Björn Lundén AB

Avsättningar – BOKSLUTSGUIDE

Uppdaterad

Ett åtagande som företaget har ska antingen redovisas som en 

  • skuld
  • avsättning, eller
  • eventualförpliktelse.

Företaget ska redovisa en avsättning när 

  • företaget enligt avtal eller offentligrättsliga regler (lagar eller bindande föreskrifter)har ett åtagande.
  • det är sannolikt att det krävs ett utflöde av resurser för att infria åtagandet, och
  • företaget kan göra en tillförlitlig uppskattning av beloppet.

Om åtagandet förväntas medföra ett utflöde av resurser ska åtagandet istället redovisas som skuld. Om det inte är sannolikt att det kommer att krävas ett utflöde av resurser eller det inte går att göra en tillförlitlig uppskattning av beloppet ska företaget istället redovisa åtagandet som en eventualförpliktelse. Företaget behöver bara göra en avsättning om summan av de oredovisade avsättningarna kan antas vara minst 

  • 25 000 kr eller
  • 10 % av det egna kapitalet vid årets ingång (om denna summa är lägre än 25 000 kr).

Avsättningar för pensionsförpliktelser och tillhörande löneskatt ska dock alltid göras. 

warning Created with Sketch.