Bjorn Lunden

Valutakonto

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Bokföring

Den här funktionen kräver att du har licens för Bokföring Plus.

Med valutakonto avses ett konto i banken som redovisas i annan valuta än redovisningsvalutan. Man kan t ex ha ett Euro-konto i banken som används för att betala utländska leverantörer. From version 2016.2 är antalsredovisningen i bokföringen kompletterad med ingående saldon för att hantera valutakonton.

Uppläggning valutakonto

För att börja använda dig av valutakonton i din bokföring ska du på det konto du väljer för valutakontot i bokföringen göra inställningar under Uppläggning – Kontoplan. På fliken Extrauppgifter på det aktuella kontot bockar du för Antalsredovisning och anger önskad valuta som enhet.

Valutan måste vara angiven på ett korrekt sätt, dvs tre versaler A-Z, för att kontot ska betraktas som ett valutakontot. Exempelvis används EUR för Euro.

Uppläggning valuta

För att kunna använda dig av ett valutakonto krävs att du lägger upp en valuta. Detta görs under Uppläggning – Valutor. Här bör du ange både en köp- och en säljkurs om du använder dig av programmets valutakontohantering.

Ingående balans på valutakonto

Under Aktivitet – Ingående balans – IB huvudkonton kan du förutom den vanliga ingående balansen registrera en ingående balans även på antal. Detta gäller inte bara ”äkta” valutakonton, utan alla balanskonton du aktiverat antalsredovisning för.

Genom att redigera ett konto där antalsredovisning är aktiverat får du möjlighet att fylla i det ingående saldot i den aktuella rutan. Notera att fältet inte syns om när antalsredovisning på kontot är inaktiverat. Det går att registrera ingående balans för valuta/antal även om IB är låst, förutsatt att det föregående räkenskapsåret också är låst. Anledningen till detta är att antalsredovisningen betraktas som internredovisning. I övrigt fungerar ingående balans på valuta/antal på samma sätt som vanliga ingående balanser, dvs de uppdateras löpande på nya året när du ändrar något på ett äldre år.

Detta gäller även registrering av ingående balanser för kostnadsställen och kostnadsbärare.

Valutakonto i verifikationsregistreringen

Om man anger ett valuta konto i verifikationsregistreringen får du upp ett fönster där du kan ange beloppet enligt den utländska valutan. Kursen hämtas från valutaregistret och programmet gör en omräkning till svenska kronor. Valutaregistret ändras om du ändrar kursen vid registrering. Beloppet i den utländska valutan hamnar i antalskolumnen i verifikationsregistreringen.

Kursjustering valutakonto

Du behöver göra en kursjustering för ditt valutakonto på bokslutsdagen, så att behållningen är justerad med aktuell valutakurs. Om du vill kan du göra detta oftare än så, särskilt om du hanterar valutor där kursen förändras ofta och mycket. Under Aktivitet – Verifikationsregistrering – Mer – Kursjustering valutakonton finns en funktion som hjälper dig med detta.

Programmet hämtar aktuellt saldo i svenska kronor och i utländsk valuta och föreslår valutakurs hämtad från valutaregistret. Om det finns ett behov kan du ändra kursen så beräknas justeringen av belopp i svenska kronor som bokförs mot konto för kursvinst alternativt kursförlust. Motkontot hämtas automatiskt från företagsuppgifterna men du har möjlighet att ändra detta om du skulle önska.

Inbetalning till/utbetalning från valutakonto

När man uppdaterar inbetalningar från kunder, respektive utbetalningar till leverantörer avseende fakturor i annan valuta där betalning sker direkt till/från valutakonto så uppdateras även antal på kontot med det utländska beloppet, om det konto betalning ska ske till/från är upplagt som ett valutakonto.

Här kan du läsa mer om registrering av kundinbetalningar.

Här kan du läsa mer om registrering av leverantörsfakturor.

Rapporter

När man bygger en balansrapport är det möjlighet att lägga in kolumn O = Antal period, kolumn P = Antal ackumulerade och kolumn Q = Antal IB så att du kan få fullständiga uppgifter om dina valutakonton.

Här kan du läsa mer om hur du arbetar med programmets Rapportgenerator.

Vid utskrift av huvudbok visas uppgift om ingående saldo för antal på alla konton med antalsredovisning aktiverat. Motsvarande finns också i Kontokontrollen.

warning Created with Sketch.