Björn Lundén AB

Semestergrundande frånvaro

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Lön Plus

Semestergrundande frånvaro – olika frånvaroorsaker»

Ingångsvärden semestergrundande frånvaro»

Föräldraledighet och 10-dagar gäller per barn»

Registrering av semestergrundande frånvaro»

Semestergrundande frånvaro – olika frånvaroorsaker

För olika frånvaroorsaker är olika antal dagar semestergrundande enligt följande:

 • Semester – All semester är semestergrundande, dvs dagar som den anställde tagit ut semester ligger till grund för beräkningen av antalet semesterdagar.
 • Sjukfrånvaro – Sjukfrånvaro är semestergrundande i 180 kalenderdagar per år. Även del av dag innebär att en semestergrundande frånvarodag tas i anspråk de första 180 dagarna. Efter dag 180 ses sjukfrånvaro under del av dag som en dag man är närvarande, dvs dagen är semestergrundande.
 • Tjänstledighet – Tjänstledighet är aldrig semestergrundande.
 • Vård av barn – Vård av barn är semestergrundande i 120 kalenderdagar per år.
 • Föräldraledighet – Föräldraledighet är semestergrundande i 120 kalenderdagar per barn. För ensamstående gäller 180 kalenderdagar.
 • 10-dagar – Kallas också pappadagar och är semestergrundande i 10 dagar vid barns födelse. Det gäller per barn. Observera att 10-dagar ska tas ut senast 60 dagar efter hemkomst.
 • Facklig utbildning – Facklig utbildning är semestergrundande i 180 kalenderdagar per år.
 • Graviditetspenning – Graviditetspenning är semestergrundande i 50 kalenderdagar och kan tidigast bli aktuellt 60 dagar före beräknad förlossning. Från och med 11 dagar före beräknad förlossning kan graviditetspenning inte tas ut. Vid ledighet under denna period kan föräldraledighet tas ut.
 • Militärtjänstgöring – Militärtjänstgöring är semestergrundande i 60 kalenderdagar per år.
 • Närståendevård – Närståendevård är semestergrundande i 45 kalenderdagar per år.
 • Smittbärare – Som smittbärare är frånvaro semestergrundande i 180 kalenderdagar per år.

Ingångsvärden semestergrundande frånvaro

De flesta frånvaroorsaker nollställs vid varje nytt semesterår. Det innebär att du när du aktiverar semesterhanteringen endast behöver registrera den semestergrundande frånvaro som är aktuell från semesterårets början till dess att semesterhanteringen aktiveras. 

När det gäller föräldraledighet och 10-dagar (pappadagar) är det lite speciellt, se nedan. 

I ingångsvärdena för semester ska endast uttagna dagar under det aktuella intjänandeåret anges. Har semestergrundande frånvaro tagits ut före intjänandeåret behöver även detta registreras, läs mer om det längre ned.

Om du påbörjar semesterhanteringen i samband med ett nytt semesterår behöver du inte registrera någon semestergrundande frånvaro i ingångsvärdena för semester.

Här kan du läsa mer om Ingångsvärden för semester.

Föräldraledighet och 10-dagar gäller per barn

Några avvikelseorsaker, föräldraledighet och 10-dagar (pappadagar), gäller istället per barn. Det innebär att du i ingångsvärdena endast kan ange uttaget för det aktuella året i ingångsvärdena. Om semestergrundande föräldraledighet har tagits ut tidigare än intjänandeåret behöver du sätta ner antalet semestergrundande dagar via knappen Semestergrundande frånvaro under Uppläggning – Anställda – fliken Semester och ackumulatorer. Det är även här du behöver utöka antalet dagar om den anställde är ensamstående och/eller får ytterligare ett barn.

Exempel 1

Under intjänandeåret 1/4–31/3 har Johan tagit ut 50 dagars föräldraledighet innan företaget aktiverar semesterhanteringen. Barnet föddes året före intjänandeåret och då tog han ut sina 10-dagar och även då 50 dagar föräldraledighet. Någon annan frånvaro har Johan inte haft. I ingångsvärdena för semester registreras 50 dagars föräldraledighet. Då ingångsvärdena endast gäller för intjänandeåret behöver de dagar som togs ut dessförinnan hanteras på anställdakortet. Via knappen Semestergrundande frånvaro sätts de ursprungliga och föreslagna 120 dagarna ner med de 50 föräldradagarna och de 10 pappadagarna som togs ut före intjänandeåret. Istället skrivs 70 (120 – 50) respektive 0 (10 – 10) i fälten.

Exempel 2

Johan i ovanstående exempel får nästa år ytterligare ett barn. Inget ytterligare uttag än ovanstående gjordes under föregående år. Innan 10-dagar eller föräldraledighet för det andra barnet kan registreras behöver värdena på anställdakortet justeras. Föräldradagarna ökas på med 120, oavsett vad som står i rutan sedan tidigare och 10-dagar ökas på med 10, också det oavsett vad som står sedan tidigare. I fälten skrivs alltså 190 (70 + 120) respektive 10 (0 + 10) in i fälten.

Registrering av semestergrundande frånvaro

Registrering av semestergrundande frånvaro kan göras antingen i kalendariet eller i löneregistreringen. I kalendariet drar du den ”knapp” med rätt frånvaroorsak till rätt datum i kalendern och i löneregistreringen kan du antingen knappa i avvikelsekoden eller klicka på knappen Avvikelser för att komma åt samma val.

Om frånvaroperioden sträcker sig även över helgen ska du se till att datumintervallen omfattar även denna. Avdrag kommer att göras antingen genom dagsavdrag eller genom kalenderdagsavdrag, beroende på frånvaroperiodens längd och typ. Programmet kommer att kontrollera om en dag är semestergrundande eller ej för alla dagar inom datumperioden – oavsett om ett frånvaroavdrag registreras eller ej. Även del av dag kommer att ta en semestergrundande dag av respektive kategori i anspråk. Undantaget är deltidssjukskrivning då del av dag efter 180 dagar räknas som en närvarodag eftersom den anställde då arbetat del av dagen.

Med inställningen automatisk hantering kommer programmet att hålla reda på när en person slår i taket och sätta så många dagar som återstår som semestergrundande , resterande blir ej semestergrundande.

Det går att göra avsteg från den automatiska hanteringen, genom att välja Ja eller Nej vid registreringen. Då kommer samtliga dagar att registreras som semestergrundande (Ja) eller ej semestergrundande (Nej) oavsett om man slagit i taket eller inte. 

Tänk på att om du ändrar inställningen för semestergrundande frånvaro kommer det att påverka semesterberäkningen för den anställde.

Om du slår i taket för en viss person och frånvarotyp kommer programmet att meddela dig hur många dagar som automatiskt sätts om till ej semestergrundande frånvaro. 

warning Created with Sketch.