Björn Lundén AB

Bokslutsbilaga 1009 - Avskrivningar immateriella tillgångar

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller programmet BL Bokslut

Vi beskriver här hur du kan använda bokslutsbilaga 1009 till att stämma av de balanskonton som finns för de immateriella anläggningstillgångarna. Bilagan hjälper dig även att beräkna årets planenliga avskrivningar. Vi rekommenderar att du har ett anläggningsregister eftersom dessa bilagor då kan skapas och fyllas i automatiskt. 

Tips! Om du vill skapa ett anläggningsregister i BL Bokslut, kan du kika på den här guiden för att lära dig mer samt hur du från registret skapar och fyller i bilagorna automatiskt.

Allmänt

Bilagan är till för att stämma av och specificera de balanskonton som används för immateriella tillgångar som har samma nyttjandeperiod. Den hjälper dig också att beräkna årets planenliga avskrivningar. Du skapar en bilaga för varje nyttjandeperiod som används. D.v.s. har du tillgångar som har nyttjandeperiod på 5 år samt 3 år skapar du alltså två stycken bilagor av 1009. 

En stark rekommendation är att du i bokföringen håller isär de olika tillgångarnas avskrivningstider genom att använda olika konton.

Skapa en till bilaga

Du kan skapa ytterligare en bilaga när du står i 1009-bilagan genom att välja Skapa ny i Funktionspanelen. Den nya bilagan får då namnet 1009-2.

Konton för avstämning

I bilagans huvud anger du de balanskonton som du vill stämma av. Här anger du både tillgångskonto och avskrivningskonto, exempelvis 1040, 1049.

Specifikation

I den första kolumnen ska du ange under vilket räkenskapsår som tillgångarna har anskaffats, det senaste räkenskapsåret anges överst. Fyll även i aktuella öppna fält i bilagans övre del. Bilagans nedre del räknas då ut automatiskt. Du kan ändra periodens avskrivningar om du har bokfört ett annat belopp. 

Om du under räkenskapsåret har anskaffat immateriella tillgångar och specificerat dessa på bilaga 1001 hämtas värden in automatiskt, förutsatt att bilagorna är kopplade till varandra. Du kan läsa mer om vart du kan se kopplade bilagor här

Avstämning

Summan av utgående redovisat värde ska överensstämma med UB-värdet för de konton som du har angett i bilagan. När du har bokfört periodens avskrivningar ska differensen på bilagan vara noll.

Bokföra periodens avskrivningar

Du kan enkelt göra en automatkontering för periodens avskrivningar genom att klicka på Kontering i Funktionspanelen. Du anger vilket balans- och resultatkonto som du vill bokföra beloppet på.

Kopplad bilaga

Denna bilaga blir automatiskt kopplad till bilaga 1000 - skattemässiga överavskrivningar. Bilagan kopplas även ihop med bilaga 1001 - periodens anskaffningar. 

warning Created with Sketch.