 • Byt tecken (+/-) – Ändrar samtliga tecken i en bokslutsbilaga eller not från minussaldo till plus och tvärtom.
 • Flytta upp och Flytta ner  – När du arbetar med dina redovisningsprinciper (K3) kan du ändra ordningen på dem med hjälp av dessa knappar.
 • Gå till – Om en bilaga i bilagehanteraren eller en not i nothanteraren är markerad kan du klicka på denna funktionsknapp för att öppna arbetsytan för den. Du kan även dubbelklicka på bilagan eller noten för samma funktion.
 • Hämta – Hämtar uppgifter från andra delar av programmet, exempelvis kan personuppgifter hämtas till aktieboken.
 • Hämta IB – Hämtar värden för ingående balans i bilaga 2080B Eget kapital aktiebolag.
 • Hämta transp – Om du har skapat flera sidor av samma bilaga och har angett samma kontonummer i dem kan du använda knappen Hämta transportsumma. Då hämtas beloppen från den föregående sidan och man kan på så vis få en totalsummering på sista sidan.
 • Import redovisning – Knappen visas om man har importerat sina transaktioner via SIE-fil. På vissa bilagor kan man då importera samtliga poster för valt konto eller delar av den genom att bocka i post för post, exempelvis obetalda fakturor till bilaga 1510.
 • Infoga – Används för att infoga en exempelvis ny tillgång i anläggningsregistret mellan två befintliga tillgångar i listan.
 • Infoga flerårsöversikt – Infogar alternativt tar bort flerårsöversikten i förvaltningsberättelsen.
 • Infoga makro – Beroende på vilken arbetsyta som visas finns det ett antal olika makron som kan infogas på ett dokument. Vid redigering av årsstämmoprotokollet går det till exempel att infoga ett räkenskapsår eller namn på en auktoriserad revisor. Uppgifterna på valda makron hämtas från basuppgifter och de belopp som finns inmatade i programmet. Om ett makro är infogat syns det genom att texten inleds och avslutas med hakar, till exempel [FÖRETAGSNAMN] eller [DATUM_ÅRSSTÄMMOPROTOKOLL].
 • Infoga rad – Infogar en till rad och gör att du till exempel kan lägga till ett konto.
 • Infoga Resultatdisposition – Infogar alternativt tar bort resultatdispositionen i förvaltningsberättelsen.
 • Inmatning – Visas när du står på fliken kassaflödesanalys och leder till dialogen för inmatning av belopp.
 • Inställningar – Ger dig möjlighet att göra vissa inställningar på arbetsytan/dokumentet som visas på skärmen. Olika val gäller beroende på var du är i programmet. Om du exempelvis är i årsredovisningen visas inställningar för det dokumentet.
 • Kontera resultat – Programmet skapar en bokslutsverifikation med kontering av årets resultat.
 • Kontering – Knappen förekommer ofta på bokslutsbilagorna och leder dig till en guide som hjälper dig att utifrån bokslutsbilagan skapa ett bokslutsverifikat.
 • Kontroll – Till samtliga bilagor har du möjlighet att skapa en kontrollbilaga och de kan användas för att dokumentera vilken typ av kontroll och avstämning som har utförts.
 • Koppla loss – Denna funktionsknapp visas när du befinner dig i bilagehanteraren och av någon anledning vill koppla loss en bilaga. Då kommer bilagan inte att hämta värden automatiskt från de andra kopplade bilagorna. Du kan också välja att koppla loss en kopplad not med denna funktionsknapp när du befinner dig i nothanteraren.
 • Koppla not – Syns på arbetsytan för en not och ger dig ett alternativ till bilagehanterarens sätt att koppla noter (klicka och dra). Du klickar på knappen och väljer den post du vill koppla till.
 • Köp/sälj – Syns när du står i Aktieboken. Här genomför du ägarbyte, registrerar innehav av aktier samt registrerar köp och försäljning av aktier.
 • Lås upp – Knappen låser upp kolumnerna på arbetsytan ”Importerade saldon” för att du ska kunna ändra belopp i en inläst SIE-fil eller manuellt registrera ett eller flera kontosaldon. När du låst upp fälten ändrar knappen namn till ”Lås kolumner”.
 • Lås årsredovisning – Låser årsredovisningen så att det inte går att göra några oavsiktliga ändringar. Kan användas när årsredovisningen är klar.
 • Lägg till – Lägger till en ny ruta för att fylla i ytterligare en redovisningsprincip (K3).
 • Lägg till tabell – I verksamhetsbeskrivningen kan en tabell läggas till som till viss del går att anpassa (K3).
 • Lägg till konton/Ta bort konton/Kopiera konton – Används främst på arbetsytan Importerade saldon för att hantera konton.
 • Lägg till text – Knappen finns i avsnittet verksamhet i förvaltningsberättelsen och lägger till ett nytt textstycke med en egen rubrik (K3).
 • Makulera – Finns på arbetsytan för bokslutsverifikationer. Makulerar ett verifikat, dvs verifikatet ligger kvar med löpnumret men konteringen raderas.
 • Markera – Denna funktionsknapp visas när du befinner dig i bilagehanteraren och vill markera din bilaga som; Klar, Ej klar, Utskrift och Ej utskrift. Den visas även i nothanteraren där du kan välja att markera not som Klar eller Ej klar.
 • Ny/Skapa ny – Används för att lägga till en ny person, nytt verifikat, ny anläggningstillgång osv. När man använder knappen i en bokslutsbilaga skapas en ny bilaga av samma variant om du till exempel behöver fler inmatningsfält.
 • Per aktie – När styrelsens yttrande visas på egen sida har du möjlighet att ange utdelning per aktie i kr.
 • Rapporter – Genererar olika rapporter beroende på var du är i programmet.
 • Räkenskapsår – Ger dig möjlighet att skapa eller redigera intervall av räkenskapsår. Tillämpas främst i anläggningsregistret där du behöver ett intervall av räkenskapsår som omfattar alla år där inventarier ska registreras. För att lägga till ett år, välj knappen Intervall. För att redigera ett år, markera det aktuella räkenskapsåret och ändra.
 • Skapa bilagor – Skapar bokslutsbilagor utifrån vad som är registrerat i anläggningsregistret.
 • Skapa från AR – Visas när du står på någon av bokslutsbilagorna som rör bolagets tillgångar. Använd knappen för att skapa bilagan automatiskt utifrån anläggningsregistret.
 • Skriv ut – Skriver ut den aktuella sidan eller hela dokumentet beroende på vad du väljer. Det går ofta att välja utskrift till PDF.
 • Sortera – Knappen visas när man står i bilagehanteraren och gör att man kan välja hur bilagorna ska sorteras. Du kan välja att sortera via bilagenummer, via namn eller en egen sortering.
 • SRU – Alla konton i Baskontoplanen är knutna till en SRU-kod, som bland annat används för att föra över uppgifter från redovisningen till räkenskapsschemat i inkomstdeklarationen. När du är står på arbetsytan Kontoplan/Saldoregistrering kan du trycka på knappen SRU och välja alternativet Visa/Dölj SRU förslag. Då visas två grå kolumner med förslag för SRU 1 och SRU 2 till respektive konto. SRU 2 gäller konton för skattemässiga justeringar. Om du vill uppdatera dina befintliga SRU-koder med någon/alla föreslagna koder trycker du på funktionskappen Uppdatera Rad eller Uppdatera alla.
 • Summering – Denna knapp används bara på bilaga 1590 och ger möjlighet till summering av de två sista kolumnerna, 6 och 7.
 • Ta bort – Används för att ta bort exempelvis en bilaga, en person, ett verifikat osv.
 • Till verifikat – Tar dig till arbetsytan för bokslutsverifikationer där du kan skapa nya, ta bort befintliga osv.
 • Uppdatera/Uppdatera ej värden – Slår på eller av automatisk hämtning av kontosaldon till den aktuella bokslutsbilagan som du befinner dig i.
 • Uppdatera rad/Uppdatera alla – Uppdaterar markerad rad eller samtliga rader med föreslagen SRU kod.
 • Uppdatera värden (flerårsöversikt) – I flerårsöversikten finns valmöjligheten att uppdatera värden till nyckeltalen automatisk , och det gör du genom att bocka i eller ur denna ruta.
 • Utbetalningsdag – När styrelsens yttrande om vinstutdelning ligger på en egen sida finns det två val för att ange utbetalningsdag. Antingen skriver man själv in en tidpunkt eller så infogas texten ”Styrelsen bemyndigas att besluta tidpunkt då utbetalning ska ske”.
 • Utskriftsformat – Ger vissa möjligheter att anpassa hur en not skrivs ut i årsredovisningen.
 • Visa/dölj – Visar eller döljer till exempel kolumnrubriker beroende på var i programmet du befinner dig.
 • Välj bort revisor – Knappen visas i redigerarläget för årsstämmoprotokollet. Om bolaget väljer att inte ha revisor kan du använda denna knapp för att lägga till en text om beslutet i paragraf 10.
 • Koppla kontosaldo – När du klickar på knappen Koppla kontosaldo får du upp din kontoplan med tillhörande saldon. Om du ställer markören i en cell (med röd ram runt) kan du välja de konto/konton som du vill hämta ett belopp från genom att dubbelklicka på det. Innan du stänger rutan med kontoplanen visas alla valda kontonummer i beloppsfälten och när du stänger rutan visas beloppen som är hämtade.
 • Återställ – Återställer och uppdaterar det aktuella dokumentet. Det som försvinner är ändringar som är gjorda direkt i dokumentet, till exempel sidbrytningar. Varken textinnehåll eller belopp tas bort.
 • Återställ konto – Återställer ett flyttat eller delat kontosaldo i Balans & Resultat till sitt ursprungsläge. Om ett konto är flyttat eller delat visas det genom att raden för kontot är blåmarkerad.
Guide taggad med: BL Bokslut funktionspanel
warning Created with Sketch.