Björn Lundén AB

Not Personal medelantalet anställda

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller programmet BL Bokslut

I den här artikeln beskriver vi hur du beräknar nyckeltalet medelantalet anställda samt skapar och kopplar noten i BL Bokslut.

Medelantalet anställda

Företaget ska lämna en upplysning om medelantalet anställda under räkenskapsåret. Nyckeltalet kan anges med decimaler eller som heltal. Medelantalet anställda ska visa de anställdas arbetsvolym under räkenskapsåret räknat i antalet heltidstjänster enligt kollektivavtal eller liknande avtal och ska som huvudregel beräknas på individnivå. 

Beräkning

Har man endast heltidsanställda är det enkelt att räkna men har man deltidsanställda eller personal som börjat/slutat under året, måste korrigeringar göras.

För att underlätta får medelantalet anställda beräknas som summan av antalet arbetade timmar delat med en normal årsarbetstid (enligt villkoren i anställningen eller enligt kollektivavtal). I vissa fall kan det vara svårt att fastställa en årsarbetstid. Årsarbetstiden får då antas vara 1 920 timmar.

Medelantalet anställda = Antal arbetade timmar/ 1 920 timmar (eller enligt avtal)

Omfattar räkenskapsåret annan tid än 12 månader ska årsarbetstiden justeras enligt nedan formel

Räkenskapsårets längd i antal månader/12 månader x årsarbetstid

I antalet arbetade timmar ska ingå sådan tid som företaget har betalat lön eller annan ersättning i utbyte mot arbete. Man tar alltså inte med oavlönat eller ideellt arbete. Enligt vår uppfattning ska dock arbetstid för en företagare som inte tar ut lön för sitt arbete ingå i antal arbetade timmar. I ett sådant fall får man utgå från den tid som i normala fall skulle varit betald arbetstid om företagaren inte hade valt att avstå lönen.

I antalet arbetade timmar ingår även av företaget betald frånvaro, te x semester, sjukfrånvaro och kompensationsledighet. Annan frånvarotid ska inte räknas med.

Eftersom beräkningen syftar till att visa antalet heltidstimmar ska arbetad övertid (betald eller obetald) eller inarbetad flextid inte ingå i arbetstiden.

De olika metoderna kan tillämpas parallellt vilket innebär att arbetstiden kan beräknas individuellt för vissa anställda och enligt schablonen (1 920 timmar) för andra.

Skapa och koppla noten

Klicka på Resultat och välj noten i listan.

Koppla noten

Klicka på Koppla not och välj post.

warning Created with Sketch.