Björn Lundén AB

Bokslutsbilaga 1350 - Aktier och andelar långfristig placering

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller programmet BL Bokslut

Den här bilagan hjälper dig att specificera konton som avser andra långfristiga värdepappersinnehav.

Specifikation

Angekontonummer i bilagans övre del och specificera på raderna under. UB ska stämma med det bokförda värdet på bilagan, dvs differensen ska vara noll.

warning Created with Sketch.