Björn Lundén AB

Varulager – BOKSLUTSGUIDE

Uppdaterad

Detta är ett förslag till hur du kan lägga upp arbetet med värdering och redovisning av företagets varulager.

I BL Bokslut finns dessa bilagor som hjälper dig att stämma av konton som avser varulager:

Arbetsgång

✔Se över att det finns rutiner för inventeringen och att berörd personal är insatt i vikten av inventeringen och de gränsdragningsproblem som kan uppstå. Personalen som arbetar med inventering, leverantörs-fakturahantering, kundfakturering och bokföring måste kommunicera och samarbeta kring bokslutet.

✔Inventeringslistor i original ska signeras och arkiveras.

✔Värdera varulagret enligt LVP (lägsta värdets princip) och FIFU (först in - först ut) och ta hänsyn till eventuell inkurans.

✔Korrigera bokfört värde utifrån vad du kommer fram till för lagervärde enligt värderingen (minus eventuell schablonmässig inkurans om du värderar hela lagret till anskaffningsvärdet).

✔Kontrollera att bruttovinsten verkar rimlig i jämförelse med tidigare år(i förekommande fall).

✔Ta stickprov i lagerlistan genom att kontrollera om inköp som gjorts i slutet av räkenskapsåret finns upptagna i inventeringen.

Dokumentation
  • Lagerlistor.
  • Eventuella värderingsgrunder.
  • Intygsmening.


warning Created with Sketch.