Björn Lundén AB

Not Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller programmet BL Bokslut

Den här artikeln handlar om noten Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut. Vi beskriver hur du skapar noten samt vilken information den bör innehålla.

Väsentliga händelser

Upplysningar ska lämnas om sådana händelser som är av väsentlig betydelse för företaget. Du ska lämna upplysningar om händelser som inträffat efter balansdagen men innan årsredovisningen upprättades.

Med väsentliga händelser menas

  • beslutade viktiga förändringar i verksamheten (alltså inte endast planerade förändringar).
  • för företaget viktiga externa faktorer som påverkat företagets ställning och resultat.
  • om företaget har upprättat en kontrollbalansräkning eller är skyldigt att göra det.
  • om företaget inte längre förutsätts fortsätta sin verksamhet ( exempelvis likvidation eller konkurs)

Med viktiga förändringar i verksamheten menas t ex köp och försäljning av dotterföretag , fusion, etablering eller nedläggning av rörelse- eller produktgrenar, ingångna större avtal och större investeringar.

Med viktiga externa faktorer menas faktorer som påverkat företagets ställning och resultat när det gäller marknad, miljö, råvaruförsörjning, räntor eller valutakurser

Ekonomisk effekt av händelsen

Förutom att du ska ange vilken typ av väsentlig händelse som har inträffat ska du även ange den ekonomiska effekten av händelsen. Du ska ange den ekonomiska effekten oavsett om den påverkar företaget positivt eller negativt.

Skapa not

Klicka på Övriga och välj noten i listan.

Koppla not

Klicka på Koppla not i dialogen för noten och koppla den till fristående. Fristående noter hamnar alltid sist bland noterna i den ordning som du kopplat dem. Först när du har kopplat noten kommer den att få ett nummer och bli synlig i årsredovisningen.

warning Created with Sketch.