Björn Lundén AB

Bokslutsbilaga 1410 - Varulagervärdering

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller programmet BL Bokslut

Den här bilagan hjälper dig att stämma av dina konton för varulager. Den är också anpassad för att ta hänsyn till eventuell inkurans.

Värdering av varulager (K2)

Varulager ska värderas enligt lägsta värdets princip (LVP), dvs till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Vid lagervärdering gäller även ”först in, först ut”, FIFO-metoden, vilket innebär antagandet att varor som köpts in först även säljs först och de produkter som finns i lagret vid lagervärderingen är de som köpts in senast. Varornas anskaffningsvärde kan då beräknas efter detta. 

Inkurans

Inom redovisning innebär inkurans en minskning av en varas värde på grund av tekniska eller ekonomiska orsaker.

Varor kan bli inkuranta genom att de blir defekta (t ex rostskador), omoderna (t ex modekläder eller reservdelar) eller övertaliga (dvs lagret är större än vad som är möjligt att sälja inom normal lagringstid).

I bokslutet ska man ta hänsyn till inkurans, fast på lite olika sätt beroende på vilken värderingsmetod man använder:

• Värderas lagret till verkliga värdet (nettoförsäljningsvärdet) har inkuransen redan beaktats i värderingen.

• Värderas lagret till återanskaffningsvärdet ska den verkliga inkuransen dras av (om det finns någon).

• Värderas hela lagret till anskaffningsvärdet kan man använda sig av 97%-regeln. Den innebär att lagret får värderas till 97% av det samlade anskaffningsvärdet. 

Specifikation

Ange kontonummer i den övre delen på bilagan och specificera på raderna nedanför. Summan på bilagan ska stämma med UB, dvs differensen ska vara noll. 

Flera bilagor

Du kan skapa flera bilagor av 1410 om du önskar genom att klicka på Skapa ny i Funktionspanelen. Detta kan vara bra om du använder flera kontonummer och vill stämma av dessa på separata bilagor.

Hämta transportsumma

Om du behöver fler rader kan du skapa en till bilaga och ange samma kontonummer som den första. Klicka sedan på knappen Hämta transportsumma i Funktionspanelen. Då hämtas summan in från bilaga nr 1 till den nya bilagan.

Tips! Använd bilaga 1420 för att sammanställa alla dina 1410-bilagor. Klicka på Hämta i Funktionspanelen på 1420-bilagan. 1420-bilagan hjälper dig också att räkna ut den schablonmässiga inkuransen om du värderar hela lagret till anskaffningsvärdet .


warning Created with Sketch.