Björn Lundén AB

Periodiseringar

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Bokföring

Vid registrering av verifikationer som ska periodiseras kan du direkt vid registreringen få hjälp med att dela upp konteringen på flera perioder. Periodisering går till så att du vid registrering av verifikationen kan ange att ett belopp ska delas upp och konteras bort från det aktuella kontot och istället konteras på ett annat konto under ett visst antal månader. Detta kan du t ex använda vid förutbetalda hyreskostnader som visas i nedanstående exempel.

Exempel – förutbetald hyra

När du ska betala en hyresräkning vill du bokföra hela beloppet som förutbetald hyra, och sedan vill du att hyreskostnaden ska bokföras en gång i månaden. Gå in i verifikationsregistreringen och påbörja en ny verifikation. Du registrerar på konto 1710 (Förutbetalda hyresutgifter) och anger beloppet, därefter klickar du på knappen Periodisera. I fönstret som öppnas anger du att beloppet ska periodiseras till kontot 5010 (Lokalhyra). Du anger också hur många månader periodiseringen ska delas upp på och när den första periodiseringen skall ske. Du ser när periodiseringen kommer att utföras och med vilka belopp. Om du vill ändra datum på periodiseringarna ändrar du Startdatumet. De temporära verifikationer (verifikationsnummerserie #) som skapas överförs till den ordinarie bokföringen när du gör periodbyte och därmed låser den period de ligger i. I verifikationstexten visas vilken verifikation de härrör från.


Antingen registrerar du ett konto och klickar på knappen Periodisera i verifikationsregistreringen för att öppna inställningsbilden för hur periodiseringen ska ske. Du kan också ange att ett visst kontot alltid ska periodiseras. Då kommer du vid registreringen av ett belopp på det aktuella kontot alltid att komma till periodiseringsrutan där du kan fylla i förutsättningarna.

Ändra en periodisering

Du kan inte ändra en registrerad periodisering. Om du ändrar något i en periodiserad konteringsrad ändras inte de framtida periodiseringsverifikationerna. Om något är fel i periodiseringen måste du ta bort den och lägga upp den på nytt.

Kontroll periodiseringar

Om du går in under Aktivitet – Kontroll/Analys – Kontroll periodiseringar, hittar du en kontrollfunktion som gör det enkelt att få en överblick av vilka periodiseringar som är aktiva. Den är särskilt användbar om du har lagt in många periodiseringar. I fönstret Alla periodiseringar ser du en lista med information om: verifikationsnummer där periodiseringen skapades, verifikationens datum, konto (vilket avser frånkontot), beloppet som har periodiserats, periodintervall (dvs från vilken period och till och med vilken period periodiseringen sträcker sig), antal perioder för periodiseringen samt vad som återstår (för att se vad som återstår behöver du klicka på selektering och ange ett datum).

Om du har många periodiseringar kan du behöva begränsa listan till en viss period genom att klicka på knappen Selektering och ange vilket konto och vilket datum du vill se.

Genom att markera en periodiseringsrad kan du välja:

  • Öppna – för att se hur periodiseringarna har konterats och med vilka datum. Du kan ta bort en hel periodisering genom att markera Makulera periodisering.
  • Utskrift – för att skriva ut aktuella periodiseringar.
  • Avst.lista – om du markerar en periodisering och klickar på den här knappen så kan du skriva ut en avstämningslista som visar eventuella differenser i periodiseringen.
  • Verifikat – visar ursprungsverifikationen för periodiseringen. Här kan du också ändra den aktuella verifikationen.

Utskrift periodiseringar

Aktiva periodiseringar

För att skriva ut en lista över aktiva periodiseringar väljer du Utskrift – Periodiseringar – Periodiseringar. Du kan där välja att skriva ut periodiseringarna på ett speciellt konto eller Alla konton. Även datum går att välja, anges inte något datum så kommer alla periodiseringar att skrivas ut. Vill du specificera periodiseringstransaktionerna, så markerar du den rutan.

Avstämningslista periodiseringar

Du kan också skriva ut en avstämningslista som visar felaktigheter i periodiseringar, bokföringstransaktioner som inte ingår i periodiseringar samt ett sammandrag som visar differenser. För att skriva ut den väljer du Utskrift – Periodiseringar – Avstämningslista periodiseringar. Här kan du välja konto samt datumintervall. De poster där det står Bokföringstransaktioner som inte ingår i periodiseringar avser de periodiseringar som har tagits bort innan de är fullt utförda.

warning Created with Sketch.