Björn Lundén AB

Historik lön

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Lön och BL Lön Plus

Här kan du göra olika utskrifter av transaktioner som hör till tidigare utbetalda löner och till ackumulatorer. Det kan vara till god hjälp för dig vid kontroll och avstämningar.

Tänk på!
På samtliga typer av utskrifter kan du göra urval av ett visst antal anställda eller lönearter inför utskriften.

Följande utskrifter finns:

  • Löner ackumulerat innevarande år
  • Lönearter ackumulerat innevarande år
  • Kontrolluppgiftslista innevarande år
  • Transaktionslista
  • Lönearter sammandrag
  • Fackavgiftslista

Löner ackumulerat innevarande år

Den här listan sammanställer för varje anställd alla gjorda registreringar när det gäller såväl ersättningar, förmåner och avdrag samt upplupen beräknad semesterskuld och arbetsgivaravgifter. Listan innehåller också en summering. Du kan välja att skriva ut den här rapporten för alla anställda eller för vissa anställningsnummer (Id).

Lönearter ackumulerat innevarande år

Det här är en rapport där du för varje anställd ser de ackumulerade beloppen för varje löneart samt en totalsumma. Du kan välja att skriva ut den här rapporten för alla anställda eller för vissa anställningsnummer (Id).

Kontrolluppgiftslista innevarande år

Tänk på!
KU10 ska från och med inkomståret 2019 inte lämnas för anställda du lämnat AGI (Arbetsgivardeklaration på individnivå) för under året, utan endast för de anställda som inte redovisats i AGI. Om du exempelvis har idrottsutövare som fått ersättning som understiger ett halvt prisbasbelopp, anställda med lön under 1 000 kr eller anställda som endast fått exempelvis bilersättning eller traktamente kan det bli aktuellt att lämna en KU10. Detta förutsätter att du inte lämnat någon AGI för dessa personer, vilket man har möjlighet att göra även om man inte måste. Mer information om detta hittar du på Skatteverkets hemsida

Du kan när som helst under året för varje anställd ta ut en lista för att se de uppgifter som tidigare hamnade på kontrolluppgiften. Du kan också använda den här utskriften som en förhandsgranskning av kontrolluppgifterna. Sist i listan finns också en totalsummering. Du kan välja att skriva ut den här rapporten för alla anställda eller för vissa anställningsnummer (Id).

För att se en kontrolluppgiftslista för ett tidigare år än det innevarande måste du först göra en omuppdatering av lönetotalerna för det år du vill titta på. Kom sedan ihåg att göra en omuppdatering för aktuellt år när du är klar för att inte fel uppgifter ska visas som ackumulerade på lönebesked och anställdakort för de anställda.

Transaktionslista

Du kan här för varje anställd se de enskilda transaktionerna för varje löneart med en slutsumma. Det finns också en totalsummering. Genom att skriva ut en transaktionslista får du ut en summering av varje löneart för varje anställd. Markerar du i rutan En anställd per sida får du varje anställd på en egen sida av utskriften. Du kan se hur mycket en anställd tjänat eller hur stor den semesterlönegrundande frånvaron blir. Tänk på att semesteråret ofta är ett annat än kalenderår. Du kan göra urval av anställda, lönearter och datumintervall.

Lönearter sammandrag

Den här listan summerar antal och belopp på varje löneart och anställd. Dessutom får man ut en totalsummering av antal och belopp på hela företaget. Listan kan vara bra om du vill se hur mycket av en viss löneart du har betalat ut till en viss anställd eller hur många sjuklönetimmar etc. en viss person har fått utbetalt. Du kan göra urval av anställda, lönearter och datumintervall.

Fackavgiftslista

Den här listan specificerar fackavgiften och visar underlaget för de anställda som det ska beräknas fackavgift för. Du kan göra urval av anställda, lönearter och datumintervall. Observera att denna lista kräver att du på lönearterna har markerat att fackavgift ska beräknas.

Om du gör ett avdrag med ett fast belopp måste du, förutom att skriva ut en fackavgiftslista, skriva ut en transaktionslista för att se hur stort det totala fackavdraget är. Se till att du markerar och anger vilken löneart du använt för att göra avdrag med det fasta beloppet och vilken utbetalningsperiod det gäller.

Inställningar

Under Inställningar kan du göra skrivarinställningar. Här kan du bland annat ange en text som du vill ska skrivas i utskriftsfoten, om du vill att organisationsnummer på företaget ska skrivas ut, om du vill att utskriftsdatumet ska skrivas ut och här finns även inställningar för marginaler.

warning Created with Sketch.