Björn Lundén AB

Bokslutsbilaga 2920 (2920M-T) - Upplupen semesterlön

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller programmet BL Bokslut

Denna bilaga kan du använda för att stämma av eller beräkna upplupen semesterlön. Bilagan är uppdelad i timavlönade och månadsavlönade med koppling till underbilagorna 2920T och 2920M. Bilaga 2920S används för schablonberäknad upplupen semesterlön. 

Semesterlöneskuld

Semesterlöneskulden på balansdagen för varje anställd består av semesterlön för 

  • kvarvarande semesterdagar innevarande semesterår
  • intjänade semesterdagar under intjänandeåret (för den del av intjänandeåret som infaller under räkenskapsåret), och 
  • sparade semesterdagar

Bilaga 2920

Bilagan är till för att stämma av samt beräkna upplupen semesterlön, för både timavlönade och månadsavlönade. I bilagans huvud anger du det skuldkonto som du använder för upplupna semesterlöner. 

Använder du bilagorna 2920M och 2920T kan du använda bilaga 2920 som huvudbilaga. Då hämtas summering från underbilagorna in till varsin rad. Den automatiska hämtningen ställs in via Hämta i Funktionspanelen

Kontera differens

Du kan enkelt göra en automatkontering för den upplupna semesterlöneskulden genom att välja Kontera diff. i Funktionspanelen.

Skapa en till bilaga

Du kan skapa ytterligare en bilaga när du står i 2920-bilagan genom att välja Skapa ny i Funktionspanelen. Den nya bilagan får då namnet 2920-2.

2920T (timavlönade) & 2920M (månadsavlönade) 

Dessa bilagor används på samma sätt som bokslutsbilaga 2920. Du får då månadsavlönade och timavlönade på varsina bilagor med fler antal rader. Det går även att använda bilagorna enskilt utan att ha bilaga 2920 som en huvudbilaga. 

2920S - schablonberäknad upplupen semesterlön 

Denna bilaga kan du använda om semesterlöneskulden beräknas schablonmässigt. 

warning Created with Sketch.