Bjorn Lunden

Not Pågående arbete för annans räkning

Uppdaterad

Här förklarar vi när du måsta specificera pågående arbete för annans räkning i not samt hur du skapar noten.

Ett fastpris-uppdrag som redovisas enligt alternativregeln ska hamna i posten Pågående arbeten för annans räkning i årsredovisningen.

  • Om det är en fordran hamnar den posten under rubriken omsättningstillgångar r i balansräkningen. 
  • om det är en skuld hamnar posten under rubriken kortfristiga skulder

Det är alltså nettot som redovisas i balansräkningen och i noten specificeras fakturerat belopp och nedlagda utgifter.

Skapa noten

Klicka på Balans och välj noten i listan


Specificera

Specificera beloppen i respektive del för fordran och skuld. Se exempel nedan.

Koppla not

Du kopplar noten genom att klicka på Koppla not. Finns belopp i båda posterna i balansräkningen (skuld och fordran) kopplar du noten till båda.

warning Created with Sketch.