Bjorn Lunden

Finansiella anläggningstillgångar – BOKSLUTSGUIDE

Uppdaterad

Detta är ett förslag till hur du kan lägga upp arbetet med att värdera företagets finansiella anläggningstillgångar.

Arbetsgång

✔Kontrollera att alla förändringar i innehavet (köp, försäljningar, byten, emissioner, utdelning på fondandelar som återinvesterats etc) under det gångna året har blivit bokförda. Ta gärna kopior på anskaffningar och försäljningar som underlag till värderingen av den tillgång som anskaffats och till reavinstberäkningen av den sålda tillgången(kontrollera att försäljningen bokförts korrekt). Har företaget aktier, obligationer eller andra värdepapper i en depå kan man beställa en förteckning över innehavet på balansdagen från depåförvaltaren.

✔Kontrollera om Skatteverket har gett ut några allmänna råd angående en akties anskaffningsvärde vilket de ofta gör vid t ex utskiftning av aktier, utdelning av aktier och vid aktiebyten. Aktiernas anskaffningsvärde ska då justeras enligt Skatteverkets allmänna råd.

✔Kontrollera att aktieägartillskott, utdelningar, räntor osv har bokförts på ett korrekt sätt. Om företaget lämnat ett aktieägartillskott underåret bör du kontrollera att det har redovisats som en ökning av andelens redovisade värde. Korrigera eventuella felaktigheter.

✔Kontrollera om det finns något nedskrivningsbehov. Bokför eventuella nedskrivningar.

Dokumentation
  • Depåförteckning.
  • Kopior av köpeavtal och andra handlingar som rör köp, utdelningar, försäljningar mm.
  • Skatteverkets allmänna råd vid justering av anskaffningsvärdet.
  • Nedskrivningsberäkningar.


warning Created with Sketch.