Björn Lundén AB

Banklån – BOKSLUTSGUIDE

Uppdaterad

Detta är ett förslag till hur du kan lägga upp arbetet med att värdera företagets banklån.

I BL Bokslut finns dessa bilagor som hjälper dig att stämma av konton som avser banklån:

  • Bilaga 2300 – Långfristig skuld och checkräkningskredit
  • Bilaga 2330 – Checkräkningskredit
  • Bilaga 2350 – Kortfristig del av långfristig skuld

Arbetsgång

✔Stäm av saldot i bokföringen mot engagemangsspecifikation, senaste låneavi eller liknande.

✔Skulder i utländsk valuta kollas upp. Skulden ska värderas till balansdagens kurs (hänsyn ska dock tas till eventuella terminskontrakt).

✔Se över hur stor del av skulden som ska amorteras inom 12 månader– denna del ska hanteras som kortfristig skuld. 

Dokumentation
  • Engagemangsspecifikation, låneavi eller dylikt.


warning Created with Sketch.