Björn Lundén AB

Bokslutsbilaga 1810 - Aktier och andelar kortfristig placering

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller programmet BL Bokslut

Den här bilagan används för att stämma av balanskonton som används i redovisningen för kortfristiga placeringar av aktier och andelar.  

Kortfristiga placeringar

Med kortfristiga placeringar menas tillgångar (aktier, fonder m.m.) som företaget ska avyttra inom 12 månader efter balansdagen. Tillgångar som företaget planerar att inneha en längre tid ska du redovisa som finansiella anläggningstillgångar. 

Specifikation

Ange kontonummer i bilagans huvud och specificera på raderna nedanför. Summan på bilagan ska stämma med saldot för UB, dvs differensen ska vara noll. 

Skapa en till bilaga

Om du vill ha en till bilaga 1810 ska du stå i bilagan och välja Skapa ny i Funktionspanelen. Den nya bilagan får då namnet 1810-2. 

Hämta transportsumma

Om du behöver fler rader kan du skapa en till bilaga och ange samma kontonummer som i den första. Klicka sedan på knappen Hämta transportsumma i Funktionspanelen. Då hämtas summan in från bilaga nr 1 till den nya bilagan.

warning Created with Sketch.