Bjorn Lunden

Lönearter i BL Lön

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller programmet BL Lön. Använder du Lön Plus? Klicka på länken för att komma till Lönearter Lön Plus.

Löneartstyper»

Skatteavdrag»

Lönearter»

Arbetsgång för uppläggning/redigering/granskning av löneart»

Grunduppgifter»

Semester»

Fackavgift och ackumulatorer»

Statistik»

Behandlingshistorik»

Några speciella lönearter»

Sjuklönekostnader»

Löneart 140 – Semesterlöneutbetalning»

Löneart 352 – Milersättning vid bilförmån, bensin (km)»

Löneart 410 – Drivmedelsförmån»

Löneart 415 – Betalt för drivmedel vid bilförmån»

Löneart 416 – Nedsättning drivmedel vid bilförmån»

Löneart 960 – Ränta»

Löneart 970 – Utdelning med skatteavdrag»

Löneart 980 – Utdelning utan skatteavdrag»

Löneart 990 – Lön under 1 000 kr»

Löneart 991 – Ersättning till idrottsutövare»

Löneart 992 – Avräkning från avgiftsfri ersättning»

Fackföreningsavgift med fast belopp»

Löneväxling Bilförmån»

Löneväxling Kostförmån»

Löneväxling Bostadsförmån»

Löneväxling Ränteförmån»

Uppläggning av lönearter för nedräkning av upplupen semesterskuld – Timlön»

Uppläggning av lönearter för nedräkning av upplupen semesterskuld – Månadslön»

Skattereduktion för hushållstjänster»

Importera nya lönearter»

Det här registret är grunden för löneregistreringen. I BL Lön finns ett antal av de vanligaste lönearterna upplagda. Det är lönearter för löner, semesterlöner, förmåner, traktamenten och avdrag som kan förekomma. Lönearterna är grupperade i siffergrupper för att det ska bli en logisk struktur. Du kan lägga till, ta bort eller ändra dem så att de passar just ditt företag. Du kan också lägga in beräkningsformler för lönearter och lägga upp egna ackumulatorer.

Om du är bunden av ett kollektivavtal eller ett hängavtal kan det bli aktuellt att ändra beräkningsformlerna. Du måste själv kontrollera vad som gäller för ditt företag.

Löneartstyper

Som du kommer att se längre fram finns det en löneartstyp angiven på varje upplagd löneart. Löneartstypen styr om det är fråga om en ersättning eller ett avdrag och hur skatten ska beräknas. På alla lönearter måste det finnas en löneartstyp. Du har följande att välja på:

 • Skattegrundande ersättning med tabellskatt – Drar skatt på ersättningen enligt den skattetabell som finns angiven på den anställde.
 • Skattegrundande avdrag med tabellskatt – Minskar skatten på avdraget enligt den skattetabell som finns angiven på den anställde.
 • Extra skatteavdrag – Drar ett valfritt skattebelopp på den anställde.
 • Passiv information – Påverkar inte beräkning av skatt eller lön överhuvudtaget. Kan till exempel användas för att ange uttagna obetalda semesterdagar på lönebeskedet.
 • Förskott – Påverkar inte beräkning av skatt. Ger en varning vid nästa löneregistrering om att ett oreglerat förskott finns.
Tänk på att förskottsfunktionen är tänkt att användas i två steg i samma löneperiod. Först registrerar du förskottet när utbetalningen sker och sedan gör du ett avdrag från netto­lönen när förskottet regleras.
 • Förmånsvärde utan tabellskatt – Ingen skatt dras på förmånsvärdet. Används t ex vid förmån av hushållstjänster.
 • Ränta – Om du betalar ut en ränteinkomst kan du använda dig av denna löneartstyp. Se till att ange Ränta (KU20) på kontrolluppgiftsraden.
 • Förmånsvärde med tabellskatt – Drar skatt på förmånsvärdet beräknat ­enligt den skattetabell som finns angiven på den anställde.
 • Utdelning med skatteavdrag – Om du betalar ut en utdelning till ägare med skatteavdrag så använd denna löneartstyp. Se till att ange Utdelning (KU31) på kontrolluppgiftsraden.
 • Utdelning utan skatteavdrag – Om du betalat ut en utdelning till ägare utan skatteavdrag så använd denna löneartstyp. Se till att ange Utdelning (KU31) på kontrolluppgiftsraden.
 • Ej skattegrundande ersättning – Påverkar inte beräkning av skatt. Ökar netto­lönen.
 • Ej skattegrundande avdrag – Påverkar inte beräkning av skatt. Minskar netto­lönen.
 • Skattegrundande ersättning med engångsskatt – Drar skatt enligt engångsskattetabell. Beräknad årsinkomst måste anges på den anställde eftersom tabellen utgår från årslönen. Engångsskatt används vid utbetalning av större engångsbelopp som t ex slutlön, bonus eller semesterlönetillägg.
Det är mycket viktigt att du väljer rätt typ av löneart för att skatten ska beräknas korrekt.

Skatteavdrag

Det finns flera sätt för programmet att beräkna preliminärskatteavdrag:

 • Skatteberäkning enligt skattetabell – Detta är den vanligaste typen av skatteberäkning. I uppgifterna om den anställde registrerar du vilken skattetabell som ska användas. Den skattetabell som används av programmet beror på vilken typ av lön den anställde har (månadslön, tvåveckorslön, veckolön, tillfällig lön). Har du på anställdakortet under fliken Lön och skatt via Utbet.intervall angett Tillfällig lön kommer skatten att beräknas med 30 procent. 2022 finns sex kolumner i varje skattetabell. Tre av dem (1, 3 och 4) styrs av när den anställde är född och hanteras automatiskt av programmet. Kolumn 2 hanterar pensionsutbetalningar direkt från företaget (ovanligt). Om en anställd får pension utbetald av företaget måste du markera Skattekolumn 2 under fliken Lön och skatt på Anställdakortet.
 • Skatteberäkning med jämkning – Du kan på anställdakortet under fliken Lön och skatt, via rullisten under Skatt i procent/Jämkning välja alternativet Skatt i procent.
 • Skatteberäkning med viss procentsats – Om du vill att preliminärskatten ska beräknas med en viss procentsats anger du detta på anställdakortet under fliken Lön och skatt, vid rullisten under Skatt i procent/Jämkning anger du Skatt i procent och vilken procentsats som ska användas. Det vanligaste är att skatten på sido­inkomster beräknas med 30 procent.
 • Skattetabell för engångsbelopp – Det finns en särskild skattetabell som gäller för engångsbelopp (t ex retroaktiv lön och tantiem). För att programmet ska beräkna skatten enligt engångsskattetabell måste du lägga upp en löneart där du väljer löneartstypen Skattegrundande ersättning med engångskatt. Det finns två skattetabeller för engångsbelopp. Programmet hanterar bara den där den anställdes huvudsakliga inkomst är arbetsinkomster. Om den huvudsakliga inkomsten är pension kan du behöva justera skatteavdraget manuellt.
När du använder en engångsskattetabell är det viktigt att du under fliken Lön och skatt (via knappen Konstanter för användning i formler på lönearter) anger en beräknad Årsinkomst på den anställde. Den procentsats, efter vilken engångsskatten ska beräknas, baseras nämligen på årsinkomsten.
För att programmet ska göra rätt skatteavdrag, oavsett om du på den anställde har angett tabellskatt, jämkning, skatteberäkning med viss procentsats eller skattetabell med engångsbelopp, ska du markera Skatteberäkna automatiskt på Anställdakortet.

Lönearter

Under Uppläggning – Lönearter hittar du en lista över de lönearter som finns upplagda. I BL Lön finns ett antal av de vanligaste lönearterna upplagda, men om de inte passar just ditt företag kan du fritt ändra dem, ta bort dem eller lägga till nya. Bilden nedan visar hur fönstret Lönearter ser ut. För muspekaren över bilden så kommer en förklarande text fram.

Om du är osäker på hur du ska göra när du lägger upp en löneart kan du gå in och titta på hur en löneart av liknande typ är upplagd. Det gör du genom att markera den löneart som du vill titta på i listan och välja Redigera. Du kan också kopiera en löneart och göra justeringar i den nya.

De sex knapparna i fönstret Lönearter är:

 • Ny – Här lägger du upp en ny löneart.
 • Redigera – Här redigerar du en löneart. Du kan också använda Redigera när du bara vill titta på hur en löneart är upplagd.
 • Ta bort – För att ta bort en post ur listan markerar du den och klickar på Ta bort-knappen. Om lönearten tidigare har använts vid löneregistrering kan du inte ta bort den.
 • Utskrift – Här finns tre utskrifter att välja mellan: Sammandrag, Komplett lista samt Lönearter med ackumulatorer.
 • Mer – Under Mer kan du kopiera lönearter. Markera en löneart och kopiera den till en ny. Det kan vara lättare än att lägga upp en löneart från början. Du kan även kopiera en löneart som finns i ett annat företag. Här kan du också importera nya lönearter som har tillkommit i programmet sen du skapade ditt företag.
 • Avsluta – När du arbetat klart med registreringen av lönearter avslutar du med den här knappen.
Normalt ska du aldrig ändra en löneart som varit korrekt upplagd och som har använts under innevarande löneår. Istället lägger du i så fall upp en ny löneart. Har lönearten varit felaktigt upplagd vad det gäller något av löneartstyp, kontrolluppgiftsrad eller arbetsgivaravgift kan du däremot ändra lönearten även om den har använts. En löneart som inte har använts kan du alltid ändra.

Arbetsgång för uppläggning/redigering/granskning av löneart

Arbetsgången som beskrivs här är likartad antingen du vill lägga upp, ändra eller bara titta på en viss löneart.

 1. Välj Uppläggning – Lönearter i den neddragna menyn. 
 2. I listan som visas på skärmen ser du de lönearter som finns upplagda och till vilket konto de är kopplade. Om det är första gången du är inne i den här programfunktionen finns här enbart de standardlönearter som följer med BL Lön. Markera den löneart du vill arbeta med. Välj Redigera om du vill ändra den eller bara titta på den.  Du bör bara ändra inställningarna på lönearten om de är uppenbart felaktiga. Välj Ny om du vill lägga upp en ny löneart.
 3. Du får upp ett Löneartskort på skärmen.
 4. När du lagt in alla uppgifter väljer du OK. Programmet kontrollerar då om det finns några felaktiga kombinationer mellan det du valt i Löneartstyp, AGI/KU-inst. respektive Arbetsgivaravgift. Är allt korrekt sparas lönearten, annars får du ett meddelande som anger var det kan vara fel.

Grunduppgifter 

 

 • Id – Här anger du ett Id-nummer för lönearten. Vi rekommenderar att du grupperar lönearterna på ett lättöverskådligt sätt (liknande den gruppering som är gjord för de lönearter som redan finns upplagda i programmet). Programmet använder sig av alfanumerisk sortering.

 • Beskrivning – Skriv in namnet på lönearten, t ex Månadslön. Den här texten skrivs ut på lönebeskedet.

 • Enhet – Om du vill ange en enhet på lönearten kan du göra det här.
 • Löneartstyp – Här väljer du en lämplig löneartstyp för denna löneart ur listan. Löneartstypen styr om skatt ska beräknas på en ersättning eller ett avdrag, och i så fall enligt vilken tabell. Det kan tex vara Skattegrundande ersättning med tabellskatt.

 • AGI/KU-inställning – Här anger du vid vilken kod i Arbetsgivardeklarationen på individnivå (AGI) en viss löneart ska redovisas. Även i de fall du ska lämna kontrolluppgifter styr denna inställning hur lönearten registreras.

  • Sjuklönekostnad – Denna ska markeras endast på lönearter som avser sjuklön dag 1-14 samt karensavdrag (som minskar utbetald sjuklön). 

  • Styrelsearvode – Markera här om lönearten avser styrelsearvode (särredovisas i arbetsgivardeklarationen från och med januari 2024).  

 • Arbetsgivaravgift – Här anger du om den aktuella lönearten utgör underlag för arbetsgivaravgift. För att lönearten varken ska påverka bruttolön, förmåner och kostnadsavdrag eller underlag för arbetsgivaravgifter på skattedeklarationen, måste även Beräkna arbetsgivaravgift på den anställde vara ur funktion. Detta blir aktuellt om du t ex har en anställd som under ett år kommer att få mindre än 1000 kr i lön.

Observera att programmet automatiskt beräknar ålderspensionsavgift (födda 1938 – 1948) istället för arbetsgivaravgifter om en anställd är pensionär (fyllt 65 år vid årets början). Du behöver alltså inte själv lägga upp en särskild löneart för ersättningar till pensionärer, utan detta styrs av den anställdes personnummer. Personer födda 1937 och tidigare behöver du inte betala någon arbetsgivaravgift för.
 • Kopplad – Här kan du ange en annan lönearts Id-nummer. Resultatet vid löneregistreringen blir då att den löneart du angett här automatiskt registreras med samma antal som du angett för den ursprungliga lönearten.

Tänk på att du inte kan koppla ihop en löneart med en löneart som har en formel som innehåller BL (bruttolön), eftersom det ger ett för högt belopp då man vid ihopkoppling av lönearter använder samma antal på den kopplade lönearten som den ursprungliga.
 • Formel – Här kan du ange en formel för att lönearten ska göra en beräkning utifrån vissa konstanter. Om du klickar på knappen Formel kommer en lista (se bild nedan) fram över vanliga formler. Om du istället för muspekaren över formelfältet får du en lista över de konstanter som finns tillgängliga. Vilka konstanter som finns tillgängliga och hur de används kan du läsa mer om Konstanter i löneprogrammet.

 • Belopp – Här kan du ange ett belopp som ska registreras för den lönearten. Det kan t ex vara aktuella belopp för traktamenten eller bilersättningar. Observera att det belopp du anger här ska gälla alla som omfattas av lönearten. Du måste annars själv komma ihåg vilka anställda som ska få ett annat belopp eller lägga upp en individuell löneart på den anställde

 • Hämta i första hand konto från anställd – För att använda personliga lönekonton behöver denna inställning vara gjort, och innebär att det konto som finns på anställdakortet under Konto lön kommer att användas på alla lönearter. Saknas ett konto på anställdakortet kommer istället kontot för lönearten att användas (om inte konto för arbetare/tjänstemän finns inlagt, se nedan).
 • Debet kto – Här anger du vilket konto i redovisningen som lönearten ska bokföras på. Om inget konto är angivet här, kommer programmet istället att använda Observationskontot 2999.
Observera att om det är en skattelöneart (t ex extra skatt utöver tabell), ska du inte ange något konto här. Programmet kommer då att använda det konto för preliminär skatt som är angivet i företagsuppgifterna. Om lönearten ska hantera ett förmånsvärde behöver du heller inte ange något konto, eftersom förmånsvärdet inte är någon kostnad för företaget.
Anger du ett konto för förmånsvärde, måste du också ange ett korrektivkonto i kontorutan Kredit kto.
 • Konto arbetare – Om olika konton för arbetare och tjänstemän ska användas anger du dessa konton här. I första han kommer det personliga kontot för lön som kan finnas på anställdakortet att användas (under förutsättning att rutan Hämta i första hand konto från anställd är markerad). Saknas ett sådant konto, eller om inställningen inte är gjord kommer ett konto att väljas baserat på om personen är kodad som arbetare eller tjänsteman. Saknas även detta används debetkontot på lönearten.
 • Konto tjänstemän – Om olika konton för arbetare och tjänstemän ska användas anger du dessa konton här. I första han kommer det personliga kontot för lön som kan finnas på anställdakortet att användas (under förutsättning att rutan Hämta i första hand konto från anställd är markerad). Saknas ett sådant konto, eller om inställningen inte är gjord kommer ett konto att väljas baserat på om personen är kodad som arbetare eller tjänsteman. Saknas även detta används debetkontot på lönearten.
 • Kredit kto – Det andra kontonummerfältet ska du bara använda om du vill göra en motkontering med motsvarande belopp. För löneartstyper med ersättning eller avdrag ska du inte göra någon motkontering, där kommer motkontona att bli likvidkonto och preliminärskattekonto. Om lönearten ska hantera ett förmånsvärde behöver du normalt inte ange några konton alls. Om du ändå vill bokföra förmånsvärdet måste du ange konton i båda kontorutorna.
Om lönearten ska hantera en förmån ska antingen inget konto anges eller så ska båda kontorutorna vara ifyllda.
 • Kostnadsställe –Här kan du ange ett kostnadsställe för lönearten. Det går också att lägga upp ett kostnadsställe på anställdakortet som då styr det över kostnadsstället på lönearten. Du kan också registrera ett kostnadsställe direkt i löneregistreringsbilden.
 • Kostnadsbärare – Här kan du ange en kostnadsbärare för lönearten. Det går också att lägga upp en kostnadsbärare på anställdakortet som då styr det över kostnadsbäraren på lönearten. Du kan också registrera en kostnadsbärare direkt i löneregistreringsbilden.
 • Projekt – Här kan du ange ett projekt för lönearten. Det går också att lägga upp ett projekt på anställdakortet som då styr det över detta projekt. Du kan också registrera ett projekt direkt i löneregistreringsbilden.
Kostnadsställe, kostnadsbärare eller projekt som finns angivet på den anställde styr alltid över det som finns angivet på lönearten. Om du vill kan du även registrera dessa direkt i löneregistreringen. Du måste då först infoga kolumnen genom att klicka på Mer-knappen och Inställningar.
 • Timredovisning – Här markerar du om den här lönearten ska användas i t ex projektredovisning. Se till att du anger antal timmar i löneregistrering.
 • Dölj på lönebesked – Om du inte vill att att en löneart ska visas på lönebeskedet markerar du här. Det kan t ex vara om du har registrerat en löneart med passiv information som är kopplad till en ackumulator

Semester

 • Omföring av uppl. sociala vid semesterlöneutbetalning – Den här funktionen ska du markera om lönearten avser en semesterlönebetalning. Detta för att arbetsgivaravgifterna ska konteras på rätt sätt. Läs mer om semesterlöneutbetalning under löneart 140 längre ned.

 • Uppbokning semesterskuld % – Om lönearten är semestergrundande kan du ange procentsatsen här. Om du har flera kollektivavtal varierar förmodligen semesterersättningen mellan dessa. Du kan då ange på varje anställd hur många procents semesterersättning som ska bokföras. Detta gör du under Uppläggning – Anställda – Lön och skatt. Du kan ändå använda samma löneart för samtliga anställda eftersom uppgifterna på anställdakortet styr över uppgifterna på lönearten.

Observera att det bara är i bokföringen som semesterlöneskulden hanteras (för företaget som helhet). Det finns inte någon ackumulator i BL Lön för beräkning av semesterlön per anställd. Semesterberäkningen måste göras manuellt!
 • Bokföringskonto semesterskuld – Här kan du också ange ett särskilt kostnadskonto som beloppet ska bokas på. Om kontofältet lämnas tomt kommer beloppet i stället att bokas på det konto som angivits vid Semester under Arkiv – Företagsuppgifter – Lön – Redovisning.
 • Räkna ner semesterdagar – Antalet du anger i löneregistreringen är det värde som kommer att påverka semesterdagarna. Om en anställd har både sparade semesterdagar och vanliga betalda semesterdagar måste du lägga upp olika lönearter; en som räknar ner sparade semesterdagar och en som räknar ner betalda dagar.
Om du vill att sparade semesterdagar ska räknas ner måste du ha en egen löneart för det!

Fackavgift och ackumulatorer

 • Fackavg % – Om lönearten är grund för fackföreningsavgift kan du ange procentsatsen här. Då kommer programmet att beräkna en fackavgift och automatiskt dra den från nettolönen. Här kan du också ange ett särskilt skuldkonto som du vill att beloppet ska bokföras på. Om kontofältet lämnas tomt kommer beloppet i stället att bokas på det konto som angetts vid Fackavgift under Arkiv – Företagsuppgifter – Lön, Redovisning. Om fackavgiften varierar mellan anställda kan du i anställdaregistret ange en annan procentsats. Den kommer då att styra över lönearten. Detta gör du under Uppläggning – Anställda – välj anställd klicka på fliken – Grunduppgifter. Du behöver alltså inte använda olika lönearter för olika procentsatser. Vill du visa på löneraderna att du har gjort avdrag för fackavgift måste du lägga upp en löneart för det. Lönearten ska ha löneartstypen Passiv information. Inget faktiskt avdrag kommer att göras då du använder den löneartstypen. Om du istället vill dra fackavgift på vissa anställda och inte på andra ska du bocka i fackavg % men skriva 0 i rutan. För de anställda som det ska dras en fackavgift på anger du det på anställdakortets flik Grunduppgifter. Om du vill göra ett avdrag med ett fast belopp tillsammans med ett procentuellt avdrag måste du lägga upp en löneart för det fasta beloppet som ska hantera avdraget. När du sedan registrerar lön kommer programmet automatiskt att göra det procentuella avdraget. Du måste då komma ihåg att göra ett avdrag med det fasta beloppet.

 • Konto fackavgift – Här kan du också ange ett särskilt skuldkonto som du vill att beloppet ska bokföras på. Om kontofältet lämnas tomt kommer beloppet i stället att bokas på det konto som angetts vid Fackavgift under Arkiv – Företagsuppgifter – Lön – Redovisning.

 • Granskningslista belopp – Här kan du välja om du vill att den granskningslista som du kan skriva ut i programmet under Utskrift – Fackrapporter – Granskningslista ska vara i belopp eller i antal timmar. Om du vill ha båda alternativen så bockar du i både Granskningslista belopp och Granskningslista timmar.

 • Granskningslista timmar – Här kan du välja om du vill att den granskningslista som du kan skriva ut i programmet under Utskrift – Fackrapporter – Granskningslista ska vara i belopp eller i antal timmar. Om du vill ha båda alternativen så bockar du i både Granskningslista belopp och Granskningslista timmar.

 • Avser sjukfrånvaro, timmar – Om lönearten avser sjukfrånvaro ska du markera det här. Då kan du skriva ut Sjukfrånvarorapport under Utskrift – Historik – Sjukfrånvarorapport. Det du bör tänka på är att om frånvaron ska registreras som dag, ska du även ange hur många timmar som lönearten ska ta med som antal. Om du t.ex. registrerar en karensdag med 1,00 som antal i löneregistreringen, ska du här ange 8,00 timmar för en heldag för att få en korrekt omräkning till antal sjuktimmar.

 • Ackumulatorer – Här kan du koppla en egen upplagd ackumulator till en viss löneart. Den kommer då att ackumulera antal eller belopp. Du kan koppla upp till fem ackumulatorer till varje löneart. Dessa måste även kopplas till varje anställd för att ackumulering ska ske. Läs mer om ackumulatorer här.

Statistik

Bygglösen

Här anger du om lönearten ska ingå i underlaget för rapportering till Bygglösen.

 • Arbetade timmar – Faktiskt arbetade timmar, inklusive eventuell övertid. Markeras på alla lönearter som hanterar timmar, t ex timlön och övertid.
 • Lönesumma – Utbetald lön för arbetad tid, eventuell övertid ska inte ingå. Markeras på lönearter hanterar tidlön, t ex timlön eller månadslön.
 • OB tillägg – Lönesumma för tillägg under ordinarie arbetstid, gäller inte vid övertid.
 • Övertidstimmar – Antal arbetade timmar vid övertid.
 • Övertidstillägg – Lönesumma för arbetade timmar vid övertid.

FORA

Undantag från FORA – Här markerar du om lönearten inte ska vara underlag för rapportering av lön till FORA. Det kan t ex vara fråga om skattepliktig reseersättning eller skattepliktigt traktamente. Läs mer om vilka ersättningar som inte ska ingå i löneunderlaget på FORA:s hemsida.

Observera att du bara behöver markera undantag på lönearter som har kontrolluppgiftstypen Kontant bruttolön!

Collectum

Undantag från ITP1 – Här markerar du om lönearten inte ska vara underlag för rapportering av lön till Collectum. Det kan t ex vara fråga om skattepliktig reseersättning eller skattepliktigt traktamente. Programmet kommer summera lön för alla lönearter med kontrolluppgiftstypen Kontant bruttolön. Läs mer om vilka ersättningar som inte ska ingå i löneunderlaget på Collectums hemsida.

Observera att du bara behöver markera undantag på lönearter som har kontrolluppgiftstypen Kontant bruttolön!

Behandlingshistorik

För varje löneart lagras en behandlingshistorik. Denna är användbar om du vill se eller spåra ändringar som gjorts på den aktuella posten. Du når denna genom att under Uppläggning – Lönearter redigera en löneart och sedan trycka på knappen Beh.hist (x). I historiken lagras information om t ex vad ändringen omfattade, när den gjorts och av vem den gjordes.


Några speciella lönearter

Sjuklönekostnader

Kostnader för utbetald sjuklön redovisas totalt i arbetsgivardeklarationen och kan vid höga sjuklönekostnader leda till kompensation. För att beloppet ska komma med i arbetsgivardeklarationen behöver lönearter för sjuklön dag 1-14 samt tillhörande karensavdrag markeras som Sjuklönekostnad. Summan av lönearter med denna markering samt tillhörande arbetsgivaravgifter tas med till ruta 499 i arbetsgivardeklarationen.

Styrelsearvode

Styrelsearvoden som betalas ut från och med januari 2024 ska särredovisas i arbetsgivardeklarationen. Dessa belopp ska både ingå i ordinarie AGI-post (t.ex Kontant bruttolön) och i det nya fältet för Styrelsearvode. Markera här om lönearten avser styrelsearvode för att det ska hanteras korrekt till AGI.Löneart 140 – Semesterlöneutbetalning

För att arbetsgivaravgifterna ska bli rätt hanterade vid en utbetal­ning av en semesterlön måste rutan Omföring av uppl.sociala vid semesterlöneutbetalning vara markerad på löneartskortet.

Semester som tjänas in bokförs som en skuld samtidigt som den kostnadsförs. Även arbets­givar­avgif­terna bokförs som en skuld (beräknad upplupen socialavgift) och kost­nads­förs. De ska dock inte redovisas till Skatteverket förrän utbetalningen av semesterlönen görs. Därför särredo­visas de ofta på ett annat skuldkonto än det konto som används för de vanliga arbetsgivarav­gifterna. När utbetalningen av semesterlönen görs ska arbetsgivaravgiften bokföras om till det ordinarie skuldkontot. Detta sker auto­matiskt när du markerat rutan Omföring av uppl.sociala vid semesterlöneutbetalning. ­Programmet använder de konton som finns angivna vid Sociala avgifter och Sociala avgifter semester under Arkiv – Företags­uppgifter – Löner – Redovisning.

Exempel semesterutbetalning

Ella bokför under intjänandeåret en semesterlöneskuld på konto 2920, de upplupna sociala avgifterna på semesterlönen bokför hon på konto 2941. När semesterlönen betalas ut under semesteråret använder hon löneart 140 Semesterlöneutbetalning. Hon har markerat på lönearten att den ska hantera en semesterutbetalning. Se konteringen nedan.

När en semesterlön på 10 000 kr betalas ut kommer semesterskulden på konto 2920 att minskas med samma belopp, dessutom kommer de upplupna sociala avgifterna på 3 242 kr (10 000 x 0,3142 år 2010) att bokas om från konto 2941 till kontot för de vanliga sociala avgifterna som ska betalas ­månaden efter löneutbetalningen på konto 2730. Se konteringen nedan. 

Löneart vid obetald semester

xxx Obetald semester vid månadslön - gör avdrag på lönen och räknar ner dagar

xxx Obetald semester vid timlön - inget avdrag på lönen men räknar ner dagar

xxx Obetald semester (passiv löneart) - inget avdrag på lönen men räknar ner dagar och används i samband med löneart 142 Semesteravdrag per dag, månadslön

Löneart 352 – Milersättning vid bilförmån, bensin (km)

I standarduppsättningen av lönearter i programmet finns löneart 352 Milersättning vid bilförmån, bensin (km), som används för anställda med bil­förmån som betalar drivmedlet själva. Lönearten anger ­antal kilometer på kontrolluppgiften vid kod 16 och ger en kryssmarkering i ruta 50 Bilersättning. År 2023 är den skattefria ersättningen för förmåns­bilar 0,95 kr per kilometer för bensindrivna bilar. Det finns en likadan löneart (353) för dieseldrivna bilar med den skattefria ersättningen 0,65 kr per kilometer.

Löneart 410 – Drivmedelsförmån

Den här lönearten är speciell på grund av de lite besvärliga skattereglerna kring drivmedelsförmån. Om företaget betalar drivmedel för den privata ­körningen ska denna förmån värderas till 120 procent av marknadsvärdet för drivmedlet. I löneregistreringen ska du alltså registrera antal mil x marknadsvärdet/mil x 1,2. På så sätt blir förmånsvärdet och skatteberäkningen korrekt på den anställdes lönebesked och på kontrolluppgiften.

I skattedeklarationen ska arbetsgivaravgifterna däremot beräknas på marknadsvärdet av drivmedlet och inte på 120 procent av detta. När du använder den här standardlönearten beräknar programmet automatiskt rätt underlag för arbetsgivaravgifterna. Programmet dividerar alltså automatiskt förmåns­värdet för drivmedlet med 1,2 och då blir underlaget för arbetsgivaravgifterna det rätta.

Observera att när du registrerar drivmedelsförmån (löneart 410) ska du ange marknadsvärdet av drivmedlet gånger 1,2.

Löneart 415 – Betalt för drivmedel vid bilförmån (finns för import)

Denna löneart använder du tillsammans med löneart 410 Drivmedelsförmån om den anställde betalar för drivmedelsförmånen. Lönearten gör ett avdrag på lönen och går in på ruta 098 i arbetsgivardeklarationen. Hela det uppräknade värdet registreras alltså först med löneart 410 Drivmedelsförmån, följt av löneart 415 Betalt för drivmedel vid bilförmån med den del som den anställde betalar för (vanligtvis marknadsvärdet). Lönearten ska även användas i kombination med löneart 416 Nedsättning drivmedel vid bilförmån för att få korrekta beräkningar på lönen (se nedan).

Löneart 416 – Nedsättning drivmedel vid bilförmån (finns för import)

För att skatt och arbetsgivaravgifter ska beräknas korrekt på lönen när den anställde betalar för sin drivmedelsförmån (upp till marknadsvärdet) behöver även denna löneart användas (i kombination med löneart 415 Betalt för drivmedel vid bilförmån). Här anges alltså samma belopp som för löneart 415 Betalt för drivmedel vid bilförmån (sköts automatiskt när du fyllt i raden för lönart 416 Nedsättning drivmedel vid bilförmån och tryckt enter på tangentbordet). Den minskar underlaget för både skatt och arbetsgivaravgifter i löneregistreringen, men redovisas inte på arbetsgivardeklarationen. Om du vill kan du markera lönearten med Dölj på lönebesked.

I löneregistreringen hanterar vi det på det här sättet.

410 - Hela det uppräknade värdet på drivmedelsförmånen (AGI-ruta 018) 

415 - Avdrag för den del av nettolönen som den anställde betalar (AGI-ruta 098) 

416 - Korrigering av förmånsvärdet med samma belopp som på löneart 415 Betalt för drivmedel vid bilförmån, detta sker automatiskt med den nya konstanten QFAPL (Quantity & Amount From Previous Line). Denna löneart redovisas ej på AGI, används endast för korrekt beräkningar på lönen. Man kan alltså välja att dölja denna löneart på lönebeskeden om man vill. 

Arbetsgivaravgifterna beräknas då på endast lönen på 30 500 kr, medan skatten har beräknats på 30 700 kr (lön + det uppräknade värdet på drivmedlet som den anställde ej betalar för). 

Observera att denna endast bör användas upp till marknadsvärdet. Om den anställde betalar för hela det uppräknade värdet av drivmedelsförmånen blir underlaget för arbetsgivaravgifter felaktigt.

Om den anställde betalar för det uppräknade värdet (dvs 120% av marknadsvärdet)

Vi har föreslagit ett vanligt nettolöneavdrag då det inte blir någon förmån kvar, hamnar inte på AGI alls, tex kredit konto 5611. 

Men här vill egentligen Skatteverket ha in beloppet i både ruta 018 och 098. Att lägga in hela beloppet på löneart 416 Nedsättning drivmedel vid bilförmån ställer dock till problem med bokföringen i programmet och vi har ingen färdig löneart som hanterar detta. Det går dock att lägga upp lönearter enligt nedan (båda dessa kan markeras som Dölj på lönebesked).

Man får ett varningsmeddelande när man lägger upp denna löneart med dessa inställningar, men det fungerar ändå. 

I löneregistreringen hanterar vi det då på det här sättet.

410 - Hela förmånsvärdet (120%) som går in på ruta 018 i AGI. 

415 - Nettolöneavdrag på fulla förmånsvärdet (120%) som den anställde betalar, går in på ruta 098 i AGI. 

417 - Minskar underlaget som man betalar både skatt och arbetsgivaravgifter på, med andra ord endast marknadsvärdet (100%). Används endast för beräkningarna på lönen, påverkar inte AGI.  

418 - Minskar underlaget som man betalar skatt men inte arbetsgivaravgifter på, med andra ord endast den uppräknade delen (20%). Används endast för beräkningarna på lönen, påverkar inte AGI.  

På detta vis får vi in de önskade uppgifterna till AGI samtidigt som skatt och arbetsgivaravgifter beräknas endast på lönen.  

Löneart 960 – Ränta

För att betala ut ränta till ägare eller annan fysisk person kan du använda löneart 960 Ränta. Lönearten är automatiskt kodad med 30% preliminärskatt på räntan. Då ska företaget lämna upplysningar om ränta och avdragen skatt samt fordringens storlek på kontrolluppgiftsblankett KU20. Om den sammanlagda räntan till en person understiger 100 kr behöver företaget inte lämna någon kontrolluppgift om räntan.

Nedan ser du hur lönearten för Ränta ser ut.

Löneart 970 – Utdelning med skatteavdrag

Om du har ett aktiebolag kan du välja mellan att ta ut pengar från bolaget som lön eller som utdelning. Utdelning är inte avdragsgill för bolaget vilket däremot lönekostnaderna är. Å andra sidan är det sociala avgifter på lön men inte på utdelning. Företaget ska lämna kontrolluppgift, KU31, på utdelningen som är utbetald eller tillgodoräknad delägare. Någon preliminärskatt ska normalt inte dras av men om du vill det så kan du använda den här lönearten som automatiskt drar 20% skatt.

Nedan ser du hur lönearten för Utdelning med skatteavdrag ser ut.

Löneart 980 – Utdelning utan skatteavdrag

Om du har ett aktiebolag kan du välja mellan att ta ut pengar från bolaget som lön eller som utdelning. Utdelning är inte avdragsgill för bolaget vilket däremot lönekostnaderna är. Å andra sidan är det sociala avgifter på lön men inte på utdelning. Företaget ska lämna kontrolluppgift, KU31, på utdelningen som är utbetald eller tillgodoräknad delägare. Om du använder den här lönearten kommer det inte att dras någon skatt vilket också är det normala. Ägaren får då själv betala in skatten på sitt skattekonto.

Nedan ser du hur lönearten för utdelning utan skatteavdrag ser ut.

Löneart 990 – Lön under 1 000 kr

Om du har en anställd som jobbar en kortare period och utbetald lön inte kommer upp i 1 000 kr, och inte heller kan antas göra det under inkomståret, ska du inte göra preliminärskatteavdrag eller betala arbetsgivaravgifter (om inte olika förmåner gör att 1 000 kr uppnås) på den utbetalda lönen. Detsamma ­gäller för en ersättning till en idrottsman eller idrottsledare i en idrotts­klubb, som understiger ett halvt prisbasbelopp.

Så här ser lönearten ut:

OBS! Skulle löntagaren i slutänden komma över 1 000 kr ska sociala avgifter betalas för dels den tidigare utbetalda och den kommande ersättningen. Mer om hur du hanterar detta kan du läsa under Löneart 992 Avräkning från avgiftsfri ersättning.

Löneart 991 – Ersättning till idrottsutövare

Om du gör löner för idrottsutövare, domare etc. som ni vet/antar under året kommer att tjäna under ett halvt prisbasbelopp (se aktuellt belopp HÄR) kan du använda den här lönearten. Lönearten ser ut enligt nedan och innebär inget skatteavdrag eller sociala avgifter beräknas.

OBS! Skulle löntagaren i slutänden komma över ett halvt prisbasbelopp ska sociala avgifter betalas för dels den tidigare utbetalda samt den kommande ersättningen. Mer om detta kan du läsa i stycket nedan Löneart 992 Avräkning från avgiftsfri ersättning.

Löneart 992 – Avräkning från avgiftsfri ersättning

När en löntagare som ni ej betalat arbetsgivaravgifter för (exempelvis en person som antagits under året hamna under 1000 kr, eller idrottsutövare under ett halvt prisbasbelopp) slagit i taket ska sociala avgifter betalas för dels den tidigare utbetalda samt den kommande ersättningen. Se exempel nedan hur ni hanterar detta i löneregistreringen.

Exempel

Arvid tjänar 500 kr i jan 2023. Vid utbetalningen registrerar du löneart 990 Lön under 1 000 kr, 500 kr. Bruttolön blir då 500 kr och nettolön (utbetalt) blir 500 kr. Ingen arbetsgivaravgift redovisas på lönen.

I februari 2023 tjänar Arvid 700 kr. Det innebär att han totalt tjänar över 1 000 kr (500 kr + 700 kr = 1 200 kr) detta år. Detta ska justeras i arbetsgivardeklarationen på individnivå (AGI) genom att en avräkning av avgiftsfria ersättningar sker. På februarilönen redovisas det belopp (500 kr) som tidigare registrerats på löneart 990 på löneart 992 Avräkning avgiftsfri ersättning. Dessutom registreras de 700 kr han får i lön i september som en vanlig lön exempelvis på löneart 040 Månadslön.

De 500 kr som registreras med löneart 992 påverkar inte bruttolönen eller nettoutbetalningen, utan genererar endast ett underlag för beräkningen av arbetsgivaravgifter som nu ska betalas. Se nedan.

Fackföreningsavgift med fast belopp

Om du vill att programmet ska göra ett avdrag för fackföreningsavgift med ett fast belopp, måste du lägga upp en speciell löneart för det. Det gör du via Uppläggning – Lönearter – klicka på knappen Ny. På den nya lönearten anger du konto 2794 Fackavgifter (i den vänstra rutan). Det belopp som avdraget ska göras med anger du vid Belopp.

Lönearten ska ha följande inställningar:
Löneartstyp –  Ej skattegrundande avdrag
Kontrolluppgift – Blankt
ArbetsgivaravgiftEj arbetsgivaravgift/särskild löneskatt

Observera att programmet inte med automatik kommer att registrera avdraget vid löneregistreringen. Du måste själv komma ihåg att ange lönearten alternativt lägga upp lönearten som en fast lönerad på de anställda som är berörda. Läs mer om hur du lägger upp en fast lönerad här.

Löneväxling bilförmån

Om en ägare i företaget vill höja det lönebaserade utdelningsutrymmet så kan man höja bruttolönen och göra ett nettolöneavdrag på själva bilförmånsvärdet.

Olle har en månadslön på 20 000 kr och en bilförmån på 5 000 kr. Här höjer vi Olles månadslön till 25 000 kr och gör ett nettolöneavdrag på 5 000 kr. Man använder den vanliga lönearten för månadslön (040) och använder en löneart för nettolöneavdrag för bilförmånsvärdet.

Löneart 405 Betalt för bilförmån (nettolöneavdrag) finns upplagd i systemet. Har du den inte bland dina lönearter så finns den att importera via Uppläggning - Lönearter - Mer-knappen - Markera löneart 405 - klicka på OK

Lönearten för nettolöneavdrag ska vara kodad så här:
Löneartstyp – Ej skattegrundande avdrag
Kontrolluppgift – Betalt för bilförmån (17)
Arbetsgivaravgift – Ej arbetsgivaravgift
Bokföringskonto – Det kostnadskonto som man vill ska krediteras.

Vid användande av denna inställning så genereras en nolla i ruta 013 Bilförmån i AGI:n.

Löneväxling kostförmån

Om en ägare i företaget vill höja det lönebaserade utdelningsutrymmet så kan man höja bruttolönen och göra ett nettolöneavdrag på själva kostförmånsvärdet. Olle har en månadslön på 20 000:- och en kostförmån på 1 500 kr. Här höjer vi Olles månadslön till 21 500 kr och gör ett nettolöneavdrag på 1 500 kr. Man använder den vanliga lönearten för månadslön (040) och använder en löneart för nettolöneavdrag för kostförmånsvärdet. Vill du lägg upp en ny löneart gör du det via Uppläggning – Lönearter – klicka på knappen Ny.

Lönearten för nettolöneavdrag ska vara kodad så här:
Löneartstyp – Ej skattegrundande avdrag
Kontrolluppgift – Blankt
Arbetsgivaravgift – Ej arbetsgivaravgift
Bokföringskonto – Det  kostnadskonto som man vill ska krediteras, t ex konto 7xxxx.

Löneväxling bostadsförmån

Om en ägare i företaget vill höja det lönebaserade utdelningsutrymmet så kan man höja bruttolönen och göra ett nettolöneavdrag på själva bostadsförmånsvärdet. Olle har en månadslön på 20 000 kr och en bostadsförmån på 5 000 kr. Här höjer vi Olles månadslön till 25 000 kr och gör ett nettolöneavdrag på 5 000 kr. Man använder den vanliga lönearten för månadslön (040) och använder en löneart för nettolöneavdrag för bostadsförmånsvärdet. Vill du lägg upp en ny löneart gör du det via Uppläggning – Lönearter – klicka på knappen Ny.

Lönearten för nettolöneavdrag ska vara kodad så här:
Löneartstyp – Ej skattegrundande avdrag
Kontrolluppgift – Blankt
Arbetsgivaravgift – Ej arbetsgivaravgift
Bokföringskonto – Det kostnadskonto som man vill ska krediteras,  te x konto 5xxxx.

Löneväxling ränteförmån

Om en ägare i företaget vill höja det lönebaserade utdelningsutrymmet så kan man höja bruttolönen och göra ett nettolöneavdrag på själva ränteförmånsvärdet. Olle har en månadslön på 20 000 kr och en ränteförmån på 2 000 kr. Här höjer vi Olles månadslön till 22 000 kr och gör ett nettolöneavdrag på 2 000 kr. Man använder den vanliga lönearten för månadslön (040) och använder en löneart för nettolöneavdrag för ränteförmånsvärdet. Vill du lägg upp en ny löneart gör du det via Uppläggning – Lönearter – klicka på knappen Ny.

Lönearten för nettolöneavdrag ska vara kodad så här:
Löneartstyp – Ej skattegrundande avdrag
Kontrolluppgift – Blankt
Arbetsgivaravgift – Ej arbetsgivaravgift
Bokföringskonto –  Det  kostnadskonto som man vill  kreditera.

Uppläggning av lönearter för nedräkning av upplupen semesterskuld – TIMLÖN

Om de anställda har timlön och du löpande bokför en upplupen semesterskuld kan du lägga upp lönearterna för att få semesterskulden (konto 2920) och upplupna arbetsgivaravgifter på upplupen semesterskuld (konto 2941) att stämma vid uttag av semesterdagar.

Observera att du själv måste ha räknat ut vilken semesterlön/dag varje anställd kommer att få. Semesterlön/dag lägger du in under Uppläggning – Anställda – välj anställd – fliken Lön och Skatt – klicka på knappen Konstanter för användning i formler på lönearter.

Löneart 010 Timlön

Konto – 7010
Löneartstyp – Skattegrundande ersättning med tabellskatt
Kontrolluppgift – Kontant bruttolön (11)
Arbetsgivaravgift – Arbetsgivaravgift
Semestergrundande – 12%

Löneart 140 Semesterlöneutbetalning/dag timanställd

Konto= 2920 (eller annat skuldkonto som använts för uppbokning av semesterskuld)
Löneartstyp= Kontant bruttolön (11)
Arbetsgivaravgift= Arbetsgivaravgift
Omföring av sociala uppgifter vid semesterlöneutbetalning ska vara ikryssad. Det innebär att semestergrundande-rutan blir grå, den går inte att fylla i nu.
Formel= K4 (hämtar uppgiften från anställda-kortet= Semesterlön/dag)
Markera att Betalda semesterdagar ska räknas ner.

Exempel:

Olle har en timlön på 170 kr/timme och tar ut 5 semesterdagar i aktuell period. Hans semesterlön/dag är 1 450 kr.

010 – 127 timmar á 170 = 21 590 kr
140 – 5 timmar á 1 450 = 7 250 kr

TOTAL BRUTTOLÖN = 28 840 kr

Löneart 010 : 21 590 kr kommer att debiteras på konto 7010
Löneart 140: 7 250 kr kommer att debiteras på konto 2920
Arbetsgivaravgifterna på den upplupna semesterskulden  2 278 kr (7 250 x 31,42%) kommer att debiteras konto 2941 och krediteras konto 2730.

Uppläggning av lönearter för nedräkning av upplupen semesterskuld – MÅNADSLÖN

Om de anställda har månadslön och du löpande bokför en upplupen semesterskuld kan du lägga upp lönearterna nedan för att få semesterskulden (konto 2920) och upplupna arbetsgivaravgifter på upplupen semesterskuld  (konto 2941) att stämma vid uttag av semesterdagar.

Formlerna är typiska för ett företag som har kollektivavtal och månadslön som löneform.

Semestertillägget på 0,8% per dag och dagslön beräknas till månadslön x 4,6%. Om du har ett kollektivavtal som gör beräkningar på ett annat sätt måste du ändra siffrorna i formlerna efter det.

Löneart 040 Månadslön

Konto – 7010
Löneartstyp – Skattegrundande ersättning med tabellskatt
Kontrolluppgift – Kontant bruttolön (11)
Arbetsgivaravgift – Arbetsgivaravgift
Semestergrundande – 12%

Löneart 041  Avdrag för semester

Konto – 7010
Löneartstyp – Skattegrundande avdrag med tabellskatt
Kontrolluppgift – Kontant bruttolön (11)
Arbetsgivaravgift – Arbetsgivaravgift
Semestergrundande – 12%
Formel – K1*4,6%

Löneart 042  Semesterlön/dag

Konto – 2920
Löneartstyp – Skattegrundande ersättning med tabellskatt
Kontrolluppgift – Kontant bruttolön (11)
Arbetsgivaravgift – Arbetsgivaravgift
Omföring av uppl. Sociala avgifter ska vara ikryssad. Semestergrundande går då inte att fylla i.
Formel – K1*4,6%

Löneart 141 Semestertillägg/dag

Konto – 2920
Löneartstyp – Skattegrundande ersättning med tabellskatt
Kontrolluppgift – Kontant bruttolön (11)
Arbetsgivaravgift – Arbetsgivaravgift

Omföring av sociala uppgifter vid semesterlöneutbetalning ska vara ikryssad. Det innebär att semestergrundande-rutan blir grå, den går inte att fylla i nu.
Formel= K1*0,8%
Markera att Betalda semesterdagar ska räknas ner.

Exempel:

Olle har en månadslön på 25 000 kr och tar ut 5 semesterdagar i aktuell period. Semestertillägget betalas ut vid uttaget av semesterdagarna.

040 Månadslön: 25 000 kr
041 Avdrag för semester: 5 à 1 150 kr = – 5 750 kr
042 Semesterlön/dag: 5 à 1 150 kr = 5 750 kr
141 Semestertillägg/dag: 5 à 200 kr = 1 000 kr

Total bruttolön = 26 000 kr

Löneart 040: 25 000 kr kommer att debiteras på konto 7010
Löneart 041: -5 750 kr kommer att krediteras på konto 7010
Löneart 042: 5 750 kr kommer att debiteras på konto 2920
Löneart 141: 1 000 kr kommer att debiteras på konto 2920

Arbetsgivaravgifterna på den upplupna semesterskulden 2 121 kr (5 750 + 1 000= 6 750 x 31,42%) kommer att debiteras konto 2941 och krediteras konto 2730.

Skattereduktion för hushållstjänster

Man kan som arbetsgivare bekosta hushållstjänster som de anställda ska förmånsbeskattas för. Det innebär att man kan få en skattereduktion på 50% av utgiften för hushållstjänster, maximalt 25 000 kr/år (50 000 kr om den anställde fyllt 65 vid årets ingång). Underlaget för skattereduktion kan vara max 50 000 kr (100 000 kr för anställda som vid årets ingång fyllt 65 år). Om värdet av förmånen överstiger underlaget för skattedeklaration ska arbetsgivaren dock göra skatteavdrag för den överstigande delen.

För den som har hushållstjänster som förmån består underlaget för skattereduktionen av förmånens skattepliktiga värde under året. Förmån av material, utrustning och resor får inte räknas in i underlaget.

Det går även att få skattereduktion för ROT-tjänster men där gäller andra förutsättningar; maximal skattereduktion 30% av arbetskostnaden, tak 50 000 kr.

Om du som arbetsgivare har bekostat detta för de anställda och ska reglera vi lönen ska du lägga upp följande lönearter:

1. Lägg upp en löneart för Hushållstjänster (avser arbetskostnad):

Löneartstyp: Förmånsvärde utan tabellskatt
Kontrolluppgift: Annan förmån (12)
Arbetsgivaravgift: Arbetsgivaravgift

2. Lägg upp en löneart för Hushållstjänster (avser arbetskostnad):

Löneartstyp: Passiv information
Kontrolluppgift: Underlag skattereduktion hushållstjänster (21)
Arbetsgivaravgift: Ej arbetsgivaravgift

3. Lägg upp en löneart för Hushållstjänster (avser materiel, resor mm)

Löneartstyp: Förmånsvärde med tabellskatt
Kontrolluppgift: Annan förmån (12)
Arbetsgivaravgift: Arbetsgivaravgift

Exempel 1

Företaget får en faktura från Nisses städ på 1 000 kr inklusive moms. Hela fakturan avser arbetskostnad.

Registrera löneart 1 (Hushållstjänster): 1 000 kr
Registrera löneart 2 (Hushållstjänster (avser arbetskostnad)): 1 000 kr

Exempel 2

Företaget får en faktura från Nisses städ på 1 000 kr inklusive moms. Av beloppet avser 800 kr arbetskostnad och 200 kr avser materiel, resor mm.

Registrera löneart 1 (Hushållstjänster): 800 kr
Registrera löneart 2 (Hushållstjänster (avser arbetskostnad)): 800 kr
Registrera löneart 3 (Hushållstjänster (avser materiel, resor mm)): 200 kr

Importera nya lönearter

Ibland lägger vi upp nya lönearter som läggs upp i nya företag. Har man däremot haft företaget upplagt innan vi börjar skicka med eventuella nya lönearter kommer dessa inte per automatik att fyllas på i listan under Uppläggning – Lönearter. Detta eftersom du kan ha lagt upp egna lönearter på de id-nummer som vi föreslår på de nya lönearterna. I stället kan du göra en import av dessa nya lönearter. Du når importen under Uppläggning – Lönearter, knappen Mer och Importera lönearter. I listan visas de lönearter som finns tillgängliga för import. Markera den löneart du vill importera i listan och klicka på OK. Om du redan har en löneart med samma id får du ange ett nytt id för den importerade lönearten.

warning Created with Sketch.