Björn Lundén AB

Immateriella anläggningstillgångar – BOKSLUTSGUIDE

Uppdaterad

Detta är ett förslag hur du kan lägga upp arbetet med att värdera före­tagets immateriella anläggningstillgångar.

Arbetsgång

✔Gå igenom anläggningsregistret för att se om det finns immateriella anläggningstillgångar upptagna där som inte finns kvar i företaget. Finns det sådana, stryker du dessa ur anläggningsregistret och bokförutrangeringen.

✔ Ta gärna kopior på anskaffningar och försäljningar som underlagför värderingen av den tillgång som anskaffats och till reavinst­beräkningen av den sålda tillgången (kontroll att försäljningen bokförts korrekt).

✔ Gå igenom kontona för företagets immateriella anläggningstillgångar (10xx) för att säkerställa att den bokföring som gjorts är korrekt. Korrigera eventuella felaktigheter (t ex försäljningar som bokförts felaktigt).

✔ Kontrollera att du har samma anskaffningsvärden i anläggningsregistret som du har på 10xx samt att de ackumulerade avskrivningarna är samma belopp i registret som på kontona för ackumulerade avskriv­ningar [10x9].

✔ Gå igenom övriga konton av betydelse (t ex 12xx materiella anläggnings­tillgångar och 54xx förbrukningskonton) för att se om något felaktigt har bokförts där som borde ha bokförts som immateriell anläggningstill­gång. Korrigera eventuella felaktigheter.

✔ Kontrollera om det finns något nedskrivningsbehov. Bokför eventuella nedskrivningar.

✔ Beräkna årets planenliga avskrivningar. Har preliminära avskrivningar gjorts under året kanske de måste korrigeras utifrån din avskrivnings­beräkning. Bokför avskrivningen (eventuellt korrigera preliminära avskrivningar).

✔Kontrollera att tillgångarnas redovisade värde enligt bokföringen överensstämmer med avskrivningsberäkningen och det uppdaterade anläggningsregistret.

Dokumentation
  • Anläggningsregister.
  • Kopior av köpeavtal och andra handlingar rörande köp och försäljningar av immateriella anläggningstillgångar.
  • Avskrivnings­  och  nedskrivningsberäkningar
warning Created with Sketch.