Bjorn Lunden

Företagsuppgifter BL Tidredovisning

Uppdaterad
Den här manualen gäller BL Administration

Programmet har på förhand inställningar som passar för de flesta företag, men du kan ändå behöva justera inställningarna så programmets funktioner anpassas till ditt företags förutsättningar. Dessa inställningar gör du i Företagsuppgifterna.

Grunduppgifter

 • Automatuppdatering till bokföringen – Med denna inställning förs den bokföringsorder som programmet skapar automatiskt över till BL Bokföring. Detta sker när du väljer att föra över de transaktioner som finns registrerade under Aktivitet – Uppdatera bokföring från tidstransaktioner. Se en film om Automatuppdatering till bokföringen.
 • Debitera med pris från medarbetare – Det pris som finns registrerat på medarbetarna styr över det pris som finns på arbetskoderna. Det finns fler möjligheter till prissättning.
 • Slå ihop lika arbetskoder på faktura – För att fakturan inte ska bli så omfattande kan du markera här så summeras alla poster med samma arbetskod på en och samma rad. För att arbetskoderna ska kunna slås samman krävs att produktnummer, benämning, projekt, kostnadsställe, kostnadsbärare, rabatt, pris och momskod stämmer överens.
 • Specificera faktura per medarbetare – Med detta val kommer det att framgå av fakturan vilken/vilka medarbetare som gjort vad. I annat fall slås tiden för alla medarbetare samman per arbetskod.
 • Datum med till fakturering – Om du vill att det ska framgå av fakturan vilket datum de olika arbetena utförts markerar du här.
 • Hämta kundid från projekt i tidregistrering – Vid uppläggningen av projekt finns det möjlighet att koppla det till en viss kund. Om du dessutom bockar för den här rutan kommer kundnumret upp automatiskt när du registrerar något på det aktuella projektet.
Funktionen är endast användbar om du registrerar projekt för alla kunder och varje projekt är kundunikt, dvs ett projekt används enbart på en kund.
 • Ta med extra text till faktura – I tidregistreringen finns en funktion för att lägga in extra text på varje arbetskod (förutom benämningen du lagt in) när du registrerar tid. Om du markerar här skrivs texten ut på fakturan.
Du kan inte använda funktionen om du markerat Slå ihop lika arbetskoder på faktura, då endast arbetskodens benämning kommer med på fakturan.
 • Visa även artiklar i tidregistreringen – Genom att markera här kommer du bland arbetskoderna i tidregistreringen även se de artiklar som är upplagda i BL Fakturering.
 • Kundlistan i namnordning i tidregistreringen – Med detta val sorteras kundlistan i tidregistreringen automatiskt efter namn istället för efter id.
 • Visa förklaringar, tooltip i tiddebitering – Tooltip kallas det då en liten ruta med förklarande text dyker upp om man placerar muspekaren någonstans och håller den stilla i några sekunder. Om du tycker det är onödigt inaktiverar du den funktionen här.
 • Konto på arbetskod före konto på kund – Om du vill att bokföringskontot på arbetskoden ska styra över kontot på kunden ställer du in det här.
 • Föreslå Projekt i tidregistrering: Projekt – Lista över de projekt som finns upplagda. Du som oftast arbetar med ett och samma projekt kan välja det projektet här så föreslår programmet just det projektet vid tiddebiteringen. Även om du har valt ett visst projekt här kan du byta projekt eller inte ange något projekt alls när du arbetar i själva tiddebiteringen.
 • Bokför tidstransaktioner: Motkonto – Om du vill bokföra tidstransaktioner anger du här det motkonto du vill använda, tidkonto kan du även lägga till på arbetskoderna (uppläggning – arbetskoder). Om du inte anger något konto här eller på arbetskoderna kommer konto 2999 att användas. Den tid som är registrerad i tidregistreringens tidkolumn överförs till kolumnen antal i verifikationen. Detta gör att du kan skriva ut bokföringsrapporter där du ser hur många timmar som är nedlagda på t.ex. ett projekt. Om du markerar funktionen Automatuppdatering till bokföringen kommer den bokföringsorder som skapas automatiskt att överföras till BL Bokföring. Om du inte markerat funktionen måste bokföringen registreras manuellt. Hur du för över tidstransaktionerna kan du läsa om i avsnittet Uppdatera bokföring från tidstransaktioner.
När du bokför tidstransaktioner rekommenderar vi att du använder dig av 0-konton. Detta för att inte blanda samman transaktionerna med den ordinarie bokföringen.
 • Tillåt tidreg. from och/eller tom – Genom att ange ett datumintervall här kan du här styra på vilka datum tider kan registreras.

Övrigt

 • Benämning egna fält i kundregister – När du lägger upp kunder finns det tio egna fält att registrera uppgifter i. Här lägger du in benämningar eller rubriker för dessa fält. Om du tycker det saknas uppgifter i standarduppläggningen av kunder har du möjlighet att fylla på med dessa här kunder. Fält ett och två kan du ge egna benämningar. Fält tre och fyra måste ha en gemensam benämning. Likaså fält fem till sju och fält åtta till tio. Vid utskrift av kundlistor kan du sedan göra matchningar med de här fälten. Läs mer i manualen i kundregister.
 • Benämning kundgrupper – Här namnger du fälten för de olika kundgrupper du vill kunna sortera in kunderna i. Läs mer om det under Kundgrupper.
Guide taggad med: BL Tidredovisning
warning Created with Sketch.