Björn Lundén AB

Karensavdrag i BL Lön Plus

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Lön

Den 1 januari 2019 ersattes karensdagen av ett karensavdrag. Här går vi igenom vad som gäller i BL Lön Plus. 

Lön Plus

Här går vi igenom vad som gäller för dig som använder Lön Plus.

Lönearter»

Löneavtal»

Schema»

Ändring i sysselsättningsgrad (SK)»

Rörliga lönedelar (GL)»

Behovsanställda»

Kollektivavtal»

Lönearter

Följande systemlönearter som hanterar karensavdrag.

  • Sjukfrånvaro karens: X027 med kod KF i löneavtalet
  • Sjukavdrag dag 1-14: X028 med kod S4 i löneavtalet
  • Sjuklön dag 1-14: X029 med kod S0 i löneavtalet
    (X=1,2,3 eller 4, beroende på vilket avtal som är kopplat på den anställde)

Dessa lönearter ska påverka sjuklönekostnaden.

När du står i vyn för löneregistrering kan du se ett beräknat karensavdrag under fliken Summering som du hittar nedanför registreringsraderna, detta är det maximala karensavdrag som kan göras under varje sjuklöneperiod.

Löneavtal

Om ni har ett kollektivavtal som innebär att ni ska avaktivera reglerna om karensavdrag gör ni detta genom att gå in i avtalet och sätta Nej på inställningen Karensavdrag aktivt (KC), alternativt kan ni behöva ändra formeln i på Karensavdrag formel (KF). Ni hittar avtalen genom gå till Uppläggning – Avtal – Löneavtal, där kan ni välja aktuellt avtal och hitta inställningen enligt bilden nedan. Läs mer om Löneavtal i manualen.

OBS! Reglerna om karensavdrag gäller alla som inte har ett kollektiv-/hängavtal som säger annat.

Tjänsteman/Arbetare med månadslön

För anställda med valda avtal med månadslön är formeln ((K1+FT)*SK%)*12/52*80%*20%. Formeln beräknar den genomsnittliga veckolönen och multiplicerar denna med 80% vilket utgör en genomsnittlig veckosjuklön, själva karensavdraget är 20% av den genomsnittliga veckoinkomsten i form av sjuklön.

Tjänsteman/Arbetare med timlön

För anställda med timlön beräknas karensavdraget till (K2*K7*SK%)*80%*20%. Formeln beräknar den genomsnittliga veckolönen och multiplicerar denna med 80% vilket utgör en genomsnittlig veckosjuklön, själva karensavdraget är 20% av den genomsnittliga veckoinkomsten i form av sjuklön.

Schema

För anställda med månadslön hämtas uppgifterna från månadslönen (K1) för att beräkna en genomsnittlig veckoinkomst. Månadslön K1 hittar ni på anställdakortet under flik 2 Lön och skatt.

För anställda med timlön används i första hand timmar från schemat för att beräkna genomsnittlig veckoinkomst tillsammans med uppgifter om timlön i K2 på anställdakortet. Om de anställda inte har ett fastställt schema utan har ett så kallat 0-schema används konstanten K7 på anställdakortet för att ange genomsnittlig veckoarbetstid. (Uppläggning - Anställda - välj anställd - fliken Lön och skatt - knappen Konstanter för användning i formler på lönearter).

OBS! För att registrera sjukfrånvaro på anställd med 0-schema och timlön måste man först ange det antal timmar som den anställde skulle ha jobbat under sjuklöneperioden och sedan registrera sjukfrånvaron (precis som tidigare). Detta gör du genom att bocka i rutan Ändra tiden i arbetsschemat.

Ändring av sysselsättningsgrad (SK)

Om en anställd ändrar sysselsättningsgrad på grund av t ex partiell föräldraledighet eller SFI-studier på deltid ska sysselsättningsgraden normalt ändras i konstanten SSG karens % (SK) på anställdakortet (under flik 2 - Lön och skatt – Konstanter för användning i formler på lönearter).


Tänk på att SSG karens (%) räknas mot ordinarie arbetstid/sysselsättningsgrad angiven enligt schemat eller på K7-konstanten, inte mot heltid. Så om man t.ex. har ett schema på 80% men går tillfälligt ner på 50%, så ska inte 50% läggas i SSG utan 62,50% (dvs 50/80).

Månadslön

Om en anställd med månadslön är delvis ledig och ledigheten påverkar semesterberäkningen, t ex partiell föräldraledighet eller SFI, och detta pågår under en längre period ska konstanten för månadslön (K1) vara oförändrad och avvikelser för frånvaro registreras. Detta för att semesterberäkningen ska bli korrekt.

Den förändrade sysselsättningsgraden ska istället anges på anställdakortet i konstanten för sysselsättningsgrad (SK) i procent för att beräkningen av karensavdrag ska bli korrekt.

OBS! I formeln ska det stå SK%. T ex (K1*SK%)*12/52*80%*20%

SSG karens (%) (SK) ska dock inte förväxlas med genomsnittlig sysselsättningsgrad på semesterfliken som kan användas för semesterberäkningen vid månadslön med tillägg.

Timlön

Om en anställd med timlön ändrar sysselsättningsgrad men behåller sitt schema (t ex anger ni föräldraledighet med avvikelsehantering 2 dagar/vecka), ska ni lägga till den nya sysselsättningsgraden enligt ovan på anställdakortet (SK).

Har den anställde ett ”nollschema” kan ni uppdatera den genomsnittliga sysselsättningsgraden i K7 på anställdakortet istället.

Rörliga lönedelar (GL)

Om en anställd har rörliga lönedelar, t ex provision, som ska ligga till grund för sjuklön och karensavdrag kan detta anges på anställdakortet (konstanten Genomsnittlig rörlig lön (GL)). Se också över era formler för sjuklön om ni använder denna konstant. Rörliga lönedelar beräknas som ett snitt där det är lämpligt att kolla 1-3 månader bakåt. I vissa fall kan en längre jämförelsetid behövas, t ex om de rörliga lönedelarna varierar kraftigt. Läs mer om hur du ändrar i formler under ”Löneavtal” ovan.

Månadslön

För anställda med månadslön ska GL anges som ett genomsnitt per månad. Ändring i formeln i löneavtalet måste göras för att programmet ska ta hänsyn till detta. ((K1+FT+GL)*SK%)*12/52*80%*20%

Timlön

För den med timlön anges GL som ett snitt per timme. Ändring i formeln i löneavtalet måste göras för att programmet ska ta hänsyn till detta. ((K2+GL)*(K7*SK%))*80%*20%

Behovsanställda

Anställda med timlön, som har ett 0-schema utan någon avtalad sysselsättningsgrad, måste ändå ha en konstant i K7. Då de saknar schema/sysselsättningsgrad kan ni lämpligtvis titta 1-3 månader bakåt för att få fram ett genomsnitt av veckoarbetstimmar att ange i K7. OBS, vissa gånger kan det behövas en annan jämförelse.

Ni kan också utgå från ett heltidsmått i K7 och ange en genomsnittlig sysselsättningsgrad i procent i SSG (SK) på anställdakortet.

Kollektivavtal

Om företaget omfattas av kollektivavtal är det viktigt att anpassa löneavtalen efter vad som är reglerat i kollektivavtalet. Om företagets kollektivavtal innehåller andra regler kring beräkning av karensavdrag eller om ni fortfarande ska tillämpa de gamla reglerna om karensdag måste ni följa detta.

Har ni redan ett kopierat avtal så ändras reglerna om karensavdrag till de nya reglerna automatiskt. Se under avsnittet Löneavtal för instruktioner hur ni kan avaktivera reglerna eller ändra i formlerna. Om ni använder ett standardlöneavtal från oss ska ni kopiera avtalet och sedan välja detta på de anställda för att kunna avaktivera karensavdrag (KC).

warning Created with Sketch.