Björn Lundén AB

Kontroll/Analys - Ekonomiöversikt

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Bokföring

Ekonomiöversikten ger dig dels en översikt av företagets ekonomiska ställning, men är mycket mer än så. Härifrån går du snabbt vidare och kan söka, kontrollera och rätta poster i bokföringen (drill down-teknik). Med hjälp av Ekonomiöversikten söker du snabbt vidare i redovisningen till kontotransaktioner och därifrån till verifikationer.

Ekonomiöversikten når du genom att välja Aktivitet – Kontroll/Analys – Ekonomiöversikt eller genom att välja snabbknappen Ekonomiöversikt.

Längst upp i fönstret finns följande knappar:

 • Utskrift – Denna knapp ger dig en utskrift av den bild du ser på skärmen.
 • Spec – Genom att markera en post i ekonomiöversikten och trycka Spec (alternativt dubbelklicka på posten) kommer du vidare till Kontokontroll där du ser vilka belopp den aktuella posten består av. Härifrån kan du sedan komma vidare in i verifikationen (markera raden och klicka på Verifikat eller dubbelklicka på raden). Därefter kan du sedan öppna upp verifikatet och göra eventuella ändringar i det, så länge det inte ligger i en låst period. Se även avsnittet om Ändringsverifikationer.
 • Uppd – Knappen Uppdatera hämtar siffrorna till den aktuella rapporten på nytt. Genom att nya verifikationer skapas eller korrigeringar görs kan det behövas om fönstret Ekonomiöversikt är öppet under tiden.
 • Mer –Under Mer-menyn finns följande alternativ:
  • Inställningar – Här ställer du in de förvalda rapporter som ska användas i ekonomiöversikten. Du kan välja rapporter för huvudredovisning, kostnadsställen, kostnadsbärare och projekt.
  • Excel – Genom att välja Excel öppnas den visade rapporten i Excel eller annat kalkylprogram.
 • Avsluta
 • Objektnivå – Här väljer du på vilken nivå du vill visa ekonomiöversikten. Om du väljer kostnadsställen, kostnadsbärare eller projekt får du även anger för vilket objekt du vill se rapporten.
 • Räkenskapsår och period – Här anges från vilket räkenskapsår och vilken period du vill att ekonomiöversikten ska hämta uppgifterna.
 • Rapport – Här väljer du vilken rapport ekonomiöversikten ska använda sig av. De rapporter som finns under Uppläggning – Bokföringsrapporter visas i listan. De som följer med vid installationen är Balansrapport, Resultatrapport, Resultatrapport budget och Testrapport. Här kan du läsa mer om hur du lägger upp egna rapporter i Rapportgeneratorn (kräver licens för BL Bokföring). Förutom dessa finns även en rapport som visar ett sammandrag av Balans- och resultatrapporten samt en månadsöversikt som visar saldona på alla konton uppdelat på perioder.
 • Just avvikande rapportdatum – Om denna ruta är markerad innebär det att rapporten är justerad för avvikande rapportdatum. Om du exempelvis har registrerat ändringsverifikationer med ett rapportdatum som avviker från verifikationsdatumet kommer ekonomiöversikten att ta hänsyn till detta. Det innebär att verifikationer som har ett verifikationsdatum i oktober men ett rapportdatum i augusti kommer att påverka ekonomiöversikten i augusti om rutan är ibockad. Är den inte ibockad kommer aktuell verifikation att påverka ekonomiöversikten i oktober istället.

Balansrapport

Väljer du Balansrapport så ser du:

 • Tillgångar –  Visar saldon för anläggningstillgångar, lager, kundfordringar, övriga kortfristiga fordringar, likvida medel samt en slutsumma för tillgångar.
 • Eget kapital och skulder – Visar saldon för eget kapital, resultat, långfristiga skulder, kortfristiga skulder samt en slutsumma för eget kapital och skulder.

Resultatrapport

Väljer du Resultatrapport ser du:

 • Rörelsens intäkter – Visar saldon för rörelseintäkter.
 • Rörelsens kostnader – Visar saldon för material- och varukostnader, övriga rörelsekostnader, personalkostnader, finansiella intäkter och kostnader, samt årets resultat.
 • Månadsöversikt

  Väljer du rapporten månadsöversikt ser du saldot för varje konto uppdelat per period. Genom att dubbelklicka på ett saldo (alternativt markera och klicka på Spec) ser du vilka verifikationer det aktuella saldot består av.


warning Created with Sketch.