Bjorn Lunden

Kortfristiga placeringar – BOKSLUTSGUIDE

Uppdaterad

Detta är ett förslag hur du kan lägga upp arbetet med värdering och redovisning av företagets kortfristiga placeringar.

I BL Bokslut finns dessa bilagor som hjälper dig att stämma av konton som avser kortfristiga placeringar:

Arbetsgång

Arbetsgång

✔Kontrollera att alla förändringar i innehavet (köp, försäljningar, byten, emissioner, utdelning på fondandelar som återinvesterats etc) under det gångna året har blivit bokförda. Ta gärna kopior på anskaffningar och försäljningar som underlag till värderingen av den tillgång som anskaffats och till reavinstberäkningen av den sålda tillgången (kontrollera att försäljningen bokförts korrekt). Har företaget aktier, obligationer eller andra värdepapper i en depå kan man beställa en förteckning över innehavet på balansdagen från depåförvaltaren.

✔Kontrollera om Skatteverket har gett ut några allmänna råd om en akties anskaffningsvärde vilket de gör t ex vid utskiftning av aktier, utdelning av aktier och vid aktiebyten. Aktiernas anskaffningsvärde ska då justeras enligt Skatteverkets allmänna råd.

✔Kontrollera att utdelningar, räntor osv har bokförts på ett korrekt sätt. Korrigera eventuella felaktigheter.

✔Kontrollera om det finns något nedskrivningsbehov. Bokför eventuella nedskrivningar. Observera att nedskrivningarna normalt inte är avdrags-gilla vid beskattningen utan ska återläggas i deklarationen.

Dokumentation
  • Specifikation över innehavet.
  •  Kopior av köpeavtal och andra handlingar som rör köp, försäljningar, mm.
  • Skatteverkets allmänna råd vid justering av anskaffningsvärdet.
  • Nedskrivningsberäkningar.


warning Created with Sketch.