Bjorn Lunden

Konstanter i löneprogrammet

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Lön och BL Lön Plus

I formler på lönearter och i löneavtal om du använder semesterhanteringen i Lön Plus finns olika konstanter, vilka som finns och hur de förkortas specificeras i denna guide.

Anställda

Nedan listade konstanter anges på anställdakortet under fliken Lön och skatt, varav de flesta återfinns under knappen Konstanter för användning i formler på lönearter.

K1 – Månadslön – Den angivna månadslönen för den anställde på anställdakortet. Vid deltid anges normalt deltidslönen.
K2 – Timlön – Den angivna timlönen för den anställde på anställdakortet.
K3 – Bilförmån – Det angivna bilförmånsvärdet för den anställde på anställdakortet.
K4 – Semesterlön per dag* – Kan används för utbetalning av semester med hjälp av egna lönearter. Om semesterhanteringen används beräknas semesterlön per dag enligt semesteravtalet. Finns under knappen Konstanter för användning i formler på lönearter.
K5 – Skattetabell – Den angivna skattetabell för den anställde på anställdakortet.
K6 – Semesterrätt dagar – Används vid beräkning av antalet betalda semesterdagar. Finns på fliken Semester och ackumulatorer på anställdakortet.
K7 – Arbetstid per vecka* – Om semesterhanteringen används hämtas arbetstiden per vecka i första hand utifrån schemat på den anställde. Finns under knappen Konstanter för användning i formler på lönearter.
K8 – Årsinkomst – Denna konstant används vid beräkning av engångsskatt. Om den anställde har månadslön beräknas årsinkomsten till månadslönen * 12,2, vid timlön får man göra en manuell uppskattning. Årsinkomsten beräknas automatiskt för nyanställda med månadslön i samband med den första lönen, vid löneförändringar kan man dock själv behöva uppdatera denna för att få rätt engångsskatt. Om den anställde har timlön görs ingen automatisk beräkning av årsinkomsten utan måste läggas in manuellt. Finns under knappen Konstanter för användning i formler på lönearter.
K9 – Arbetstid per dag* – Uppgiften används som underlag för beräkningar till rapporten Sjukfrånvaro. Om semesterhanteringen används hämtas arbetstiden per vecka utifrån schemat på den anställde. Finns under knappen Konstanter för användning i formler på lönearter.
FT – Fasta tillägg – Lönetillägg som anges med ett visst månadsbelopp. Här ska du summera alla fasta tillägg som ska ligga till grund för diverse beräkningar. Används t.ex vid beräkning av semestertillägg enligt semesteravtalen månadslön med tillägg och sammalöneregeln. Finns under knappen Konstanter för användning i formler på lönearter.
HL – Heltidslön – Den lön som den anställde skulle haft vid 100% sysselsättningsgrad. Används främst i Lön Plus för vissa timersättningar samt vid beräkning av semesterlön och semestertillägg enligt semesteravtalen Månadslön med tillägg och Sammalöneregeln. Finns under knappen Konstanter för användning i formler på lönearter.

Från och med version 2021.1.100 anges heltidslönen i Lön Plus i samband med datumstyrningen av månadslönen. Läs mer om det här

LH – Helglön – Kan användas om den anställde har en särskild lön vid arbete på helgdagar. Finns under knappen Konstanter för användning i formler på lönearter.
SK – SSG Karens % – Sysselsättningsgrad som används vid beräkning av karensavdrag. Denna ska användas vid planerad deltidsfrånvaro vid föräldraledighet, tjänstledighet och svenska för invandrare när det normala schemat behålls och frånvaron (ej tillfällig) registreras med hjälp av avvikelser. SSG% räknas mot ordinarie arbetstid/sysselsättningsgrad angiven enligt schemat eller på K7-konstanten, inte mot heltid. Så om man t.ex. har ett schema på 80% men går tillfälligt ner på 50%, så ska inte 50% läggas i SSG utan 62,50% (dvs 50/80). Läs mer om detta i guiden för Karensavdrag i BL Lön Plus. Finns under knappen Konstanter för användning i formler på lönearter.
LS – Sjuklön – Om den anställde har ett fastställt belopp (annat än normalt 80% av den ordinarie dagslönen) vid sjuklön. Finns under knappen Konstanter för användning i formler på lönearter.
GL – Genomsnittlig rörlig lön – Används för anställda där lönen till stor del består av rörlig lön vid beräkning av sjuklön eller annat. Finns under knappen Konstanter för användning i formler på lönearter.
KL – Ordinarie kontant lön – Här anges den ordinarie kontanta lönen som används i formler vid korttidsarbete. Här kan du läsa mer om Korttidsarbete. Finns under knappen Konstanter för användning i formler på lönearter.
LM – Löneminskning % – Här anges den procentuella nivå för löneminskningen i samband med korttidsarbete (4, 6 eller 7,5% är möjliga nivåer). Här kan du läsa mer om Korttidsarbete. Finns under knappen Konstanter för användning i formler på lönearter.
AM – Arbetstidsminsking % – Här anges den procentuella arbetstidsminskningen vid korttidsarbete (20, 40 eller 60% är möjliga nivåer). Här kan du läsa mer om Korttidsarbete. Finns under knappen Konstanter för användning i formler på lönearter.
C1 – Konstant C1 – Fritt fält. Om du har behov av någon konstant som inte finns definierad i programmet kan du använda denna formel på lönearterna. Finns under knappen Konstanter för användning i formler på lönearter.
C2 – Konstant C2 – Fritt fält. Om du har behov av någon konstant som inte finns definierad i programmet kan du använda denna formel på lönearterna. Finns under knappen Konstanter för användning i formler på lönearter.


*Används när semesterhanteringen är avaktiverad i företagsuppgifterna.

Löneregistrering

På lönearter som ska beräknas utifrån värden i aktuell lönekörning kan man även använda följande:

BLBruttolön – Bruttolönen i aktuell lönekörning, kan t.ex användas vid fackavgift eller semesterersättning i % direkt på lönen. Kom dock ihåg att ALL skattegrundande lön (utöver själva lönearten som beräknas) tas med i beräkningen, du kan inte välja vilka lönearter som ska tas med i löneunderlaget eller ej.
QFPLQuantity From Previous Line – Hämtar samma antal som raden ovanför. Obs! Kan inte kombineras med formel för belopp eller vidare beräkning. Belopp bör istället anges per person via fast eller individuell lönerad om inte alla har samma. Denna formel fungerar bäst för fasta/individuella lönerader, här kan du läsa mer om fasta respektive individuella löner.
QAFPL – Quantity & Amount From Previous Line – Hämtar både antal och aPris från raden ovanför. Obs! Kan inte kombineras med formel för belopp eller vidare beräkning. Rekommenderas främst på kopplade lönearter.

PB – Prisbasbelopp – Hämtas för aktuellt år utifrån avvikelseperiodens första dag för systemlönearter och för löneperiodens första dag för treställiga lönearter. I lilla Lön baseras beloppet på utbetalningsdatum.

PA – Antal prisbasbelopp – Används i kombination med PB på lönearter för 90% sjukavdrag för personer med högre löner. Hämtar aktuellt antal prisbasbelopp för högsta SGI vid sjukfrånvaro. T.ex 10 PB för år 2022 och framåt, 8 PB för åren innan. Vid årsskifte hämtas PA baserat på avvikelseperiodens första dag för systemlönearter och för löneperiodens första dag för treställiga lönearter. I lilla Lön baseras beloppet på utbetalningsdatum.

Lön Plus

Utöver konstanterna som anges på den anställde så används det i Lön Plus även konstanter som hämtas från andra delar i programmet, t.ex valt löneavtal, semesteravtal och arbetsschema.

SL% – Dagslön % – Hämtas från semesteravtalet
SS% – Sysselsättningsgrad % – Genomsnittlig sysselsättningsgrad beräknas utifrån använda arbetsscheman.
ST% – Semestertillägg % – Tillägg i procent av månadslön, hämtas från semesteravtalen Månadslön med semestertillägg och Sammalöneregeln.
SR% – Tillägg på rörliga delar % – Rörligt semestertillägg, beräknas på rörlig lön, hämtas från semesteravtalen Månadslön med semestertillägg och Sammalöneregeln.
RL – Rörlig lön – Summan av lönearter som anger rörlig lön samt den rörliga lön som finns angiven på ingångsvärden för semester.
AD – Antal dagar på året – 365, eller vid skottår 366.
SI – Uttagna semesterdagar – Under året uttagna semesterdagar, används vid beräkning av tillägg på rörliga delar enligt semesteravtalet Månadslön med semestertillägg.
SF – Semestergrundande frånvarodagar – Summan av antalet dagar med semestergrundande frånvaro, hela dagar.
DL – SemesterdaglönSemesterlön per dag. Beräknas för semesteravtalen Procentregeln med månadslön och Procentregeln med timlön.
AT – Avtalstid – Normal avtalstid enligt använt löneavtal. Används vid beräkning av snittimlön.
SD – Semesterdagar – Antalet betalda semesterdagar. Används vid semesterberäkningen av Semesterlön per dag och Semesterlön per sparad dag enligt semesteravtalen Procentregeln med månadslön och Procentregeln med timlön.
FS – Faktor semester – Beräknas utifrån arbetsschemat och används vid intermittent deltid.

warning Created with Sketch.