Björn Lundén AB

Eget kapital – BOKSLUTSGUIDE

Uppdaterad

Här förklarar vi vad eget kapital är för något och vad skillnaden är mellan bundet och fritt eget kapital.

I BL Bokslut finns dessa bilagor som hjälper dig att stämma det egna kapitalet:

  • Bilaga 2080A, 2080B, 2080C – Eget kapital 

Arbetsgång

Eget kapital

Eget kapital är den del av värdet på ett företags tillgångar som inte har finansieras genom skulder till utomstående. Man brukar ibland tala om främmande kapital (=skulder) och eget kapital. Det egna kapitalet är skillnaden mellan tillgångarna och skulderna (inklusive avsättningar och obeskattade reserver som i det här avseendet också räknas som skulder). Det egna kapitalet är positivt om tillgångarna är större än skulderna. Om skulderna är större än tillgångarna är det egna kapitalet negativt (vilket inte är bra). 

Bundet och fritt eget kapital

Man skiljer mellan bundet och fritt eget kapital. Bundet eget kapital kan, till skillnad från det fria egna kapitalet, inte användas för utdelning till aktieägarna. Under bundet eget kapital redovisas aktiekapital, ej registrerat aktiekapital, uppskrivnings‐fond och reservfond (dessa bokförs på 208x-konton). Övriga poster under eget kapital utgörs alltså av fritt eget kapital (dessa bokförs på 209x‐konton). 

Exempel: Ett företag har tillgångar på 570 000 kr, skulder på 230 000 kr och beskattade reserver på 30 000 kr. Då är det egna kapitalet 310 000 kr (570 000–230 000–30 000)

warning Created with Sketch.