Bjorn Lunden

Kortfristiga fordringar – BOKSLUTSGUIDE

Uppdaterad

Detta är ett förslag till hur du kan lägga upp arbetet med värdering och redovisning av företagets kortfristiga fordringar.

Arbetsgång

✔Stäm av saldot mot kundreskontra, skuldebrev och liknande.

✔Kontrollera om det finns fordringar som ska skrivas ned och reservera för dessa.

✔Har företaget fordringar i utländsk valuta? Värdera fordran utifrån balansdagens kurs. Glöm inte att ta hänsyn till eventuella termins-kontrakt.

✔Beräkna hur stor del av eventuella långfristiga fordringar som förfaller inom 12 månader efter balansdagen och omklassificera den del av fordran till kortfristig fordran.

✔Kontrollera att ränteintäkterna från de kortfristiga fordringarna är bokförda och korrigera eventuella felaktigheter.

✔Bläddra bland kundfakturorna i månaderna kring bokslutet för att seom något ska periodiseras. Observera att du bör vara särskilt uppmärksam på om det finns kreditfakturor på nya året som avser fakturering från det gamla året. Dessa ska minska årets intäkt, inte nästa års.

✔Kontrollera eventuella tveksamheter med lagerinventeringen.

Dokumentation
  • Kundreskontra eller liknande.
  • Specifikation över nedskrivna fordringar.
  • Specifikation över övriga fordringar.


warning Created with Sketch.