Bjorn Lunden

Byggnader, mark och markanläggningar – BOKSLUTSGUIDE

Uppdaterad

Detta är ett förslag till hur du kan lägga upp arbetet med att värdera företagets byggnader, mark och markanläggningar.

I BL Bokslut finns dessa bilagor som hjälper dig att stämma av konton som avser byggnader, mark och markanläggningar.

Arbetsgång

✔ Ta gärna kopior på anskaffningar och försäljningar som underlag för värderingen av den tillgång som anskaffats och för reavinstberäkningen av den sålda tillgången.

✔Gå igenom kontona för företagets byggnader, mark och markanläggningar (11xx) för att säkerställa att den bokföring som gjorts är korrekt. Korrigera eventuella felaktigheter (t ex försäljningar sombokförts felaktigt).

✔Kontrollera att du har samma anskaffningsvärden i anläggnings-registret som du har på 11xx samt att de ackumulerade av- och nedskrivningarna är samma belopp i registret som på kontona förackumulerade avskrivningar [11x9 och 11x8].

✔Gå igenom övriga konton av betydelse för att se om något felaktigt har bokförts där som borde ha bokförts som anläggningstillgång. Korrigera eventuella felaktigheter.

✔Kontrollera om det finns något nedskrivningsbehov. Bokför eventuella nedskrivningar.

✔Beräkna årets planenliga avskrivningar. Har preliminära avskrivningar gjorts under året kanske de måste korrigeras utifrån din avskrivnings-beräkning. Bokför avskrivningarna (eventuella korrigeringar av preliminära avskrivningar).

✔Kontrollera att tillgångarnas redovisade värde enligt bokföringen överensstämmer med avskrivningsberäkningen och det uppdaterade anläggningsregistret. 

Dokumentation
  • Anläggningsregister.
  • Kopior av köpeavtal och andra handlingar rörande köp och försälj-ningar av fastigheter.
  • Avskrivnings- och nedskrivningsberäkningar.


warning Created with Sketch.