Bjorn Lunden

Semester IB alla år (Ingångsvärden) Lön Plus

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Lön Plus

Se en film:


Ingångsvärden gällande semester behöver finnas för alla anställda som har semesteravtal. När du först lägger upp en ny anställd och väljer semesteravtal kommer fönstret för detta att öppnas automatiskt när du sparar anställdakortet. Om det inte har skapats något ingångsvärde för semester (Semester IB) så behöver du själv lägga upp det. Ingångsvärden för semester i Lön Plus kommer du åt från flera håll;

  • Uppläggning – Övrigt – Semester IB alla år
  • Uppläggning – Anställda, Mer – Semester IB alla år
  • Aktivitet – Ingångsvärden (på fliken Semester för varje anställd)

Om du går via någon av de två översta alternativen kommer du till en vy där du ser alla aktuella ingångsvärden för semester. Om du vill se detaljer eller korrigera någon person väljer du den i listan och dubbelklickar eller trycker på Redigera. Om en person saknas trycker du på Ny och fyller i anställnings-ID. Under knappen Mer kan du välja att Visa alla, då kommer du att se värden även på tidigare år. När du lägger till sparade dagar på en person skapas också poster för det år då dessa sparades.

Beroende på vilket semesteravtal den anställde har kommer du att kunna fylla i olika fält. Nedan kommer vi gå igenom vad som gäller för respektive avtal som finns upplagda i BL Lön Plus. 

OBS! Om du har sammanfallande intjänande- och semesterår i företaget rekommenderar vi att du läser vår guide om Sammanfallande intjänande- och semesterår då särskilda förutsättningar gäller i det fallet.

Månadslön med semestertillägg och Sammalöneregeln

När du väljer något av semesteravtalen Månadslön med semestertillägg och Sammalöneregeln (eller ett eget avtal där du utgått från något av dessa) har du möjlighet att fylla i värden i de fält som är öppna (vita) enligt bilden nedan.

Årets semester

Betalda dagar
Om du aktiverat semesterhanteringen under ett pågående semesterår ska du här lägga in eventuella kvarvarande betalda semesterdagar som den anställde ännu inte tagit ut. Om du gör ingångsvärden för ett nytt semesterår ska du här lägga in betalda dagar enligt semesterrätten, eller så många som den anställde tjänade in under intjänandeåret.

Obetalda dagar
Om du aktiverat semesterhanteringen under ett pågående semesterår ska du här lägga in eventuella kvarvarande obetalda semesterdagar som den anställde ännu inte tagit ut. Om du gör ingångsvärden för ett nytt semesterår ska du här lägga in eventuella obetalda dagar (Semesterrätten – Betalda dagar = Obetalda dagar).

Förskottssemester
Om det företag du gör lönerna åt tillämpar förskottssemesterdagar anger du de kvarvarande förskottsdagarna här. OBS! I dagsläget finns ingen möjlighet att lägga in uttagna förskottsdagar, utan dessa måste hanteras manuellt. Eventuella kvarvarande förskottssemesterdagar som ej tagits ut vid semesterårsbytet kan inte sparas.

Sysselsättningsgrad
Vid semesteravtalet Månadslön med semestertillägg ska den sysselsättningsgrad som gällde vid intjänandet av semesterdagarna anges. Sysselsättningsgraden som anges här påverkar semesterlönen när semesterdagarna tas ut. Sysselsättningsgraden enligt aktuellt schema påverkar semesteravdraget för semestern. Vid olika sysselsättningsgrad under intjänandeåret och semesteråret kommer avdraget och semesterlönen att skilja.

Kvarvarande semestertillägg
Här fyller du i eventuella kvarvarande semestertillägg under det aktuella semesteråret. Vanligtvis är det lika många som antalet betalda dagar om man inte har valt att betala ut alla tillägg i en klump vid valt tillfälle.

Kvarvarande rörligt tillägg
Här fyller du i eventuella rörliga tillägg den anställde har kvar under det aktuella semesteråret.

Underlag rörlig semesterlön
Här skriver du in totalsumman rörlig lön som ska ligga till grund för beräkningen av de rörliga tilläggens värde (alltså summan semestergrundande rörlig lön som den anställde haft under föregående intjänandeår, oavsett hur många tillägg som ännu inte betalats ut).

Underlag för semesterberäkning för uttag 20XX-XX-XX – 20XX-XX-XX (nästkommande semesterår)

Dessa fält fyller du endast i om du börjar med BL Lön Plus mitt under ett pågående intjänandeår.
De värden som ska fyllas i här är det som hittills inte finns registrerat i programmet under det aktuella intjänandeåret och som påverkar nästa års semesterberäkning (eller innevarande vid sammanfallande semesterår).

Semestergrundande respektive ej semestergrundande frånvaro under intjänandeåret som inte har registrerats i BL Lön Plus behöver fyllas i oavsett om lönerna tidigare har registrerats i ett annat lönesystem eller i BL Lön. Semestergrundande rörlig lön behöver endast fyllas i om lönerna tidigare har registrerats i ett helt annat lönesystem.

Semestergrundande frånvaro
Om personen har haft någon semestergrundande frånvaro klickar du på knappen för att fylla i antal dagar på respektive alternativ. Vid sammanfallande semesterår får du även ange totalbeloppet som blivit utbetalt (semesterlön + semestertillägg) om du här registrerar redan uttagna semesterdagar.
Här kan du läsa mer om Semestergrundande frånvaro.

Ej sem.gr.frånvaro
Om den anställde har haft frånvaro som ej är semestergrundande under det aktuella intjänandeåret fyller du i det totala antalet dagar (dvs kalenderdagar inklusive helgdagar) här.

Sem.gr. rörlig lön
Om lönerna tidigare har registrerats i ett annat lönesystem och den anställde har haft semestergrundande rörlig lön under aktuellt intjänandeår fyller du i den summan här.
Om rörlig lön redan finns registrerad i BL Lön ska du istället göra inställning på berörda lönearter för detta (på fliken Semester). Läs mer om lönearter här.

Sparade semesterdagar
Om den anställde har sparade semesterdagar sedan tidigare år klickar du på knappen Ny. Programmet kommer att generera nya poster i datumordning, och alltså först lägga upp föregående semesterår. Om det är längre bak i tiden som dagarna sparades kan du behöva klicka på Ny i flera steg för att komma till det semesterår då dagarna sparades. Ange antalet sparade semesterdagar och eventuella tillhörande semestertillägg för respektive semesterår då dagarna sparats. Du ska också ange sysselsättningsgraden för det året då dagarna tjänades in.

Procentregeln 12% med tim- eller månadslön

När du väljer något av semesteravtalen Procentregeln 12 % med timlön  eller Procentregeln 12 % med månadslön (eller ett eget avtal där du utgått från något av dessa) har du möjlighet att fylla i värden i de fält som är öppna (vita) enligt bilden nedan.

Årets semester

Betalda dagar
Om du aktiverat semesterhanteringen under ett pågående semesterår ska du här lägga in eventuella kvarvarande betalda semesterdagar som den anställde ännu inte tagit ut. Om du gör ingångsvärden för ett nytt semesterår ska du här lägga in betalda dagar enligt semesterrätten, eller så många som den anställde tjänade in under intjänandeåret.

Obetalda dagar
Om du aktiverat semesterhanteringen under ett pågående semesterår ska du här lägga in eventuella kvarvarande obetalda semesterdagar som den anställde ännu inte tagit ut. Om du gör ingångsvärden för ett nytt semesterår ska du här lägga in eventuella obetalda dagar (Semesterrätten – Betalda dagar = Obetalda dagar).

Förskottssemester
Om det företag du gör lönerna åt tillämpar förskottssemesterdagar anger du de kvarvarande förskottsdagarna här. OBS! I dagsläget finns ingen möjlighet att lägga in uttagna förskottsdagar, utan dessa måste hanteras manuellt. Eventuella kvarvarande förskottssemesterdagar som ej tagits ut vid semesterårsbytet kan inte sparas.

Sysselsättningsgrad
Fältet ligger öppet men har ingen påverkan vid procentregeln, så detta fält kan ignoreras.

Semesterdaglön
Här lägger du in värdet/dag för kvarvarande betalda och sparade semesterdagar. I fortsättningen kommer programmet att räkna ut semesterdaglönen vid semesterårsbytet.

Underlag semesterberäkning för uttag 20XX-XX-XX – 20XX-XX-XX (nästkommande semesterår)

Dessa fält fyller du endast i om du börjar med BL Lön Plus mitt under ett pågående intjänandeår.
De värden som ska fyllas i här är det som hittills inte finns registrerat i programmet under innevarande intjänandeår och som påverkar nästa års semesterberäkning.

Semestergrundande respektive ej semestergrundande frånvaro under intjänandeåret som inte har registrerats i BL Lön Plus behöver fyllas i oavsett om lönerna tidigare har registrerats i ett annat lönesystem eller i BL Lön. Semestergrundande lön behöver endast fyllas i om lönerna tidigare har registrerats i ett helt annat lönesystem.

Semestergrundande och Ej semestergrundande frånvaro
Ingångsvärden för semestergrundande frånvaro och ej semestergrundande frånvaro anges med dagar och timmar för att semesterberäkningen ska bli rätt. Antalet dagar har betydelse för beräkning av hur många betalda semesterdagar den anställde har rätt till och timmarna har bland annat betydelse för beräkningen av snittimlön och semesterdaglönen.
För att ange Semestergrundande frånvaro klickar du på knappen för att fylla i antal dagar och timmar på respektive alternativ. Här kan du läsa mer om Semestergrundande frånvaro.
För Ej semestergrundande frånvaro anger du den totala frånvarotiden (i hela kalenderdagar inklusive helgdagar) oavsett frånvaroorsak.

Arbetad tid
Här ska du endast fylla i arbetade timmar med timlön som inte har registrerats i programmet. Om lönerna har körts i BL Lön markerar du istället på lönearterna som använts att det avser arbetad tid. Vid månadslön hämtas arbetstiden från upplagda scheman (som bör gälla från första dagen på intjänandeåret), beräkningen tar då hänsyn till angiven frånvaro enligt ovan. Dock kan övrig arbetstid med semesterlönegrundande timersättning (som t.ex. mertid/övertid) behöva anges här om det inte tidigare har registrerats i BL Lön.

Semestergrundande lön
Här anger du den semestergrundande lön under pågående intjänandeår som inte finns registrerad i programmet. Läs mer om inställningar för dig som är helt ny i BL Lön Plus här.

Om du tidigare har gjort lönerna i BL Lön behöver du istället ställa in på berörda lönearter att de ska utgöra underlag för semesterberäkning vid procentregeln (under fliken Semester), så tas även tidigare utbetald lön med i beräkningen. Läs mer om lönearter i BL Lön Plus här.

Sparade semesterdagar

Om den anställde har sparade semesterdagar sedan tidigare år klickar du på knappen Ny. Programmet kommer att generera nya poster i datumordning, och alltså först lägga upp föregående semesterår. Om det är längre bak i tiden som dagarna sparades kan du behöva klicka på Ny i flera steg för att komma till det semesterår då dagarna sparades. Ange antalet sparade semesterdagar för respektive semesterår då dagarna sparats.

warning Created with Sketch.