Bjorn Lunden

Sammandragsrapporter

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Bokföring

Genom att lägga upp sammandragsrapporter kan du bygga upp översiktsrapporter där alla kostnadsställen, kostnadsbärare eller projekt redovisas i en enda rapport. I en sådan rapport kan du till exempel visa företagets alla kostnadsställen i en enda rapport med bara totala intäkter och kostnader med resultat för varje kostnadsställe. Fördelen med sammandragsrapporten i jämförelse med de vanliga bokföringsrapporterna är att du får en specificering av kostnadsställen, kostnadsbärare eller projekt på en rapport. Du slipper alltså skriva ut flera rapporter och du får en mer lättöverskådlig jämförelse.

Uppläggning sammandragsrapporter

 1. Välj Uppläggning – Sammandragsrapporter – Ny
 2. Grunduppgifter ska du fylla i uppgifter följande:
  Id
  Namn
  Avrundning – Du kan välja att belopp inte ska avrundas alls, eller avrundas till jämna kronor, jämna tiotals kronor, jämna hundratals kronor eller jämna tusentals kronor.
  Kolumnbredd – Kolumnbredden anger hur mycket utrymme en viss kolumn får på utskriften.
  Teckenbyte –Om du vill att rapporten ska använda teckenbyte markerar du här. Det innebär att debetsaldon istället redovisas som negativa tal och kreditsaldon visas som positiva tal.


  Teckenbyte ska endast användas på resultatrapporter, inte på balansrapporter.

  Orientering – Här kan du ställa in rapportens utseende
  Anmärkning – Här kan du lägga in en kommentar till rapporten om du vill.

 3. På fliken Rader bestämmer du hur sammandragsrapporten skall byggas upp. Du kan för varje rad ange följande:
  Rad – Ange en etta om du vill att det ska vara första raden i rapporten.
  Position – Här anger du i vilken kolumn (position) beloppet ska hamna.
  Text – Här anger du en rubriktext.
  From konto – tom konto – Här anger du det kontointervall som ska hamna på den här raden.
  Typ – Här kan du välja mellan Utfall, Budget och Procent.
 4. Spara rapporten med OK.

I en sammandragsrapport går det även att göra en procentberäkning av två positioner i rapporten och redovisa resultatet i en egen position. Detta gör du genom att lägga upp en ny position och välja Typ Procent. I fältet Fr o m konto anger du rad och position för den ena positionen, och i fältet T o m konto rad och position för den andra positionen. Om du i rapporten ovan t ex vill beräkna bruttovinst som resultatet i procent av intäkterna, lägger du till en ny position 4 i rad 1 och anger värdet 1 3 (1 mellanslag 3) i fältet Fr o m konto och 1 1 (1 mellanslag 1) i fältet T o m konto. I fältet Typ anger du Procent.

Utskrift sammandragsrapporter

För att skriva ut en sammandragsrapport väljer du Utskrift – Bokföringsrapporter eller Aktivitet – Bokföringsrapporter. På flikarna för kostnadsställen, kostnadsbärare och projekt finns sammandragsrapporter som en möjlig utskrift. Här kan du läsa mer om Utskrift av bokföringsrapporter.

För att kunna skriva ut sammandragsrapporten krävs att du först lagt upp minst en rapport enligt arbetsgången ovan.

Utskrift rapportupplägg sammandragsrapporter

Du kan göra utskrifter av vilka sammandragsrapporter som finns och hur de är upplagda. Under Utskrift – Rapportupplägg sammandragsrapporter har du möjlighet till följande val:

 • Inkuldera uppgifter om rapportrader – I denna lista kan du se hur sammandragsrapporten är upplagd.
 • Endast rapportid och namn – Genom att välja detta alternativ får du en förteckning över vilka sammandragsrapporter som finns upplagda.

Du kan välja en enstaka sammandragsrapport, ett intervall av rapporter eller alla rapporter.

warning Created with Sketch.