Björn Lundén AB

Upplupna lönekostnader – BOKSLUTSGUIDE

Uppdaterad

Så här kan du praktiskt lägga upp arbetet med att beräkna den upplupna lönekostnaden.

I BL Bokslut finns dessa bilagor som hjälper dig att stämma av och beräkna upplupna personalkostnader:

  • Bilaga 2910 – Beräkning av löneskuld
  • Bilaga 2920 – Beräkning av upplupen semesterlön
  • Bilaga 2920M – Upplupen semesterlön månadsavlönade
  • Bilaga 2920S – Schablonberäknad upplupen semesterlön
  • Bilaga 2920T – Upplupen semesterlön timanställda
  • Bilaga 2940 – Upplupna arbetsgivaravgifter
  • Bilaga 2950 – Beräkning av skuld till FORA

Arbetsgång

✔Kontrollera om det finns kollektivavtal eller andra avtal som reglerar semesterlöner och dylikt.

✔Beräkna semesterlöneskuld och eventuellt andra löneskulder(löner som betalas ut kommande månad men som avser boksluts-året – bonus, tantiem, provisioner, vinstdelning, mm).

✔På de upplupna lönedelarna (se ovan) ska även arbetsgivaravgifter reserveras.

✔Har företaget andra avtalade avgifter som t ex Fora, Alecta, ITP mm bör även dessa gås igenom och eventuellt reserveras som skuld/fordran.

Dokumentation
  • Avtal som ligger till grund för beräkningarna samt dina beräkningar.
  • Specifikation över periodiserade poster samt kopior av underlagmed notering om hur den periodiserade delen räknats fram.


warning Created with Sketch.