Björn Lundén AB

Bokslutsbilaga 1330 - Andelar i intresseföretag

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller programmet BL Bokslut

Den här bilagan hjälper dig att specificera konton som avser Andelar i intresseföretag i årsredovisningen. 

Definition

Med intresseföretag menas ett innehav av andelar i ett företag som är avsett att främja verksamheten i ägarföretaget genom att skapa en varaktig förbindelse med det andra företaget. Det krävs också ett betydande inflytande för att det ska vara fråga om ett intresseföretag. Kontroll över minst 20 procent av rösterna antas utgöra ett betydande inflytande, om inte annat framgår av omständigheterna.

Specifikation

Ange kontonummer i blankettens övre del. Bilagan innehåller sedan två delar. I den första delen, anger du uppgifter om företag, dvs företagsnamn och dess organisationsnummer, eget kapital och årets resultat. Den andra delen anger du uppgifter om andelarna. UB och summan av det redovisade värdet på bilagan ska vara samma, dvs differensen ska vara noll.


warning Created with Sketch.