Björn Lundén AB

Bilaga 2950 - Beräkning av skuld till FORA

Uppdaterad

Bilaga 2950 syftar till att beräkna den faktiska kostnaden för räkenskapsåret gällande de försäkringar som ingår i FORA. Eftersom det är en lönekostnad så ska den periodiseras och beräknas utifrån lönerna som kostnadsförts medan premien betalas utifrån kontantprincipen och stäms av på kalenderårsbasis med avstämning året efter. I den här guiden går vi igenom hur du i bokslutet använder dig av bilaga 2950 för att beräkna skuld/fordran till FORA på balansdagen. Vi förklarar hur du på ett enkelt sätt kan använda bilagan vid räkenskapsår som sammanfaller med kalenderåret samt vid brutet räkenskapsår.

Avstämning i samband med bokslut

Kalenderår – inga upplupna löner

I samband med bokslutet görs en avstämning av de preliminära inbetalningarna mot årsavräkningen från Fora. Eftersom skulden eller fordran i dessa fall är klar och lättillgänglig så behövs endast den översta delen på bilagan fyllas i. Du tittar i avstämningen från FORA som kommer i februari och bokar upp ev. skuld eller fordran på konto 2951 eller 1688.

Kalenderår – med upplupna löner

Har du upplupna löner ska du även boka upp en FORA premiekostnad på dem. Du gör samma som ovan gällande kalenderåret men anger även de beräknade upplupna lönerna på sidan två. Avgifterna summeras ned och hamnar som en skuldpost på sida ett. Du kan använda sidan två som underlag till bokföringen av beräknade premier på upplupen löneskuld.

Sidan 1

Sidan 2

Brutet räkenskapsår 

Normalt är allt bokfört och klart när det gäller föregående års FORA-premier (det är ju avstämning i februari). Så vid brutet räkenskapsår behöver du endast beräkna premier på löner som utbetalats efter 31 december fram till balansdagen. 

• Fyll i lönesummor för de olika åldersgrupperna på bilagan. 

• På fakturan för preliminära debiteringen framgår aktuella försäkringar och procentsatser, vilka går att redigera på bilagan om det skulle behövas. 

• Ange belopp på preliminärt inbetalda premier.

Total skuld eller fordran hamnar längst ned på bilagan tillsammans med eventuell beräknad premie på upplupen lön på sidan två. Summan ska motsvara det du ska ha i bokföringen på konto 2951 eller 1688.

Tips! Det finns en enkel och bra guidning gällande FORA på sidan 323-326 i boken Bokslut & Årsredovisning i mindre aktiebolag - K2 som följer med som e-bok i BL Bokslut.warning Created with Sketch.