Björn Lundén AB

Övriga dokument i BL Bokslut

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller programmet BL Bokslut

De dokument som går att addera till årsredovisningen är Styrelsens yttrande, Rapport bokslut, Revisionsberättelse, Årsstämmoprotokoll samt Fastställelseintyg. Här beskriver vi respektive dokument mer ingående.

När du klickar på knappen Ny och skapar en bokslutsfil får du möjlighet att infoga ett antal övriga dokument. Dessa kan du även i efterhand infoga genom att klicka på dem under menyn Övriga dokument. Följande dokument kan infogas och visas som flikar till höger om dina flikar i Årsredovisningen:

Styrelsens yttrande om vinstutdelning

Detta dokument ger styrelsens yttrande om vinstutdelning för de fall du vill att detta ska presenteras på en egen sida. Den standardtext som föreslås är redigeringsbar. Du kan även redigera genom att använda funktionsknapparna som bl. a reglerar utbetalningsdag och anger utdelning per aktie. Om du önskar kan du även använda funktionsknappen Återställ i de fall du vill återgå till ursprungsmallen av styrelsens yttrande. Då försvinner dina manuella ändringar.

Vill du hellre ha yttrandet direkt efter resultatdispositionen så hittar du stöd för detta i Förvaltningsberättelsen –Resultatdispositionen, i form av en checkbox som aktiverar texten.

Rapport bokslut

Här kan du välja mellan REKO och REX. REKO används av auktoriserad FAR-konsult. REX går att välja med eller utan analys. Den ger dig ett förslag på bokslutsrapport och bör endast användas om du är auktoriserad redovisningskonsult.

För att ändra i din rapport klickar du på funktionsknappen Redigera och flyttar din muspekare till textrutan. Här kan du justera texten som visas. Observera att du normalt sett inte behöver ändra detta. I läget då du kan redigera visas även dina makron likt denna bild [FÖRETAGSNAMN]. Dessa uppgifter hämtas från andra delar av programmet exempelvis från Basuppgifter, Ort och datum. Du kan även välja att infoga fler makron genom att klicka på funktionsknappen Infoga makro.

Om du önskar kan du även använda funktionsknappen Återställ i de fall du vill återgå till ursprungsmallen av Bokslutsrapporten. Då försvinner dina manuella ändringar.

I funktionspanelen hittar du funktioner för att låsa redovisningen, återställa rapporten, snabbutskrift (PDF eller skrivare), förhandsgranska, redigera eller ta bort din rapport.

Revisionsberättelse

Detta dokument används normalt endast om du vill infoga en avskrift av revisionsberättelse i samma fil som ÅR vid digital inlämning till Bolagsverket. Då utgår du från originalet och klistrar eller skriver in texten under respektive rubrik. Till vänster i dialogen kryssar du i vilka rubriker som ska inkluderas i revisionsberättelsen. För att redigera texten dubbelklickar du på rubriken.

Du ges här ett förslag på en Revisionsberättelse. Texten ändrar du alltså så den överensstämmer med originalet. Företagsnamn, organisationsnummer mm. hämtas automatiskt från dina Basuppgifter.

I funktionsfältet hittar du bl. a funktionsknappar för att skriva ut och förhandsgranska.

Årsstämmoprotokoll/Föreningsstämmoprotokoll

Se en film:

Här utformas ditt årsstämmoprotokoll. Några uppgifter i årsstämmoprotokollet hämtas automatiskt från Företagsuppgifter och Personuppgifter under fliken Basuppgifter. Det gäller exempelvis paragraf 1 och 10. Dessa uppgifter kan inte redigeras direkt i protokollet utan det görs alltså under fliken Basuppgifter. Information om datum och ort hämtas från Underskrifter.

För att redigera texten i protokollet klickar du på funktionsknappen Redigera där du bl.a. kan justera sidbrytningar och infoga texter. De ändringar du gör uppdateras direkt i det färdiga dokumentet. Du kan också i detta läge bocka i aktivitetsknappen Välj bort revisor och då uppdateras texten i §10. Behöver du återställa ditt dokument använder du funktionsknappen avsedd för detta och då återgår årsstämmoprotokollet till ursprungsmallen och dina manuella ändringar försvinner.

Klicka på knappen Redigera och därefter Redigera §7 i funktionspanelen för att redigera paragrafen.

Fastställelseintyg

Här utformas ditt fastställelseintyg som är en kopia av försättsbladet med tillägget av fastställelseintyget i den nedre delen av sidan. Många av uppgifterna hämtas med automatik via makron som visas om du klickar på funktionsknappen Redigera. Behöver du ändra tillbaka till hur fastställelseintyget såg ut innan redigeringarna gjordes så klickar du på funktionsknappen Återställ.

Skriv ut ditt fastställelseintyg och din årsredovisning genom att använda funktionsknappen Snabbutskrift .

Underskrifter

Denna vy hjälper dig att hantera ort och datum för underskrifter på årsredovisningen och övriga dokument.

Vill du enkelt få in dagens datum i datumfälten kan du använda knappen med D som finns före datumfälten. Du kan även skriva in datumet manuellt i datumfälten. 

Du kan även infoga eventuell anmärkning från revisorn. Vill du infoga anmärkning tex att ”Revisionsberättelsen avviker ……..” så kan du bocka i rutan för infoga anmärkning, skriv sedan i fritextrutan under den text du vill ha och ta bort texten "Min revisionsberättelse har lämnats".

Guide taggad med: BL Bokslut Övriga dokument
warning Created with Sketch.