Bjorn Lunden

Kassa och bank – BOKSLUTSGUIDE

Uppdaterad

Detta är ett förslag till hur du kan lägga upp arbetet med att stämma av och värdera företagets kassa och bankkonton.

I BL Bokslut finns dessa bilagor som hjälper dig att stämma av konton som avser kassa och bank:

  • Bilaga 1900 – Kassa, plusgiro, bank
  • Bilaga 1910 – Kassainventering

Arbetsgång

✔Bankkonton och plusgirokonto stäms av mot kontoutdrag från banken. Eventuella avvikelser noteras.

✔Kassan ska inventeras och intygas. Gå gärna igenom huvudboken för kassan (1910) under året för att se om något verkar märkligt. Notera onormalt hög kassa (förbjudet lån?) eller negativ kassa (oredovisade intäkter?).

✔Konton i utländsk valuta ska värderas utifrån bokslutsdagens kurs.

Dokumentation
  • Engagemangsspecifikationer på bankkonton och plusgiro (eller eventuellt kontoutdrag).
  • Kassaintyg.


warning Created with Sketch.