Björn Lundén AB

Övriga kortfristiga skulder – BOKSLUTSGUIDE

Uppdaterad
I BL Bokslut finns dessa bilagor som hjälper dig att stämma av konton som avser övriga kortfristiga skulder:

  • Bilaga 2890 – Diverse kortfristiga skulder

Övriga kortfristiga skulder – kontogrupp 28

I kontogrupp 28 ska företaget redovisa de kortfristiga skulder som inte redovisats som leverantörsskulder, momsskulder, personalskatteskulder m fl i kontogrupperna 24 – 27.  I balansräkningen inkluderas övriga kortfristiga skulder i posten Övriga skulder under rubriken Kortfristiga skulder. Kortfristiga skulder till koncernföretag, intresseföretag m fl redovisas dock i särskilda poster. Kortfristiga skulder till anställda och kortfristiga låneskulder är exempel på skulder som ska redovisas på 28‐konton.

warning Created with Sketch.