Björn Lundén AB

Förenklat årsbokslut – så här gör du!

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Bokföring

Förenklat årsbokslut får man göra om man är enskild näringsidkare med en nettoomsättning som uppgår till högst 3 miljoner kronor.

När ska bokslutet göras?

När du är klar med årets bokföring kan du börja arbeta med det förenklade årsbokslutet. Observera att det förenklade bokslutet ska göras innan deklarationsinlämningen.
Förutsättningen är att all din bokföring stämmer, så om du inte redan har gjort månadsvisa avstämningar löpande – börja med att kontrollera årets bokförda belopp och konton.

Var börjar man?

Gå till Utskrifts-menyn och skriv ut en balans- och resultatrapport för räkenskapsåret (Bokföringsrapporter). Skriv även ut blanketten Förenklat årsbokslut. Sen kan du följa arbetsgången för förenklat årsbokslut som innebär att du ska se till att summan av beloppen på dina balans- och resultatkonton ligger i rätt rutor på blanketten. Observera att programmet automatiskt fyller i beloppen på blanketten utifrån hur du bokfört under året. Följ sedan arbetsgången nedan.

Om SRU-koder och kontokopplingar

Programmet fyller automatiskt i beloppen på blanketten Förenklat årsbokslut som du kan skriva ut under Utskrifts-menyn. För att rätt belopp i bokföringen ska föras över på rätt ruta på blanketten används så kallade SRU-koder. SRU står för standardiserat räkenskapsutdrag och en SRU-kod (ett nummer) motsvarar ett kontonummer i BAS-kontoplanen. Du kan importera aktuella SRU-koder i programmet genom att välja Uppläggning – Kontoplan – Mer – Importera SRU-koder.

Du kan även göra egna SRU-kopplingar genom att fylla i önskad SRU-kod under Uppläggning – Kontoplan – Redigera konto, fliken Extrauppgifter.

För att se aktuella SRU-kopplingar, besök BAS-kontogruppens hemsida: https://www.bas.se/kontoplaner/sru/

Se en film om förenklat årsbokslut:


Arbetsgång för förenklat årsbokslut:

 1. Börja med att stämma av din löpande bokföring. Stämmer alla belopp och kontonummer?
 2. Årets avskrivningar beräknas. Anläggningstillgångarnas värde (efter avskrivning och nedskrivning) vid årets slut förs in som bokfört värde i balansräkningen i rutorna B1-B5. Årets avskrivningar och nedskrivningar summeras och förs in i ruta R9 respektive R10.
 3. Varulagret inventeras på räkenskapsårets sista dag och värderas. Värdet förs in i ruta B6 om det uppgår till mer än 5 000 kr.
 4. Kundfordringar (inkl moms) vid årets slut beräknas och skrivs i ruta B7
 5. Övriga fordringar (förskott till leverantörer på över 5 000 kr) beräknas och skrivs i ruta B8.
 6. Utgående saldo i kassa och bank förs in i rutan B9.
 7. Låneskulder skrivs in i ruta B13.
 8. Skulden för moms som redovisas i momsdeklaration samt andra skatteskulder (t ex för anställd personal) summeras och förs in i ruta B14 (B8 om det är en fordran).
 9. Leverantörsskulder (inkl moms) vid årets slut beräknas och skrivs i ruta B15.
 10. Årets övriga skulder (förskott från kund) på över 5 000 kr beräknas och skrivs in i ruta B16.
 11. Årets försäljning beräknas och förs in i ruta R1 respektive R2.
 12. Årets bil- och bostadsförmån, mm, skrivs in i ruta R3.
 13. Årets ränteintäkt skrivs in i ruta R4 (undantagsvis kan beloppet behöva justeras).
 14. Årets kostnad för varor, material och tjänster respektive övriga externa kostnader beräknas och förs in i ruta R5 respektive R6.
 15. Årets kostnad för anställd personal skrivs in i ruta R7.
 16. Årets räntekostnad skrivs in i ruta R8 (undantagsvis kan beloppet behöva justeras).
 17. Företagets tillgångar (B1 – B9) summeras. Företagets skulder (B13 – B16) summeras.
 18. Eget kapital beräknas som summa tillgångar minus summa skulder och förs in i rutan B10.
 19. Upplysningar lämnas i rutorna U1 – U4 om summan av periodiseringsfonder, expansionsfond, ersättningsfond samt summan av insatsemissioner, skogskonto, upphovsmannakonto, avbetalningsplan på skog och liknande vid årets slut.

När du är klar

När du är klar med ditt förenklade årsbokslut ska du skriva ut det (Utskrift – Förenklat årsbokslut) och arkivera det tillsammans med bokföringen och bokslutsunderlagen i 7 år.

warning Created with Sketch.