Björn Lundén AB

Bokslutsbilaga 1310 - Andelar i koncernföretag

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller programmet BL Bokslut

Den här bilagan hjälper dig att specificera konton som avser Andelar i koncernföretag i årsredovisningen. 

Definition

Med koncernföretag menas moderföretag och dotterföretag som ingår i samma koncern. Moderföretaget kan äga ett dotterföretag antingen direkt eller indirekt.

Ett företag räknas som moderföretag och det andra företaget som ett dotterföretag om ägarföretaget

  •  har mer än hälften av rösterna i det ägda företaget.
  • äger aktier eller andelar i företaget och har på grund av avtal med andra delägare mer än hälften av rösterna.
  • äger aktier eller andelar i företaget och har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i dess styrelse eller motsvarande ledningsorgan, exv. ledningen i ett handelsbolag.
  • äger aktier eller andelar i företaget och har rätt att utöva bestämmande inflytande över företaget på grund av avtal med företaget eller på grund av föreskrifter i bolagsordning, bolagsavtal eller liknande stadgar.

Ovanstående regler gäller även när moderföretaget indirekt genom ett dotterföretag uppfyller ovanstående villkor.

Specifikation

Ange kontonummer i blankettens övre del. Bilagan innehåller sedan två delar. I den första delen, anger du uppgifter om företag, dvs företagsnamn och dess organisationsnummer, eget kapital och årets resultat. I den andra delen anger du andelarna. UB och summan av det redovisade värdet på bilagan ska vara samma, dvs differensen ska vara noll.

warning Created with Sketch.