Bjorn Lunden

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter – BOKSLUTSGUIDE

Uppdaterad

Detta är ett förslag till hur du kan lägga upp arbetet med att beräkna företagets fordran för upplupna intäkter och förutbetalda kostnader.

I BL Bokslut finns dessa bilagor som hjälper dig att stämma av konton som avser förutbetalda kostnader och upplupna intäkter:

Arbetsgång

Arbetsgång

✔Kontrollera vad som varit förutbetalt och upplupet tidigare år.

✔Gå igenom konton där det är vanligt med periodisering, t ex hyror,försäkringar, leasing, abonnemang, osv.

✔Fundera över om det finns avtal om bonus, provisioner, rabatter osvsom kan komma på nya året men som avser bokslutsåret. Kontrol-lera om det finns kreditfakturor från leverantörer på nya året somavser inköp på bokslutsåret.

✔Bläddra bland verifikationer, leverantörsfakturor, kundfakturor frånmånaderna kring bokslutsdatumet.

Dokumentation
  • Specifikation över vilka poster som har periodiserats samt kopior påunderlagen med en notering om hur periodiseringen räknats fram.
  • Avtal som ligger till grund för beräkningar samt dina beräkningar.


warning Created with Sketch.