Björn Lundén AB

Not Exceptionella intäkter och kostnader

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller programmet BL Bokslut

I den här artikeln förklarar vi vad som menas med en exceptionell intäkt/kostnad. Vi beskriver hur du i BL Bokslut skapar och kopplar en not gällande exceptionella intäkter och kostnader.

Vad är en exceptionell intäkt/kostnad?

En intäkt eller kostnad är exceptionell om den avviker markant mot vad som normalt förekommer i företaget när det gäller storlek eller förekomst.  Det är normalt frågan om intäkter och kostnader av engångskaraktär som ofta både är exceptionella till sin storlek och förekomst. De exempel som BFN har angivit på vad som kan vara exceptionella intäkter och kostnader är intäkter och kostnader som uppkommer vid nedskrivningar av anläggningstillgångar, rättelser av fel, omstruktureringar eller rättstvister. Men det bör även kunna vara kostnader i samband med avveckling av företag eller en väldigt stor kundförlust.

Eftersom det ska vara frågan om något exceptionellt så förekommer dessa upplysningar sällan eftersom det ska vara en intäkt eller kostnad som avviker markant från det normala.

Skapa not

En upplysning ska lämnas om vilken typ av intäkt eller kostnad det är frågan om och hur stor den är. Upplysningen ska lämnas för varje intäkt eller kostnad och noten ska kopplas till aktuell post. Klicka på Resultat och välj noten i listan.

Koppla noten

Klicka på Koppla not i dialogen för noten och klicka på den/de post(er) du vill koppla till (det går att koppla denna not till flera poster). Först när du har kopplat noten kommer den att få ett nummer och bli synlig i årsredovisningen. 

warning Created with Sketch.