Bjorn Lunden

Lönearter i BL Lön Plus

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Lön

I BL Lön Plus finns två olika typer av lönearter, dels finns systemlönearterna som är kopplade till semester- och löneavtalen i programmet. Dessa genereras automatiskt utifrån de avvikelser du registrerar i kalendarium och löneregistreringen. Utöver dessa finns även de egna lönearterna som du själv lägger upp och använder för sådant som inte härrör från avvikelserna som registreras.

Systemlönearter»

Egna lönearter»

Löneartstyper»

Skatteavdrag»

Lönearter»

Arbetsgång för uppläggning/redigering/granskning av löneart»

Korrigera avvikelser»

Skillnader mellan BL Lön Plus och BL Lön»

Se en film:


I BL Lön Plus finns ett stort antal av de vanligaste lönearterna upplagda och du når dessa genom att välja Uppläggning – Lönearter. Under Mer-knappen väljer du om du vill Visa egna lönearter eller Visa systemlönearter i listan.

Systemlönearter

Genom att registrera avvikelser via kalendariet, eller löneregistreringen, kommer programmet att känna av vilka löneavtal och semesteravtal som används på de anställda och utifrån dessa samt det arbetsschema som finns valt på de anställda och göra korrekta beräkningar av olika avdrag och ersättningar. Dessutom gör programmet en korrekt semesterberäkning och uppbokning av semesterskuld utifrån dessa.

Det finns möjlighet att redigera systemlönearterna om de av någon anledning inte stämmer överens med de förutsättningar som gäller för ditt företag. Du kan göra ändringar på samtliga uppgifter, förutom hanteringen för nedräkning av semesterdagar. I många fall kan dock ändringarna istället läggas in redan i löneavtalet.

OBS! Ändringar av inställningar för systemlönearter bör göras med försiktighet.

Egna lönearter

Egna lönearter ska du använda när du registrerar utbetalning av lön eller någon annan form av ersättning/avdrag som inte hanteras av de avvikelser som registreras via kalendariet eller löneregistreringen. Exempel på sådant kan vara bonus, provision eller vinstdelning. Lönearter som avser underlag för rörliga semestertillägg eller löneunderlag för semesterberäkningen behöver du markera på lönearten. Läs mer om detta under rubriken ”Semester” längre ner.

Om du registrerar avvikelser i BL Lön Plus bör du inte använda egna lönearter för sådana ersättningar och/eller avdrag som avvikelserna hanterar. Detta eftersom programmet i det fallet inte kan göra korrekta beräkningar vid uttag av semester, hur många dagar/antal som använts av en viss typ av löneart för att ha koll på hur många dagar som är semesterlönegrundande eller ej.

Löneartstyper

På varje upplagd löneart finns en löneartstyp angiven på varje upplagd löneart. Löneartstypen styr om det är fråga om en ersättning eller ett avdrag och hur skatten ska beräknas. På alla lönearter måste det finnas en löneartstyp. Du har följande att välja på:

 • Skattegrundande ersättning med tabellskatt – Drar skatt på ersättningen enligt den skattetabell som finns angiven på den anställde.
 • Skattegrundande avdrag med tabellskatt – Minskar skatten på avdraget enligt den skattetabell som finns angiven på den anställde.
 • Extra skatteavdrag – Drar ett valfritt skattebelopp på den anställde.
 • Passiv information – Påverkar inte beräkning av skatt eller lön överhuvudtaget. Kan till exempel användas för att ange uttagna obetalda semesterdagar på lönebeskedet.
 • Förskott – Påverkar inte beräkning av skatt. Ger en varning vid nästa löneregistrering om att ett oreglerat förskott finns.
Tänk på att förskottsfunktionen är tänkt att användas i två steg i samma löneperiod. Först registrerar du förskottet när utbetalningen sker och sedan gör du ett avdrag från netto­lönen när förskottet regleras.
 • Förmånsvärde utan tabellskatt – Ingen skatt dras på förmånsvärdet. Används t ex vid förmån av hushållstjänster.
 • Ränta – Om du betalar ut en ränteinkomst kan du använda dig av denna löneartstyp. Se till att ange Ränta (KU20) på AGI/KU-inställningen.
 • Förmånsvärde med tabellskatt – Drar skatt på förmånsvärdet beräknat ­enligt den skattetabell som finns angiven på den anställde.
 • Utdelning med skatteavdrag – Om du betalar ut en utdelning till ägare med skatteavdrag så använd denna löneartstyp. Se till att ange Utdelning (KU31) på AGI/KU-inställningen.
 • Utdelning utan skatteavdrag – Om du betalat ut en utdelning till ägare utan skatteavdrag så använd denna löneartstyp. Se till att ange Utdelning (KU31) på AGI/KU-inställningen.
 • Ej skattegrundande ersättning – Påverkar inte beräkning av skatt. Ökar netto­lönen.
 • Ej skattegrundande avdrag – Påverkar inte beräkning av skatt. Minskar netto­lönen.
 • Skattegrundande ersättning med engångsskatt – Drar skatt enligt engångsskattetabell. Beräknad årsinkomst måste anges på den anställde eftersom tabellen utgår från årslönen. Engångsskatt används vid utbetalning av större engångsbelopp som t ex slutlön, bonus eller semesterlönetillägg.
OBS! Det är mycket viktigt att du väljer rätt typ av löneart för att skatten ska beräknas korrekt. 

Skatteavdrag

Det finns flera sätt för programmet att beräkna preliminärskatteavdrag:

 • Skatteberäkning enligt skattetabell – Detta är den vanligaste typen av skatteberäkning. I uppgifterna om den anställde registrerar du vilken skattetabell som ska användas. Den skattetabell som används av programmet beror på vilken typ av lön den anställde har (månadslön, tvåveckorslön, veckolön, tillfällig lön). Har du under Utbet.intervallAnställdakortet – fliken Löneuppgifter, angett Tillfällig lön kommer skatten att beräknas med 30 procent. 2017 finns sex kolumner i varje skattetabell. Tre av dem (1, 3 och 4) styrs av när den anställde är född och hanteras automatiskt av programmet. Kolumn två hanterar pensionsutbetalningar direkt från företaget (ovanligt). Om en anställd får pension utbetald av företaget måste du markera Skattekolumn 2 under fliken Lön och skatt på Anställdakortet.
 • Skatteberäkning med jämkning – Du kan på anställdakortet – fliken löneuppgifter, ange jämkning (skatt i %) för en anställd. Vad som ska anges framgår av den anställdes jämkningsbesked.
 • Skattetabell för engångsbelopp – Det finns en särskild skattetabell som gäller för engångsbelopp (t ex retroaktiv lön och tantiem). För att programmet ska beräkna skatten enligt engångsskattetabell måste du lägga upp en löneart där du väljer löneartstypen Skattegrundande ersättning med engångskatt. Det finns två skattetabeller för engångsbelopp. Programmet hanterar bara den där den anställdes huvudsakliga inkomst är arbetsinkomster. Om den huvudsakliga inkomsten är pension kan du behöva justera skatteavdraget manuellt.
När du använder en engångsskattetabell är det viktigt att du under fliken Lön och skatt och knappen Konstanter för användning i formler på lönearter anger en beräknad årsinkomst på den anställde. Den procentsats, efter vilken engångsskatten ska beräknas, baseras nämligen på årsinkomsten.
För att programmet ska göra rätt skatteavdrag, oavsett om avdraget ska göras enligt skattetabell, med jämkning eller med engångsskatt ska Skatteberäkna automatiskt markeras på Anställdakortet.

Lönearter

Under Uppläggning – Lönearter hittar du en lista över de lönearter som finns upplagda. Du har möjlighet att ändra i lönearterna samt lägga upp egna om du inte hittar någon som passar, eller ta bort dem. Om du är osäker på hur du ska göra när du lägger upp en löneart kan du gå in och titta på hur en löneart av liknande typ är upplagd. Det gör du genom att markera den löneart som du vill titta på i listan och välja Redigera. Du kan också kopiera en löneart och göra justeringar i den nya.

De sex knapparna i fönstret Lönearter är:

 • Ny – Här lägger du upp en ny löneart.
 • Redigera – Här redigerar du en löneart. Du kan också använda Redigera när du bara vill titta på hur en löneart är upplagd.
 • Ta bort – För att ta bort en post ur listan markerar du den och klickar på Ta bort-knappen. Om lönearten tidigare har använts vid löneregistrering kan du inte ta bort den.
 • Utskrift – Här finns tre utskrifter att välja mellan: Sammandrag, Komplett lista samt Lönearter med ackumulatorer.
 • Mer – Under Mer väljer du om det är egna lönearter eller systemlönearter som ska visas i listan. Du kan också kopiera lönearter, vilket kan vara lättare än att lägga upp en löneart från början om du behöver komplettera listan. Det går också bra att kopiera en löneart du lagt upp i ett annat företag om du vill. Under Mer-knappen kan du även importera lönearter från en standardlista..
 • Avsluta – När du arbetat klart med registreringen av lönearter avslutar du med den här knappen.
När du valt att redigera en löneart får du en varning om du har en otillåten kombination av inställningar. Normalt ska du aldrig ändra en löneart som varit korrekt upplagd och som har använts under innevarande löneår. Istället lägger du upp en ny löneart. Har lönearten varit felaktigt upplagd vad det gäller något av löneartstyp, AGI/KU-inställning eller arbetsgivaravgift kan du däremot ändra lönearten även om den har använts. En löneart som inte har använts kan du alltid ändra.

Arbetsgång för uppläggning/redigering/granskning av löneart

Arbetsgången som beskrivs här är likartad antingen du vill lägga upp, ändra eller bara titta på en viss löneart.

OBS! Ändringar av inställningar för systemlönearter i BL Lön Plus bör göras med försiktighet. 
 1. Välj Uppläggning – Lönearter.
 2. I listan som visas på skärmen ser du de lönearter som finns upplagda och till vilket konto de är kopplade. Om det är första gången du är inne i den här programfunktionen finns här enbart de standardlönearter som följer med BL Lön Plus. Markera den löneart du vill arbeta med. Välj Redigera om du vill ändra den eller bara titta på den. Välj Ny om du vill lägga upp en ny löneart. När du redigerar en löneart får du upp en varning om att du inte bör ändra löneartstyp, AGI/KU-inställning eller arbetsgivaravgift, om du använt lönearten under löneåret. Du bör alltså bara ändra någon av dessa inställningar om den är uppenbart felaktig.
 3. Du får upp ett Löneartskort på skärmen.
 4. När du lagt in alla uppgifter väljer du OK. Programmet kontrollerar då om det finns några felaktiga kombinationer mellan det du valt i löneartstyp, AGI/KU-inställning respektive arbetsgivaravgift. Är allt korrekt sparas lönearten, annars får du ett meddelande som anger var det kan vara fel.

Grunduppgifter

 • Id – Här anger du ett Id-nummer för lönearten. Vi rekommenderar att du grupperar lönearterna på ett lättöverskådligt sätt (liknande den gruppering som är gjord för de lönearter som redan finns upplagda i programmet). Programmet använder sig av alfanumerisk sortering.

 • Beskrivning – Skriv in namnet på lönearten, t ex Månadslön. Den här texten skrivs ut på lönebeskedet.

 • Enhet – Om du vill ange en enhet på lönearten kan du göra det här.
 • Löneartstyp – Här väljer du en lämplig löneartstyp för denna löneart ur listan. Löneartstypen styr om skatt ska beräknas på en ersättning eller ett avdrag, och i så fall enligt vilken tabell. Det kan tex vara Skattegrundande ersättning med tabellskatt, läs mer om detta ovan.

 • AGI/KU-inställning – Här anger du vid vilken kod i Arbetsgivardeklarationen på individnivå (AGI) en viss löneart ska redovisas. Även i de fall du ska lämna kontrolluppgifter styr denna inställning hur lönearten registreras.

 • Arbetsgivaravgift – Här anger du om den aktuella lönearten utgör underlag för arbetsgivaravgift. För att lönearten varken ska påverka bruttolön, förmåner och kostnadsavdrag eller underlag för arbetsgivaravgifter på skattedeklarationen, måste även Beräkna arbetsgivaravgift på den anställde vara ur funktion. Detta blir aktuellt om du t ex har en anställd som under ett år kommer att få mindre än 1000 kr i lön.

Observera att programmet automatiskt beräknar ålderspensionsavgift (födda 1938 – 1951) istället för arbetsgivaravgifter om en anställd är pensionär (fyllt 65 år vid årets början). Du behöver alltså inte själv lägga upp en särskild löneart för ersättningar till pensionärer, utan detta styrs av den anställdes personnummer. Personer födda 1937 och tidigare behöver du inte betala någon arbetsgivaravgift för.
 • Kopplad – Här kan du ange en annan lönearts Id-nummer. Resultatet vid löneregistreringen blir då att den löneart du angett här automatiskt registreras med samma antal som du angett för den ursprungliga lönearten.

Tänk på att du inte kan koppla ihop en löneart med en löneart som har en formel som innehåller BL (bruttolön), eftersom det ger ett för högt belopp då man vid ihopkoppling av lönearter använder samma antal på den kopplade lönearten som den ursprungliga.
 • Formel – Här kan du ange en formel för att lönearten ska göra en beräkning utifrån vissa konstanter. Om du klickar på knappen Formel kommer en lista (se bild nedan) fram över vanliga formler. Om du istället för muspekaren över formelfältet får du en lista över de konstanter som finns tillgängliga.

 • Belopp – Här kan du ange ett belopp som ska registreras för den lönearten. Det kan t ex vara aktuella belopp för traktamenten eller bilersättningar. Observera att det belopp du anger här ska gälla alla som omfattas av lönearten. Du måste annars själv komma ihåg vilka anställda som ska få ett annat belopp eller lägga upp en individuell löneart på den anställde

 • Hämta i första hand konto från anställd – För att använda personliga lönekonton behöver denna inställning vara gjort, och innebär att det konto som finns på anställdakortet under Konto lön kommer att användas på alla lönearter. Saknas ett konto på anställdakortet kommer istället kontot för lönearten att användas (om inte konto för arbetare/tjänstemän finns inlagt, se nedan).

 • Debet kto – Här anger du vilket konto i redovisningen som lönearten ska bokföras på. Om inget konto är angivet här, kommer programmet istället att använda Observationskontot 2999.

Observera att om det är en skattelöneart (t ex extra skatt utöver tabell), ska du inte ange något konto här. Programmet kommer då att använda det konto för preliminär skatt som är angivet i företagsuppgifterna. Om lönearten ska hantera ett förmånsvärde behöver du heller inte ange något konto, eftersom förmånsvärdet inte är någon kostnad för företaget.
Anger du ett konto för förmånsvärde, måste du också ange ett korrektivkonto i kontorutan Kredit kto.
 • Konto arbetare – Om olika konton för arbetare och tjänstemän ska användas anger du dessa konton här. I första han kommer det personliga kontot för lön som kan finnas på anställdakortet att användas (under förutsättning att rutan Hämta i första hand konto från anställd är markerad). Saknas ett sådant konto, eller om inställningen inte är gjord kommer ett konto att väljas baserat på om personen är kodad som arbetare eller tjänsteman. Saknas även detta används debetkontot på lönearten.
 • Konto tjänstemän – Om olika konton för arbetare och tjänstemän ska användas anger du dessa konton här. I första han kommer det personliga kontot för lön som kan finnas på anställdakortet att användas (under förutsättning att rutan Hämta i första hand konto från anställd är markerad). Saknas ett sådant konto, eller om inställningen inte är gjord kommer ett konto att väljas baserat på om personen är kodad som arbetare eller tjänsteman. Saknas även detta används debetkontot på lönearten.
 • Kredit kto – Det andra kontonummerfältet ska du bara använda om du vill göra en motkontering med motsvarande belopp. För löneartstyper med ersättning eller avdrag ska du inte göra någon motkontering, där kommer motkontona att bli likvidkonto och preliminärskattekonto. Om lönearten ska hantera ett förmånsvärde behöver du normalt inte ange några konton alls. Om du ändå vill bokföra förmånsvärdet måste du ange konton i båda kontorutorna.
Om lönearten ska hantera en förmån ska antingen inget konto anges eller så ska båda kontorutorna vara ifyllda.
 • Kostnadsställe –Här kan du ange ett kostnadsställe för lönearten. Det går också att lägga upp ett kostnadsställe på anställdakortet som då styr det över kostnadsstället på lönearten. Du kan också registrera ett kostnadsställe direkt i löneregistreringsbilden.
 • Kostnadsbärare – Här kan du ange en kostnadsbärare för lönearten. Det går också att lägga upp en kostnadsbärare på anställdakortet som då styr det över kostnadsbäraren på lönearten. Du kan också registrera en kostnadsbärare direkt i löneregistreringsbilden.
 • Projekt – Här kan du ange ett projekt för lönearten. Det går också att lägga upp ett projekt på anställdakortet som då styr det över detta projekt. Du kan också registrera ett projekt direkt i löneregistreringsbilden.
Kostnadsställe, kostnadsbärare eller projekt som finns angivet på den anställde styr alltid över det som finns angivet på lönearten. Om du vill kan du även registrera dessa direkt i löneregistreringen. Du måste då först infoga kolumnen genom att välja Mer-knappen och Inställningar.
 • Timredovisning – Här markerar du om den här lönearten ska användas i t ex projektredovisning. Se till att du anger antal timmar i löneregistrering.
 • Dölj på lönebesked – Om du inte vill att att en löneart ska visas på lönebeskedet markerar du här. Det kan t ex vara om du har registrerat en löneart med passiv information som är kopplad till en ackumulator
 • Sjuklönekostnad – Här anges om lönearten avser sjuklönekostnad. Detta är nödvändigt för att uppgiften ska redovisas i ruta 99 på skattedeklarationen och för att du ska kunna få ersättning från försäkringskassan för dina sjuklönekostnader.

Semester

 • Omföring av uppl. sociala vid semesterlöneutbetalning
 • Uppbokning semesterskuld % 
 • Bokföringskonto semesterskuld 
 • Räkna ner semesterdagar
OBS! Du kan ej använda någon av ovanstående inställningar när du använder semesterhanteringen i BL Lön Plus. Dessa funktioner används endast i BL Lön. Här kan du läsa mer om Lönearter i BL Lön

Påverka underlag för

 • Rörlig lön – Här markerar du om lönearten avser rörlig lön, och därmed ska ligga till grund för semestertillägget på rörliga delar (gäller för semesteravtalen Månadslön med semestertillägg och Sammalöneregeln).
 • Löneunderlag semesterber. procentregeln – Här markerar du om lönearten avser ersättning som ska vara till grund för semesterberäkningen (gäller semesteravtalen Procentregeln med tim- eller månadslön).
 • Semestergrundande tid – Här ska du markera de lönearter som är semestergrundande som avser arbetad tid, och därmed utgör underlag för en snittimlön vid semesterberäkningen.

Fackavgift och ackumulatorer

 • Fackavg % – Om lönearten är grund för fackföreningsavgift kan du ange procentsatsen här. Då kommer programmet att beräkna en fackavgift och automatiskt dra den från nettolönen. Här kan du också ange ett särskilt skuldkonto som du vill att beloppet ska bokföras på. Om kontofältet lämnas tomt kommer beloppet i stället att bokas på det konto som angetts vid Fackavgift under Arkiv – Företagsuppgifter – Lön – fliken Redovisning. Om fackavgiften varierar mellan anställda kan du på anställdakortet ange en annan procentsats. Den kommer då att styra över lönearten. Detta gör du under Uppläggning – Anställda – fliken Lön och skatt. Du behöver alltså inte använda olika lönearter för olika procentsatser. Vill du visa på löneraderna att du har gjort avdrag för fackavgift måste du lägga upp en löneart för det. Lönearten ska ha löneartstypen Passiv information. Inget faktiskt avdrag kommer att göras då du använder den löneartstypen. Om du istället vill dra fackavgift på vissa anställda och inte på andra ska du bocka i fackavg % men skriva 0 i rutan. För de anställda som det ska dras en fackavgift på anger du det på anställdakortets flik Grunduppgifter. Om du vill göra ett avdrag med ett fast belopp tillsammans med ett procentuellt avdrag måste du lägga upp en löneart för det fasta beloppet som ska hantera avdraget. När du sedan registrerar lön kommer programmet automatiskt att göra det procentuella avdraget. Du måste då komma ihåg att göra ett avdrag med det fasta beloppet.

 • Konto fackavgift – Här kan du också ange ett särskilt skuldkonto som du vill att beloppet ska bokföras på. Om kontofältet lämnas tomt kommer beloppet i stället att bokas på det konto som angetts vid Fackavgift under Arkiv – Företagsuppgifter – Lön – Redovisning.

 • Granskningslista belopp – Här kan du välja om du vill att den granskningslista som du kan skriva ut i programmet under Utskrift – Fackrapporter – Granskningslista ska vara i belopp eller i antal timmar. Om du vill ha båda alternativen så bockar du i både Granskningslista belopp och Granskningslista timmar.

 • Granskningslista timmar – Här kan du välja om du vill att den granskningslista som du kan skriva ut i programmet under Utskrift – Fackrapporter – Granskningslista ska vara i belopp eller i antal timmar. Om du vill ha båda alternativen så bockar du i både Granskningslista belopp och Granskningslista timmar.

 • Avser sjukfrånvaro, timmar – Om lönearten avser sjukfrånvaro ska du markera det här. Då kan du skriva ut sjukfrånvarorapport under Utskrift – Historik – Sjukfrånvaro. Det du bör tänka på är att om frånvaron ska registreras som dag, ska du även ange hur många timmar som lönearten ska ta med som antal. Om du t.ex. registrerar en karensdag med 1,00 som antal i löneregistreringen, ska du här ange 8,00 timmar för en heldag för att få en korrekt omräkning till antal sjuktimmar.

 • Ackumulatorer – Här kan du koppla en egen upplagd ackumulator till en viss löneart. Den kommer då att ackumulera antal eller belopp. Du kan koppla upp till fem ackumulatorer till varje löneart. Dessa måste även kopplas till varje anställd för att ackumulering ska ske. Läs mer om ackumulatorer här.

Statistik

Bygglösen

Här anger du om lönearten ska ingå i underlaget för rapportering till Bygglösen.

 • Arbetade timmar – Faktiskt arbetade timmar, inklusive eventuell övertid. Markeras på alla lönearter som hanterar timmar, t ex timlön och övertid.
 • Lönesumma – Utbetald lön för arbetad tid, eventuell övertid ska inte ingå. Markeras på lönearter hanterar tidlön, t ex timlön eller månadslön.
 • OB tillägg – Lönesumma för tillägg under ordinarie arbetstid, gäller inte vid övertid.
 • Övertidstimmar – Antal arbetade timmar vid övertid.
 • Övertidstillägg – Lönesumma för arbetade timmar vid övertid.

FORA

 • Undantag från FORA – Här markerar du om lönearten inte ska vara underlag för rapportering av lön till FORA. Det kan t ex vara fråga om skattepliktig reseersättning eller skattepliktigt traktamente. Läs mer om vilka ersättningar som inte ska ingå i löneunderlaget på FORA:s hemsida.
Observera att du bara behöver markera undantag för de lönearter som har AGI/KU-inställningen Kontant bruttolön.

Collectum

 • Undantag från ITP1 – Här markerar du om lönearten inte ska vara underlag för rapportering av lön till Collectum. Det kan t ex vara fråga om skattepliktig reseersättning eller skattepliktigt traktamente. Programmet kommer summera lön för alla lönearter med AGI/KU-inställningen Kontant bruttolön. Läs mer om vilka ersättningar som inte ska ingå i löneunderlaget på Collectums hemsida.
Observera att du bara behöver markera undantag för de lönearter som har AGI/KU-inställningen Kontant bruttolön.

Behandlingshistorik

För varje löneart lagras en behandlingshistorik. Denna är användbar om du vill se eller spåra ändringar som gjorts på den aktuella posten. Du når denna genom att under Uppläggning – Lönearter redigera en löneart och sedan trycka på knappen Beh.hist (x). I historiken lagras information om t ex vad ändringen omfattade, när den gjorts och av vem den gjordes.

Korrigera avvikelser

Om du behöver korrigera tidigare registrerade och uppdaterade avvikelser gör du detta i Kalendariet. Följ länken och läs under ”Korrigera avvikelser retroaktivt”. Klicka här!

Skillnader mellan BL Lön Plus och BL Lön

Sammanfattningsvis finns följande skillnader när det gäller lönearter mellan BL Lön Plus och BL Lön:

 • I BL Lön Plus finns ett register med systemlönearter som är kopplade till semester- och löneavtalen i programmet. Dessa generera automatiskt utifrån de avvikelser du registrerar i kalendarium och löneregistreringen
 • Rutan Omföring av upplupna sociala avgifter vid semesterlöneutbetalning på semesterfliken kan inte markeras om du använder semesterhanteringen i BL Lön Plus.
 • Rutan Uppbokning semesterskuld % på semesterfliken kan inte bockas i om du använder semesterhanteringen i BL Lön Plus.
 • Bokföringskonto semesterlöneskuld på semesterfliken kan inte anges om du använder semesterhanteringen i BL Lön Plus.
 • Rutan Påverka underlag för rörlig lön på semesterfliken ska markeras på samtliga lönearter som avser rörlig lön. Detta för att beloppet ska ingå vid beräkning av semester på rörliga delar.
 • Rutan Löneunderlag semesterber. procentregeln ska endast markeras på de ersättningar som ska ingå i underlaget för semesterberäkningen (med Procentregeln med tim-/månadslön) när du använder semesterhanteringen i BL Lön Plus.
 • Du kan inte göra inställningar för att Räkna ner semesterdagar på semesterfliken på lönearterna, istället används programmets semesterhantering. Denna funktion är utgråad.
warning Created with Sketch.