Björn Lundén AB

Momsredovisning

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Bokföring

Redovisning av moms, arbetsgivaravgifter och preliminärskatteavdrag görs normalt i en skattedeklaration. Beroende av företagets storlek kan skattedeklarationen för moms redovisas olika ofta. Innan du tar ut din skattedeklaration bör du kontrollera så du inte har någon momsdifferens, vilket kan leda till att du redovisar fel uppgifter till Skatteverket

Uppläggning momsuppifter

Dina inställningar som gäller momsredovisning ställer du in under Uppläggning – Momsuppgifter.


I fönstret har du möjlighet att ställa in följande:

 • Momsredovisning – Normalt ska det bara finnas Huvudredovisning. I mycket speciella fall med flera verksamheter kan du här lägga till flera momsredovisningar.
 • Momsprocent kod 1 – Programmet föreslår här 25 procent.
 • Momsprocent kod 2 – Programmet föreslår här 12 procent.
 • Momsprocent kod 3 – Programmet föreslår här 6 procent.
 • Automatisk momsöverföring – Markera i den här rutan om du vill att programmet ska utföra överföringen automatiskt. I samband med att du skriver ut en momsrapport får du en fråga om en automatisk momsöverföring ska göras. Svarar du Ja skapas ett verifikat på sista dagen i momsperioden. Om du inte markerat att du vill ha automatisk momsöverföring får du göra överföringen manuellt, på sida två i momsrapporten finns bokföringsordern som visar hur konteringen ska se ut.
 • Skattedeklaration stora företag – Företag med ett beskattningsunderlag för moms som överstiger 40 miljoner kronor ska lämna skattedeklarationen senast den 26:e i månaden efter momsredovisningsmånaden.
 • Blandad verksamhet – normal avdragsrätt av ingående moms i % – Om du har blandad verksamhet och bara får lyfta en del av den ingående momsen anger du denna procentsats här. Programmet kommer då automatiskt att föreslå proportionering av den ingående momsen i samband med att du registrerar leverantörsfakturor. Även om du angett en momssats på dina kostnadskonton kommer programmet att ta hänsyn till denna i samband med bokföring på det aktuella kontot. Observera att denna funktion inte fungerar ihop med tjänsten BL Tolkning som automatiskt läser av det momsbelopp som står på leverantörsfakturorna.
 • Momsredovisning –Du kan ha:
  • Månadsmoms – Kan tillämpas av alla företag.
  • Kvartalsmoms – Företag med momspliktig omsättning på högst 40 miljoner kronor.
  • Helårsmoms – Företag med momspliktig omsättning på högst 1 miljon kronor.
 • Bokföringsmetod – Faktureringsmetoden innebär att du bokför momsen i samband med att du får eller skickar en faktura. Kontant-/bokslutsmetoden innebär att momsen redovisas när fakturan betalas, dvs redovisningen sker senare än om du använder faktureringsmetoden. Du anger den metod du har angett i samband med att företaget momsregistrerat sig hos Skatteverket.

Momskonton

Via knappen Momskonton hittar du de konton som programmet har föreslagit som standardkonton. Dessa kommer att användas vid automatkontering av moms via konteringsguiderna. Programmet föreslår här momskonton för in- och utgående moms inom landet, vid omvänd skattskyldighet (exempelvis vid EU-förvärv och inom byggsektorn), vid importmoms (varor från land utanför EU) samt momsredovisningskonto och konto för öresutjämning. Normalt behöver du inte ändra de konton som programmet föreslår.

Skattedeklaration

De konton som ligger förvalda är hämtade från BAS-kontoplanen.

Lägg märke till att du kan behöva ändra de kontointervall som programmet föreslår. Kontrollera särskilt att kontointervallet för rad 05 stämmer med de omsättningskonton du har lagt upp i din kontoplan.

Rutorna 05–48 visar på vilken rad i momsdeklarationen respektive kontointervall ska redovisas. Du kan behöva lägga till konton eller redigera kontointervallen. Via knappen Hjälp får du en genomgång av Skattedeklarationen ruta för ruta. Här anges vad som ska redovisas i respektive fält.

Det är viktigt att rätt konton kopplas till rätt rad, för att momsrapport och skattedeklaration ska bli rätt. Tänk också på att varje konto bara ska förekomma en gång.

Du kan ange konton i fälten antingen som enstaka konton med kommatecken mellan eller med bindestreck emellan. Dessa båda alternativ går också att kombinera, t ex 2616, 2610-2613. Om det saknas konton på momsrapporten får du lägga till det eller de kontona i aktuell rad i rapporten. Det kan t ex gälla om du har momsfri omsättning (någon av raderna 35–42 i skattedeklarationen), inköp av varor från EU-land (rad 20), inköp av tjänster inom byggsektorn (rad 41) eller om du är frivilligt momsskyldig för uthyrning av verksamhetslokaler (rad 08).

Exempel – inköp av tjänster från land utanför EU

Du har köpt konsulttjänster från Norge. Dessa räknas som omsatta i Sverige och du som köpare ska redovisa momsen. Du har lagt upp ett konto, 6551 Konsultarvoden utlandet, för att kostnadsföra dem. För att momsrapport och skattedeklaration ska bli korrekta, måste du registrera kontot på rad 22 Inköp av tjänster från land utanför EU i skattedeklarationen.

Eftersom säljaren inte lagt på någon moms måste du själv beräkna momsen. Inkomstmomsen bokförs på konto 2614 Beräknad utgående moms på tjänsteförvärv från utlandet, rad 30 Utgående moms 25% i skattedeklarationen. Utgiftsmomsen bokförs på konto 2644 Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet, kopplad till rad 48 Ingående moms att dra av i skattedeklarationen.

Exempel – inköp av varor från EU

Du har köpt varor ifrån Danmark. Eftersom du uppgav VAT-numret vid beställningen har den danske säljaren inte lagt på någon moms. Den ska du som köpare redovisa. Du har lagt upp ett konto Inköp varor Danmark (4056). För att momsrapport och skattedeklaration ska bli korrekta, måste du registrera kontot på rad 20 Inköp av varor från annat EU-land i skattedeklarationen.

Eftersom säljaren inte lagt på någon moms måste du själv beräkna momsen. Inkomstmomsen bokförs på konto 2614 Beräknad utgående moms på varuförvärv från annat EU-land, rad 30 Utgående moms 25% i skattedeklarationen. Utgiftsmomsen bokförs på konto 2644 Beräknad ingående moms på förvärv från utlandet, rad 48 Ingående moms att dra av i skattedeklarationen.

Om du köper in varor från ett land utanför EU gäller reglerna om importmoms. Här kan du läsa mer om Hantering av importmoms i programmet.

Exempel – försäljning av byggtjänst

Du har sålt en byggtjänst till ett byggföretag. Eftersom du angett byggföretagets momsredovisningsnummer på fakturan ska du inte redovisa någon moms på försäljningen. Du har lagt upp ett konto 3231 Försäljning inom byggsektorn omvänd momsskyldighet som du använder vid sådan försäljning. För att momsrapport och skattedeklaration ska bli korrekta, måste du registrera kontot på rad 41 Försäljning när köparen är skattskyldig i Sverige.

Exempel – byggföretag som köper en byggtjänst

Ett byggföretag har köpt in en byggtjänst och ska redovisa ingående och utgående moms på inköpet. Du har lagt upp ett konto 4425 Inköpta tjänster i Sverige, omvänd momsskyldighet som du använder vid sådana inköp. För att momsrapport och skattedeklaration ska bli korrekta, måste du registrera kontot på rad 24 Inköp av tjänster i Sverige. Inkomstmomsen bokförs på konto 2614 Utgående moms omvänd momsskyldighet, rad 30 Utgående moms 25% i skattedeklarationen. Utgiftsmomsen bokförs på konto 2644 Ingående moms omvänd momsskyldighet, rad 48 Ingående moms att dra av i skattedeklarationen.

Momsrapport

Momsrapporten ger dig de belopp du ska fylla i på momsdelen av skattedeklarationen. Programmet föreslår konton för momsredovisning och omsättning enligt den kontoplan du valde när du lade upp företaget. Om du använder egna upplagda konton kan du bli tvungen att ändra dessa uppgifter. Momsrapporten är anpassad till skattedeklarationen genom att det är samma rader i de båda rapporterna.
Momsrapporten skriver du normalt ut i slutet av den period den gäller eller i början av nästa. Det sker alltså före utskriften av skattedeklarationen. Momsrapporten skriver du ut under Utskrift – Bokföringsrapporter – Momsrapport. Momsrapporten ska du skriva ut av framförallt två anledningar; kontroll och bokföring:

Kontroll

Du får en kontroll av att den bokförda omsättningen stämmer med en beräknad omsättning (beräknad på beloppen för utgående moms). Om det finns en differens kan det t ex bero på att du har sålt ett inventarium, som inte har bokförts på något omsättningskonto. Det kan också bero på att du har debiterat utgående moms på en kundförlust, som inte heller har bokförts på ett omsättningskonto. Eller att du helt enkelt glömt att nollställa momsen en tidigare månad. Om du inte hittar någon förklaring till differensen måste du kontrollera att kontointervallen för momspliktig omsättning stämmer. Det finns en mycket användbar funktion för att lätt kunna hitta feltransaktioner när det gäller momskonton, nämligen momstransaktionskontrollen som du hittar under Aktivitet – Kontroll/Analys – Momstransaktionskontroll. Läs mer om hur du hanterar en differens i momsrapporten längre ned.

Bokföring

Programmet föreslår hur momsöverföringen ska bokföras. Om du har valt alternativet automatisk momsöverföring görs ombokningen automatiskt vid utskriften av momsrapporten. Du får en fråga om du vill att automatöverföringen ska göras. Samtidigt skrivs en bokföringsorder ut som är färdig att sättas i verifikationspärmen. Om du bokför manuellt ska du se till att märka momsöverföringen genom att bekräfta eller ändra den föreslagna perioden med OK i fönstret Momsöverföring som öppnas då du avslutat verifikationen.

En momsrapport är alltid justerad för rapportdatum, vilket innebär att verifikationer kan påverka momsrapporten även om det har ett verifikationsdatum som ligger utanför momsperioden. Detta sker genom att ange ett avvikande rapportdatum för den aktuella verifikationen. 

Differens på momsrapporten

Momsrapporten gör en jämförelse mellan bokförd försäljning och beräknad försäljning utifrån de inställningar du gjort i momsupplägget. Om du får en differens i denna jämförelse som är större än ett obetydligt belopp bör denna kontrolleras. Differensen kan bero på antingen ett felaktigt förhållande mellan moms och försäljning, en felkontering alltså, eller en felaktig inställning i momsupplägget.


Exempel på momsdifferenser som kan uppstå

Här kan du läsa mer om momsdifferens vid försäljning av inventarier >>

Här kan du läsa mer om momsdifferens vid kundförlust >>

Här kan du läsa mer om momsdifferens vid periodisering av intäkter >>

Momstransaktionskontroll

Om du får en differens i momsrapporten kan du ha stor användning av momstransaktionskontrollen. Den här funktionen gör en kontroll, verifikation för verifikation, av att den utgående momsen överensstämmer med försäljningssaldot.

Arbetsgång

 1. Välj Aktivitet – Kontroll/Analys – Momstransaktionskontroll.
 2. Välj den period som avses, denna ska stämma överens med perioden du valt vid utskriften av momsrapporten.
 3. Programmet gör en kontroll av alla verifikationer för vald period och jämför bokförd omsättning med beräknad omsättning utifrån verifikationer med utgående momstransaktioner. Beräknad förs står för beräknad försäljning och Bokförd förs står för bokförd försäljning.
 4. Du kan dubbelklicka på en rad för att komma till verifikationen för att se om konteringen är korrekt. Är den felaktig kan du här göra ändringar under förutsättning att verifikationen är preliminär. Är verifikationen definitiv och därmed låst behöver du istället göra en ändringsverifikation. Ser verifikationen korrekt ut är det sannolikt en ändring under Uppläggning – Momsuppgifter – Skattedeklaration som behöver göras.
 5. När alla differenser är åtgärdade kan du gå vidare och ta fram en korrekt Skattedeklaration.

Här kan du läsa mer detaljerat om hur du arbetar i Momstransaktionskontrollen.

Utskrift Momsuppgifter

Om du vill kan du skriva ut momsuppgifterna som finns inlagda i programmet under Utskrift – Momsuppgifter.

Momsuppgifterna skrivs ut i två sidor där första sidan innehåller inställningarna för moms i programmet, dvs procentsatser för momsen, inställning för automatiskt momsöverföring, inställning för stora företag, hur ofta moms ska redovisas samt momsredovisningsmetod. På första sidan ser du dessutom de momskonton som används i vid automatkontering av moms.

På sida två visas de konton som är kopplade till respektive rad i momsrapport och skattedeklaration.

warning Created with Sketch.