Björn Lundén AB

Obeskattade reserver – BOKSLUTSGUIDE

Uppdaterad

Här beskriver vi vad obeskattade reserver är för någonting och vad syftet med dessa är.

I BL Bokslut finns dessa bilagor som hjälper dig att stämma av konton som avser obeskattade reserver:


Obeskattade reserver

Under rubriken Obeskattade reserver ska företaget redovisa de avsättningar som måste göras i räkenskaperna för att vara avdragsgilla vid beskattningen. Det gäller t ex avsättning till periodiseringsfond och överavskrivningar på maskiner och inventarier. De obeskattade reserverna intar en mellanställning mellan skulder och eget kapital och placeras också mellan dessa rubriker i balansräkningen. Eftersom posterna inte är beskattade, består de egentligen dels av en latent (dold) skatteskuld, dels av eget kapital. Syftet med de obeskattade reserverna är att man ska kunna jämna ut skattebelastningen mellan år som är resultatmässigt bättre och sämre. 

Ackumulerad överavskrivning

Ofta gör man större skattemässiga avskrivningar än vad som är företagsekonomiskt motiverat. Skillnaden mellan tillgångarnas skattemässiga restvärde och tillgångarnas redovisade värde redovisas öppet som en kreditpost under obeskattade reserver i balansräkningen. Posten kallas Ackumulerade överavskrivningar. 

Periodiseringsfond 

Periodiseringsfonder innebär en möjlighet att till viss del reglera resultatet mellan olika år. Varje år får man dra av 25 % av den skattemässiga vinsten i aktiebolaget. Avdraget ska återföras till beskattning senast efter sex år. Varje beskattningsårs avsättning till periodiseringsfond bildar en egen fond. Ett företag kan alltså ha högst sex års fonder vid en viss tidpunkt.

warning Created with Sketch.