Björn Lundén AB

Skattedeklarationen ruta för ruta

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Bokföring

Momsdeklarationen består av två delar; Momsdeklaration och Arbetsgivardeklaration. Här beskriver vi endast hur du ska fylla i momsdeklarationen. Blanketten är förtryckt och innehåller uppgifter om ditt eller företagets namn och adress samt den period redovisningen hör till. Med momsdeklarationen får du en kopia och ett kuvert som du ska använda när du skickar in momsdeklarationen till Skatteverket. Följ därför anvisningarna om hur siffrorna ska skrivas för att kunna läsas maskinellt.

Momsdeklarationen är uppdelad i nio avsnitt:

I genomgången ligger rutorna som hör till avsnitt H och I efter rutorna som hör till avsnitt D, så som det är uppställt i blanketten.

A. Momspliktig försäljning eller uttag

Ruta 05, Momspliktig försäljning som inte ingår i någon annan ruta

BAS-konton:
Försäljning av varor och tjänster3xxx
Fakturerade kostnader35xx

Kommentar: Försäljning bokförs normalt i kontoserien 3000–3099 (t ex 3010). För fakturerade kostnader som bokförs separat används kontoserien 3500–3599.

Här ska bland annat den momspliktiga försäljningen av varor och tjänster inom Sverige redovisas. Det är (exklusive moms):

 • försäljning av momsbelagda varor och tjänster i Sverige till köpare i Sverige (när köparen är etablerad i Sverige) och varorna och tjänsterna anses omsatta i Sverige. Detta gäller inte bara ”vanlig” försäljning utan även t ex försäljning av inventarier
 • försäljning av varor till beskattningsbara personer i andra länder men där varan inte lämnar Sverige (till skillnad från unionsinterna varuförsäljningar som redovisas i ruta 35 och export till länder utanför EU som redovisas i ruta 36)
 • försäljning av varor till andra EU-länder när köparen inte är momsregistrerad (saknar VAT-nummer) i det andra landet, oavsett om varan blir kvar i Sverige eller faktiskt levereras till ett annat EU-land. Varor som levereras till ett land utanför EU räknas däremot som exporterade, oavsett om köparen är beskattningsbar person eller konsument, och momsbeläggs därmed inte utan redovisas i ruta 36
 • försäljning av tjänster till konsumenter (icke beskattningsbara personer) i andra länder och där tjänsterna anses omsatta i Sverige. Detta gäller främst tjänster som omfattas av huvudregeln för tjänster till konsumenter. Även för ett antal undantagsregler för tjänster till konsumenter gäller detta (arbete på lös egendom som utförs i Sverige, transportanknutna tjänster såsom lastning eller lossning som utförs i Sverige, vartransporter som börjar i Sverige och går till ett annat EU-land samt förmedling av en vara eller tjänst som anses omsatt i Sverige)
 • försäljning av vissa tjänster till både beskattningsbara personer och konsumenter i andra länder. Detta gäller personbefordran inom Sverige, varutransporter inom Sverige som inte är ett led i en varuexport, fastighetsanknutna tjänster på svenska fastigheter, kulturella och liknande tjänster som utförs i Sverige, korttidsuthyrning av transportmedel som ställs till förfogande i Sverige samt restaurang- och cateringtjänster som utförs i Sverige
 • prispengar från trav- och galoppsport för vilka STC eller SG redovisar utgående moms.

Krediteringar och konstaterade kundförluster påverkar (minskar) det belopp som ska redovisas i ruta 05.

Exempel

Du har sålt varor och tjänster i Sverige för 50 000 kr med 25% moms och för 10 000 kr med 12% moms. Du har också sålt en datatjänst till en konsument (icke beskattningsbar person) i Estland för 2 500 kr. Det blir sammanlagt 62 500 kr i skattepliktig (momspliktig) omsättning (ruta 05). Momsen redovisas med 13 125 kr i ruta 10 respektive 1 200 kr i ruta 11.

Observera dock följande:

 • Om du använt vinstmarginalmoms vid försäljning av t ex begagnade varor eller resetjänster ska du inte använda ruta 05. Du ska då i stället redovisa beskattningsunderlaget i ruta 07.
 • Hyresinkomster när du har frivilligt momsinträde för uthyrning av verksamhetslokal ska inte redovisas i ruta 05. Dessa ska istället redovisas i ruta 08.

Ruta 06, Momspliktiga uttag

BAS-konton
Uttag, momspliktig del3404

Kommentar: Eventuell momsfri del av uttag bokförs på konto 3404 (ruta 42 i momsdeklarationen).

Här redovisar du värdet av varor och tjänster (exklusive moms) som du tagit ut ur den egna verksamheten och som du ska uttagsmomsa. Skilj på uttag (där momsen beräknas på inköpspris/anskaffnings- kostnad för varor respektive på kostnaden för att tillhandahålla tjänsten när det gäller tjänster) och utköp till underpris (där momsen redovisas på marknadsvärdet, såvida inte detta är svårt att fastställa då reglerna för uttagsmoms kan användas). Utköp till underpris ska redovisas i ruta 05, endast uttag redovisas i ruta 06.

Om du använder en vara för privat bruk eller ger bort eller för över en vara till en verksamhet som inte är momspliktig, ska du betala moms på de gjorda uttagen. Samma sak gäller för tjänster som du utan ersättning utför eller låter utföra åt dig själv, din personal eller någon annan (och det inte handlar om en affärsmässig transaktion).

I denna ruta redovisas även momspliktiga uttag ur en annars momsfri fastighetsförvaltning, dvs när fastighetstjänster utförs av egen personal och Lönekostnaden överstiger 300 000 kr under ett år.

Också underlag för uttagsmoms vid egen regi-arbeten i byggverksamhet redovisas i ruta 06.

Ruta 07, Beskattningsunderlag vid vinstmarginalmoms (VMB)

BAS-konton
Försäljning positiv VMB3211
Försäljning negativ VMB3212
Försäljning VMB förenklad3220
Kostnad sålda varor positiv VMB4211
Kostnad sålda varor negativ VMB4212
Inköp VMB förenklad4220

Kommentar: Vinstmarginalmoms (VMB) gäller för resetjänster samt för begagnade varor, konstverk, samlarföremål och antikviteter. För begagnade böcker och tidningar gäller 6% moms vilket gör att det kan krävas att separata försäljnings- och inköpskonton läggs upp för detta. Här redovisar du beskattningsunderlaget för de varor och resetjänster där du har använt reglerna för vinstmarginalbeskattning. Med beskattningsunderlag menas det värde på vilket momsen ska beräknas.

Vid negativ vinstmarginal anger du noll kronor i ruta 07. Beskattningsunderlaget för begagnade varor, konstverk, samlarföremål och antikviteter är vinstmarginalen minskad med momsen på vinstmarginalen. Detta innebär att 80% av vinstmarginalen utgör beskattningsunderlag medan 20% av vinstmarginalen utgör momsbeloppet.

Exempel

En antikvitetshandlare köper in en begagnad soffa för 300 kr och säljer den sedan vidare för 500 kr. I momsdeklaration redovisas inte försäljningssumman utan bara beskattningsunderlaget, dvs vinstmarginalen exklusive moms (0,8 x 200 = 160 kr), i ruta 07. Den utgående momsen på 40 kr (200 – 160) redovisas i ruta 10, utgående moms.

Vid försäljningen av en resetjänst med vinstmarginalmoms är vinstmarginalen skillnaden mellan resans pris (inkl moms) och reseföretagets kostnader (inkl moms) för de varor och tjänster som ingår i resetjänsten och som kommer resenären direkt till godo. Beskattningsunderlaget motsvarar 80% av vinstmarginalen medan resterande 20% är momsbeloppet. Används schablonregeln för vinstmarginalmoms på resetjänster, där vinstmarginalen beräknas till 13%, är beskattningsunderlaget 10,4% av priset och momsbeloppet 2,6% av priset.

Ruta 08, Hyresinkomster vid frivilligt momsinträde

BAS-konton
Hyresinkomster3913

 

Här redovisar du hyresinkomster (exklusive moms) för fastigheter där du är frivilligt momsskyldig för uthyrning av verksamhetslokal.

Momsen på den omsättning som redovisas i ruta 08 ska tas upp i ruta 10.

Har du inte frivilligt momsinträde men bedriver någon form av momspliktig verksamhet, eller om du har blandad verksamhet med både momsfria och momsbelagda hyror, kan du redovisa de moms- fria hyresintäkterna i ruta 42.

B. Utgående moms på försäljning eller uttag i ruta 05–08

Ruta 10, Utgående moms 25%

BAS-konton
Utgående moms på försäljning inom Sverige2611
Utgående moms på uttag2612
Utgående moms på uthyrning2613
Utgående moms VMB2616

Kommentar: 25% vinstmarginalmoms (VMB) gäller för resetjänster samt för begagnade varor, konstverk, samlarföremål och antikviteter (utom böcker och tidningar som det är 6% moms på).

Här redovisar du den utgående momsen på varor och tjänster som räknas som omsatta inom Sverige. Det gäller främst momsen på försäljningar av varor och tjänster, på förskott och a conton samt på värdet av uttag och utköp till underpris. Även när du har lagt svensk moms på fakturor när du sålt till andra länder och varan eller tjänsten anses omsatt i Sverige (försäljning till icke beskattningsbara personer, dvs till konsumenter, eller när någon undantagsregel gäller, t ex för fastighetsanknutna tjänster), ska momsen redovisas i ruta 10. På uttag beräknar du momsen på inköpsvärdet för varan respektive på kostnaden för att utföra tjänsten. Om det inte finns något inköps- värde för en vara ska du använda självkostnadspriset vilket är tillverkningskostnaden plus försäljnings- och administrationskostnader. Se även ruta 06.

Exempel

Om du har ett underlag för perioden som är 50 000 kr blir momsen 25% x 50 000 kr = 12 500 kr.

Ruta 11, Utgående moms 12%

BAS-konton
Utgående moms på försäljning inom Sverige, 12%2621
Utgående moms på uttag, 12%2622

 

Här tar du upp utgående moms på sådant det är 12% moms på. Det gäller exempelvis

 • rumsuthyrning i hotell mm
 • upplåtelse (uthyrning) av campingplats eller liknande
 • momsbelagd försäljning av konstverk om den görs av upphovsmannen eller dennes dödsbo
 • restaurang- och cateringtjänster
 • försäljning av livsmedel eller egna uttag av livsmedel, t ex i lantbruk eller i livsmedelsaffärer. Du tar också upp moms på försäljning av livsmedel som levereras till konsumenter (icke beskattningsbara personer) i andra EU-länder.

Exempel

Underlaget, dvs värdet av sålda varor, tjänster och uttag exklusive moms som är belagda med 12% moms, är 100 000 kr. Den utgående momsen blir då 12% x 100 000 kr = 12 000 kr.

Ruta 12, Utgående moms 6%

BAS-konton
Utgående moms på försäljning inom Sverige, 6%2631
Utgående moms på uttag, 6%2632
Utgående moms VMB, 6%2636

Kommentar: 6% moms vid vinstmarginalmoms (VMB) gäller försäljning av begagnade böcker och tidningar.

Här tar du upp utgående moms på sådant det är 6% moms på, t ex

 • personbefordran, t ex taxi- eller bussverksamhet
 • olika former av litteratur, t ex böcker, broschyrer, häften, tidningar, tidskrifter (däribland kulturtidskrifter som inte är momsfria), bilderböcker, ritböcker och målarböcker för barn, noter och kartor samt program och kataloger till olika föreställningar. Däremot är det 25% på e-böcker, nättidningar och liknande
 • talböcker
 • entréavgifter till djurparker, konserter, cirkus, bio, teater, opera, operett, musikal, balett, revy och andra liknande föreställningar
 • kommersiell biblioteks- och museiverksamhet, dvs verksamhet som inte bedrivs av och inte heller fortlöpande i mer än ringa omfattning understöds av det allmänna (stat, kommun, landsting)
 • upplåtelse och överlåtelse av litterära och konstnärliga verk som omfattas av upphovsrättslagens 1, 4 och 5 §§, utom när det gäller fotografier, reklamalster, datasystem, dataprogram, samt informationsfilm eller liknande (på sådant är momsen 25%)
 • upplåtelse eller överlåtelse av rättighet till ljud- eller bildupptagning av en utövande konstnärs framförande av ett litterärt eller konstnärligt verk, t ex STIM-ersättningar till upphovsmän till musik
 • tjänster inom idrottsområdet.

C. Momspliktiga inköp där köparen är momsskyldig

Ruta 20, Inköp av varor från annat EU-land

Inköp av varor från EU-land, 25%4515
Inköp av varor från EU-land, 12%4516
Inköp av varor från EU-land, 6%4517

 

Här fyller du i det sammanlagda värdet under perioden av

 • varuförvärv från ett annat EU-land (unionsinternt förvärv). Säljaren ska då enligt faktureringsreglerna ha angivit ditt VAT-nummer på fakturan och lämnat en uppgift om att det rör sig om ett unionsinternt förvärv och att han därför inte lagt på någon moms
 • överföring av varor till Sverige från en egen verksamhet i ett annat EU-land.

Momsen på förvärven och överföringarna som redovisas i ruta 20 tas upp i ruta 30, 31 eller 32 beroende på momsnivå.

Undantag från ruta 20 är inköp som du gjort för att direkt sälja varan vidare (som så kallad mellanman vid trepartshandel). Det inköpet ska i stället redovisas i ruta 37 (läs mer om trepartshandel där).

Ruta 21, Inköp av tjänster från annat EU-land, enligt huvudregeln

Inköp av tjänster från EU-land, 25%4535
Inköp av tjänster från EU-land, 12%4536
Inköp av tjänster från EU-land, 6%4537

 

Här redovisar du värdet av tjänster som du köpt från säljare i ett annat EU-land när du som köpare är momsskyldig och därför ska redovisa den utgående momsen (omvänd moms). Observera att även momsfria beskattningsbara personer blir momsskyldiga vid förvärv av tjänster från andra länder, t ex läkare eller tandläkare som saknar VAT-nummer.

Enligt faktureringsreglerna ska då säljaren ha skickat en momsfri faktura och angett ditt VAT-nummer på fakturan.

Du är momsskyldig som köpare när huvudregeln för tjänster till beskattningsbara personer gäller. Detta gäller exempelvis följande slags tjänster:

 • varutransporter som påbörjats i ett annat EU-land än Sverige och även avslutas i ett annat EU-land
 • transportanknutna tjänster (lastning, lossning, mm) som fysiskt utförs i ett annat land
 • arbete på lös egendom och värdering av lös egendom som fysiskt utförs i ett annat land
 • intellektuella tjänster, t ex data-, reklam-, konsult-, informations- och juristtjänster samt upphovsrätter och andra rättigheter förmedlingstjänster.

Ruta 22, Inköp av tjänster från land utanför EU

Inköp av tjänster från land utanför EU, 25%4531
Inköp av tjänster från land utanför EU, 12%4532
Inköp av tjänster från land utanför EU, 6%4533

 

Här redovisar du värdet av tjänster som du köpt från säljare i ett land utanför EU när du som köpare är momsskyldig och därför ska redovisa den utgående momsen. Detta gäller vid köp av intellektuella tjänster, t ex data-, reklam-, konsult-, informations- och jurist- tjänster samt upphovsrätter och andra rättigheter.

Observera att även momsfria beskattningsbara personer blir moms- skyldiga vid förvärv av tjänster från andra länder, t ex läkare eller tandläkare som saknar VAT-nummer.

Ruta 23, Inköp av varor i Sverige som köparen är betalningsskyldig för

BAS-konton
Inköp av varor i Sverige, omvänd betalningsskyldighet, 25%4415
Inköp av varor i Sverige, omvänd betalningsskyldighet, 12%4416
Inköp av varor i Sverige, omvänd betalningsskyldighet, 6%4417

 

Här redovisar du värdet av varor som du köpt från en säljare i Sverige men där du som köpare är betalningsskyldig för köpet och därför ska redovisa den utgående momsen. Exempel på detta är

 • inköp av varor i Sverige från en utländsk företagare utan fast etableringsställe här och som valt att inte vara betalningsskyldig för försäljningen.
 • inköp av skrot och restprodukter
 • inköp av investeringsguld när säljaren är frivilligt betalningsskyldig för omsättningen (han får då lyfta moms på sina utgifter men ska inte lägga på moms vid försäljningen) samt moms på inköp av guldmaterial eller halvfärdiga produkter med minst 325 tusendelars finhalt.

Ruta 24, Övriga inköp av tjänster i Sverige som köparen är betalningsskyldig för

BAS-konton
Inköp av tjänster i Sverige, omvänd betalningsskyldighet, 25%4425
Inköp av tjänster i Sverige, omvänd betalningsskyldighet, 12%4426
Inköp av tjänster i Sverige, omvänd betalningsskyldighet, 6%4427

Här redovisar du värdet av tjänster som du köpt från en säljare i Sverige men där du som köpare är betalningsskyldig och därför ska redovisa den utgående momsen. Exempel på detta är

 • ett byggföretags inköp av byggtjänster
 • inköp av fastighetsanknutna tjänster som anses omsatta i Sverige från en utländsk företagare utan fast etableringsställe här och som valt att inte vara betalningsskyldig för försäljningen. Denna möjlighet gäller dock inte för uthyrning av lokaler utan då krävs momsregistrering

D. Utgående moms på inköp i ruta 20–24

Ruta 30, Utgående moms 25% vid omvänd momsskyldighet

BAS-konton
Utgående moms på tjänsteförvärv från utlandet, 25%2614

 

Momsen i ruta 30 hör till inköp som du redovisat i rutorna 20–24. Här redovisar du summan av utgående moms på inköp av:

 • varor från annat EU-land (unionsinterna förvärv)
 • tjänster från annat EU-land
 • tjänster från säljare i ett land utanför EU
 • varor i Sverige där omvänd momsskyldighet ska tillämpas, t ex inköp av skrot och restprodukter
 • tjänster i Sverige där omvänd momsskyldighet ska tillämpas, t ex inköp av byggtjänster av ett byggföretag.

Ruta 31, Utgående moms 12% vid omvänd momsskyldighet

BAS-konton
Utgående moms vid omvänd momsskyldighet, 12% 2624

 

Momsen i ruta 31 hör till inköp som du redovisat i rutorna 20–24. Här redovisar du summan av utgående moms på inköp av:

 • varor från annat EU-land (unionsinterna förvärv)
 • tjänster från annat EU-land
 • tjänster från säljare i ett land utanför EU
 • varor i Sverige där omvänd momsskyldighet ska tillämpas
 • tjänster i Sverige där omvänd momsskyldighet ska tillämpas.

Ruta 32, Utgående moms 6% vid omvänd momsskyldighet

BAS-konton
Utgående moms vid omvänd momsskyldighet, 6%2634

 

Momsen i ruta 32 hör till inköp som du redovisat i rutorna 20–24. Här redovisar du summan av utgående moms på inköp av:

 • varor från annat EU-land (unionsinterna förvärv)
 • tjänster från annat EU-land
 • tjänster från säljare i ett land utanför EU
 • varor i Sverige där omvänd momsskyldighet ska tillämpas
 • tjänster i Sverige där omvänd momsskyldighet ska tillämpas.

H. Import av varor

Ruta 50, Beskattningsunderlag vid import

BAS-konton
Import av varor 25% moms4545 (0-konto alt metod)
Import av varor 12% moms4546 (0-konto alt metod)
Import av varor 6% moms4547 (0-konto alt metod)

 

I ruta 50 redovisar du värdet av de varor som importerats till Sverige. För att kunna använda saldot på t ex konto 4545 som underlag till ruta 50 i momsdeklarationen krävs att alla kostnader som ingår i beskattningsunderlaget för importmoms bokförs på just detta konto. Istället för att utgå ifrån varukostnadskontot, t ex 4545, så kan exempelvis 0-konton användas för att generera ett saldo som kopplas till ruta 50.

Beskattningsunderlaget för importmoms baseras på varornas tullvärde. Förutom tullvärdet ska även tull och andra statliga skatter eller avgifter utom moms ingå. Bikostnader som emballage, transport och försäkring fram till den ort varorna fraktas ska också ingå i beskattningsunderlaget till den del de inte ingår i tullvärdet.

I. Utgående moms på import

Ruta 60, 61 och 62, Utgående moms på import

BAS-konton
Utgående moms på import 25%2615
Utgående moms import, 12%2625
Utgående moms på, 6%2635

 

Här ska du, uppdelat på respektive momssats, redovisa den utgående momsen på värdet (beskattningsunderlaget) av import som du redovisat i ruta 50.

E. Försäljning m-m som är undantagen från moms

Ruta 35, Försäljning av varor till annat EU-land

BAS-konton
Försäljning av varor till annat EU-land, momsfritt3108

 

Här redovisar du värdet av varuleveranser till andra EU-länder om köparen är momsregistrerad i ett annat EU-land, dvs har ett VAT- nummer (enligt faktureringsreglerna ska du då ha angett köparens VAT-nummer på fakturorna och inte lagt på någon moms).

Om du inte vet att köparen är momsregistrerad i ett annat EU-land måste du lägga moms på fakturan. Denna moms redovisas i rutorna 10, 11 eller 12. Omsättningen ska då redovisas i ruta 05. Det är upp till köparen att åberopa sitt VAT-nummer.

I ruta 35 redovisar du också anskaffningsvärdet för varor som överförts till egen filial/egen verksamhet i ett annat EU-land om verksamheten är momsregistrerad där. Undantaget är när varuöver- föringar görs till ett annat EU-land och varan anses omsatt i det andra EU-landet. Detta gäller när en vara överförs i samband med monteringsleverans.

Den summa som redovisas i ruta 35 ska också redovisas i den periodiska sammanställningen.

Ruta 36, Försäljning av varor utanför EU

BAS-konton
Försäljning av varor till land utanför EU3105

 

Här tar du upp värdet av exportomsättningen, dvs försäljning av varor till länder utanför EU.

Med export menas

 • direkt utförsel till en plats utanför EU
 • hämtköp som en utländsk företagare gör
 • leverans till exportbutik
 • leverans till fartyg eller f lygplan i utrikestrafik
 • försäljning ombord på fartyg och f lygplan i utrikestrafik
 • försäljning av tillfälligt registrerade bilar och motorcyklar
 • leverans av bilar och motorcyklar utanför EU
 • försäljning till personer bosatta utanför EU (taxfree).

Även förskott på beställda varor redovisas i ruta 36.

Du redovisar endast varuexport på denna rad, värdet av tjänster som anses omsatta utanför EU redovisar du i ruta 40.

Ruta 37, Mellanmans inköp av varor vid trepartshandel

BAS-konton
Mellanmans inköp av varor vid trepartshandel4512

 

Här redovisar du inköp som du gjort från en säljare i annat EU-land för att direkt sälja varan vidare. Då kallas du mellanman vid trepartshandel. Med trepartshandel menas att en säljare säljer en vara i ett EU-land till en köpare (mellanman) i ett annat EU-land men att varan levereras direkt till kunden i ett tredje EU-land. Alla tre parterna ska vara momsregistrerade i respektive land.

Vanliga unionsinterna förvärv redovisas i ruta 20.

Ruta 38, Mellanmans försäljning av varor vid trepartshandel

BAS-konton
Mellanmans försäljning av varor vid trepartshandel3107

 

Här redovisar du försäljning till en momsregistrerad köpare i ett annat EU-land av varor som du köpt som så kallad mellanman vid trepartshandel, se ruta 37.

Beloppet som redovisas i ruta 38 ska också tas upp som värde av trepartshandel i den periodiska sammanställningen (kvartalsredo- visning för företag som inte har så omfattande varuhandel).

Ruta 39, Försäljning av tjänster till en beskattningsbar person i ett annat EU-land, enligt huvudregeln

BAS-konton
Försäljning av tjänster som köparen är momsskyldig för i annat EU-land3308

 

Här redovisar du försäljning av tjänster som räknas som omsatta utomlands till köpare som är beskattningsbar person i ett annat EU-land, dvs så kallade huvudregelstjänster. Enligt fakturerings- reglerna har du då angivit på vilken grund du inte lagt moms på fakturan (omvänd betalningsskyldighet, reverse charge).

Detta gäller exempelvis följande slags tjänster:

 • varutransporter som påbörjats i ett EU-land och avslutas i ett annat EU-land
 • transportanknutna tjänster (lastning, lossning, mm) som fysiskt utförs i Sverige
 • arbete på lös egendom och värdering av lös egendom som fysiskt utförs i Sverige
 • intellektuella tjänster, t ex data-, reklam-, konsult-, informations- och juristtjänster samt upphovsrätter och andra rättigheter
 • förmedlingstjänster.

Omvänt kan man säga att alla tjänster till beskattningsbara personer omfattas utom följande undantag: fastighetsanknutna tjänster, personbefordran, kulturella aktiviteter mm, restaurang- och cateringtjänster samt korttidsuthyrning av transportmedel.

Ruta 40, Övrig försäljning av tjänster tillhandahållna utanför Sverige

BAS-konton
Övrig försäljning av tjänster tillhandahållna utomlands3305

 

Här redovisar du övrig försäljning av tjänster som räknas som tillhandahållna utanför Sverige, dvs sådant som inte ska tas med i ruta 39 (eller ruta 05 förstås). Detta gäller framför allt tjänster som tillhandahålls köpare utanför EU.

Dessutom ska du i ruta 40 ta med försäljning av tjänster som anses tillhandahållna utomlands oavsett vem som är köpare. Detta gäller främst

 • kulturella och liknande tjänster som faktiskt utförs i något annat land (t ex kultur och idrott)
 • tjänster på fastigheter i utlandet
 • arbete på lös egendom, förmedlingstjänster och varutransporter som utförs i ett annat EU-land till konsumenter
 • arbete på lös egendom, förmedlingstjänster och varutransporter som utförs i ett land utanför EU
 • restaurang- och cateringtjänster som utförs i utlandet
 • korttidsuthyrning av fordon när fordonet ställs till hyrestagarens förfogande i utlandet
 • persontransporter till och från utlandet.

Ruta 41, Försäljning när köparen är betalningsskyldig i Sverige

BAS-konton
Försäljning inom byggsektorn (byggtjänster), omvänd betalningsskyldighet3231
Försäljning av investeringsguld, omvänd betalningsskyldighet3232
Utländsk företagares försäljning av varor och tjänster, omvänd betalningsskyldighet3233

 

Här redovisar du försäljning när köparen finns i Sverige och är momsskyldig för det du säljer (så kallad omvänd betalningsskyldighet). Exempel på sådan försäljning är:

 • försäljning av byggtjänster till ett byggföretag
 • försäljning av skrot och restprodukter
 • försäljning av investeringsguld när säljaren är frivilligt betalningsskyldig för omsättningen (han får då lyfta moms på sina utgifter men ska inte lägga på moms vid försäljningen) samt moms på inköp av guldmaterial eller halvfärdiga produkter med minst 325 tusendelars finhalt.

Ruta 42, Övrig försäljning mm

BAS-konton
Momsfri försäljning3xxx
Försäkringsersättningar3994
Erhållna bidrag3980
Erhållna skadestånd3992
Uttag, momsfri del3404
Övrig momsfri försäljning3004

Kommentar: Momsfri försäljning bokförs normalt i kontoserien 3000–3099. Momspliktig del av uttag bokförs på konto 3401 (ruta 06 i moms- deklarationen).

Här redovisar du försäljning mm som är undantagen från moms och som du inte redovisat i någon annan ruta i momsdeklarationen. Exempel på momsfria försäljningar mm är

 • momsfria verksamheter som sjukvård, tandvård, social omsorg, bostadsuthyrning, utbildning, bank, försäkring, gage till artister m fl (utövande konstnärers framföranden av upphovsrättsligt skyddade verk) och andra momsfria verksamheter (har du endast momsfri verksamhet behöver du inte lämna någon momsdeklaration så denna ruta används vid så kallad blandad verksamhet)
 • försäljning av fastigheter, bostadsrätter eller lokalhyresrätter
 • försäljning av anläggningstillgångar som du inte kunnat lyfta moms på vid inköpet, t ex personbilar
 • läkemedel på recept
 • flygbensin och f lygfotogen
 • skepp för yrkesmässig sjöfart och fiske
 • vissa medlemsblad och tidskrifter.

I ruta 42 ska du dessutom redovisa inkomster som egentligen ligger utanför momslagens regler och som du därför inte ska redovisa någon moms på. Skatteverket vill på ett enklare sätt kunna jämföra företagets momsredovisning med företagets bokförda intäkter av olika slag (3xxx-kontoserien). Några exempel på sådana ”momsfria” inkomster är

 • bidrag (som inte är någon ersättning för sålda varor och tjänster),
 • den ”momsfria” intäkt som uppkommer vid ett eget uttag (när momsen redovisas på anskaffningsvärdet för varor respektive självkostnaden för tjänster)
 • skadestånd och förseningsavgifter och liknande
 • försäkringsersättningar.

Att sälja varor i ett annat land är varken export eller EU-handel med varor. Men vill du att även sådan försäljning ska framgå av momsdeklarationen kan du förslagsvis använda rad 42 även för dessa försäljningar.

F. Ingående moms (moms på utgifter)

Ruta 48, Avdragsgill ingående moms (moms på utgifter)

BAS-konton
Debiterad ingående moms2641
Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet2645
Ingående moms på uthyrning2646
Ingående moms omvänd momsskyldighet varor och tjänster i Sverige2647

 

Här fyller du i den moms du blivit debiterad på fakturor, kvitton, avräkningsnotor mm och som du har rätt att lyfta (få tillbaka). Det gäller

 • moms på varor och tjänster som du köpt inom Sverige
 • införselmoms (importmoms).

Dessutom ska du redovisa ingående moms vid så kallad omvänd momsskyldighet, dvs när du som köpare ska redovisa utgående moms på inköpen. Det gäller

 • moms på varor som du köpt från något annat EU-land och som du själv ska redovisa utgående och ingående moms på (förvärvsmoms på unionsinterna förvärv)
 • moms på köpta tjänster från utlandet som du själv ska redovisa utgående och ingående moms på
 • moms på köpta byggtjänster till ett byggföretag
 • moms på inköp av skrot och restprodukter
 • moms på inköp av investeringsguld när säljaren är frivilligt momsskyldig för omsättningen (han får då lyfta moms på sina utgifter men ska inte lägga på moms vid försäljningen) samt moms på inköp av guldmaterial eller halvfärdiga produkter med minst 325 tusendelars finhalt
 • moms på inköp som du gjort i Sverige från ett utländskt företag som inte har något fast etableringsställe i Sverige och som du som köpare ska redovisa momsen på.

Moms som du betalat i utlandet får du inte lyfta i din svenska momsdeklaration. Däremot kan du i vissa fall få den återbetald genom en e-tjänst på Skatteverkets hemsida om det rör sig om ett annat EU-land respektive via en ansökan till det aktuella landets skattemyndighet om det rör sig om ett land utanför EU.

G. Moms att betala eller få tillbaka

Ruta 49, Moms att betala eller få tillbaka

BAS-konton
Redovisningskonto för moms2650

Kommentar: Har företaget en momsfordran i samband med bokslutet förs beloppet till konto 1650, Momsfordran.

I ruta 49 summerar du rutorna för utgående moms (10, 11, 12, 30, 31 och 32) och minskar med den ingående momsen i ruta 48 och får därmed fram om företaget ska betala in moms eller få tillbaka moms. Om du inte redovisar någon moms för perioden ska du skriva ”0” i ruta 49.

Observera att du i programmet inte anger något konto som kopplas till ruta 49, utan programmet kommer att sköta summeringen automatiskt.
warning Created with Sketch.