Bjorn Lunden

Arbetsgivardeklaration på individnivå – vad hanterar löneprogrammet?

Uppdaterad
Den här instruktionen gäller BL Lön och BL Lön Plus

I den här guiden listar vi vilka uppgifter i arbetsdeklarationen på individnivå (AGI) som hanteras i BL Lön och BL Lön Plus. Du ser också vilka av våra standardlönearter som är kopplade till vilken fältkod. Vi räknar också upp vilka fältkoder i AGI vi inte hanterar alls via programmet, vilka lönearter som inte är kopplade till någon fältkod och de skillnader som finns mellan kontrolluppgifterna (KU10) för inkomståret 2018 och AGI. 

Tips! Skicka in AGI utan att skapa en fil. Se en film hur det fungerar:


Denna manualdel är lång och på flera ställen, exempelvis avsnitten Individuppgift och Huvuduppgift, uppställd på samma sätt som blanketterna för AGI. Vill du söka efter en specifik löneart eller fältkod är vår rekommendation att du använder dig av snabbfunktionen [Ctrl + F] för att söka efter löneartens id-nummer eller namn.
OBS! Genomgången utgår ifrån grundinställningarna på standardlönearterna. Har du själv lagt upp egna lönearter eller gjort ändringar i de befintliga kan avvikelser mot uppräkningen nedan förekomma.

Här kan du läsa mer om funktionen för Arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI).

Individuppgift»

Huvuduppgift»

Fältkoder som inte hanteras av löneprogrammet»

Standardlönearter som inte är kopplade till AGI»

Skillnader mellan kontrolluppgifter och AGI»

Individuppgift

En individuppgift lämnas för varje person som under redovisningsperioden fått lön, förmåner eller andra ersättningar. Med flera anställda i företaget har du alltså flera individuppgifter knutna till en och samma huvuduppgift. För att programmet ska skapa en individuppgift för en anställd krävs att det finns en registrerad och uppdaterad lön för personen.

006 – Redovisningsperiod

Hit hämtas redovisningsperioden för som arbetsdeklarationen avser. För varje deklarationsdatum hämtas registrerade och uppdaterade löner kalendermånaden innan deklarationstillfället. För deklarationsdatum 2022-11-14 hämtas redovisningsperiod 202211 (november).

570 – Specifikationsnummer

Specifikationsnumret sätts automatiskt och kommer i vårt program att vara detsamma som redovisningsperioden. Detta innebär att om du lämnar fler än en individuppgift för samma redovisningsperiod kommer uppgifterna i den senast inlämnade filen att ersätta en tidigare inlämnad uppgift.

Arbetsgivarregistrerad

201 – Organisationsnummer

Organisationsnumret för det företag som lämnar in AGI hämtas från de generella företagsuppgifterna (Arkiv – Företagsuppgifter – Generella).

062 – Reducerad avgift först anställd

Om företaget omfattas av reglerna för växa-stöd kan en (1) anställd ha en markering som den först anställda, vilket ger reducerad arbetsgivaravgift. Inställningen för vilken person som eventuellt omfattas av växa-stöd görs på anställdakortet (Uppläggning – Anställda – fliken Lön och skatt). Här kan du läsa mer om reglerna kring Växa-stöd.

Betalningsmottagare

215 – Personnummer

Personnummer (eller samordningsnummer) hämtas från anställdakortet (Uppläggning – Anställda – fliken Grunduppgifter). Om personnumret är ofullständigt kommer uppgifterna att kompletteras med den adress som finns angiven på anställdakortet.

060 – Arbetsställenummer

Arbetsgivare som bedriver verksamhet vid fler än ett arbetsställe ska fylla i arbetsställenummer. Denna uppgift hämtas från anställdakortet (Uppläggning – Anställda – fliken Grunduppgifter).

Skatt

001 – Avdragen preliminär skatt

Här redovisas avdragen skatt på lön, förmåner eller andra ersättningar. Av de rutor i AGI som berör skatt är det endast denna som hanteras av löneprogrammet. Det innebär att för varje individuppgift som lämnas in måste finnas en uppgift om avdragen preliminär skatt. Om ingen skatt har dragits (exempelvis på grund av att lönen är för låg, den anställde är idrottsutövare eller liknande) ska värdet på fältkod 001 vara 0.

Vilken skatt som dras beror förutom på inställningar på lönearter även på inställningar för skattetabell och jämkning på anställdakortet. Vissa lönearter är dock direkt knutna till aktuell fältkod och kommer om de används att ge ett värde här. Detta gäller lönearter med AGI/KU-inställningen Avdragen preliminärskatt.

Standardlönearter kopplade till detta fält:

 • 900 – Frivillig skatt
 • 905 – Extra skatteavdrag

Ersättningar som är underlag för arbetsgivaravgifter och SLF

011 – Kontant bruttolön mm

Här redovisas kontant ersättning för arbete som är underlag för arbetsgivaravgifter. De flesta ”vanliga” lönearter är kopplade till denna ruta, detsamma gäller de systemlönearter knutna till de avvikelser som kan användas i BL Lön Plus. Det är lönearter med AGI/KU-inställningen Kontant bruttolön som hamnar på denna fältkod.

Standardlönearter kopplade till detta fält:

 • 010 – Timlön
 • 011 – Semesterersättning direkt per timme:
 • 040 – Månadslön
 • 140 – Semesterlöneutbetalning
 • 141 – Semestertillägg/dag – månadslön:
 • 142 – Semesteravdrag per dag, månadslön
 • 143 – Semesterlön per dag, månadslön:
 • 145 – Semesterlön per dag – sparad
 • 146 – Semesterlön per dag – förskott:
 • 150 – Rörlig lön med tabellskatt
 • 151 – Bonus
 • 152 – Mertid, månadslön
 • 153 – Provision
 • 155 – Rörlig lön med skatt enl. engångsskattetabell’
 • 160 – Övertid 50%
 • 165 – Övertid 100%
 • 170 – OB tillägg
 • 200 – Sjuklön/dag – månadslön
 • 201 – Sjuklön per timme
 • 260 – Karensavdrag – månadslön
 • 261 – Karensavdrag/timme, månadslön
 • 263 – Karensavdrag – månadslön
 • 264 – Karensavdrag – timlön
 • 270 – Sjukavdrag per dag – månadslön
 • 271 – Sjukavdrag från dag 15, månadslön
 • 272 – VAB heldag, månadslön
 • 273 – VAB del av dag, månadslön
 • 274 – Sjukavdrag/timme, dag -14 (månadslön)
 • 275 – Sjuklön/timme, dag -14 (månadslön)
 • 280 – Tjänstledig heldag, månadslön (dag 1-5)
 • 281 – Tjänstledig del av dag, månadslön
 • 283 – Tjänstledig hel månad, månadslön
 • 284 – Tjänstledig heldag, månadslön (från dag 5)
 • 290 – Föräldraledig heldag, månadslön (dag 1-5)
 • 291 – Föräldraledig del av dag, månadslön
 • 292 – Föräldraledig hel månad, månadslön
 • 293 – 10 dagar
 • 294 – Föräldraledig heldag, månadslön (från dag 5)
 • 320 – Traktamente sk-pliktig (inom riket)
 • 351 – Milersättning sk-pliktig (km)
 • 950 – Bruttolöneavdrag

013 – Skattepliktig bilförmån

Här redovisas skattepliktig bilförmån. Om den anställde betalt för bilförmånen med ett nettolöneavdrag ska det beloppet som den anställde betalt dras av från förmånens värde. Det innebär att beloppet som anges är det värde som eventuellt återstår av bilförmånen efter nettolöneavdrag. Rutan som tidigare funnits i KU10, betalt för bilförmån finns inte med i AGI. Lönearter med AGI/KU-inställningen Bilförmån utom drivmedel hamnar på denna fältkod.

Standardlönearter kopplade till detta fält:

400 – Bilförmån

018 – Drivmedel vid bilförmån

Här redovisar du förmån av fritt eller delvis fritt drivmedel i samband med bilförmån. När du registrerar drivmedelsförmån i löneregistreringen ska du värdera förmånen till marknadsvärdet x 1,2. Det är det uppräknade värdet redovisas här. Marknadsvärdet ska inte redovisas i arbetsgivardeklarationen. Lönearter med AGI/KU-inställningen Drivmedelsförmån hamnar på denna fältkod.

Standardlönearter kopplade till detta fält:

410 – Drivmedelsförmån

098 – Betalt för drivmedel vid bilförmån

Bilförmånsvärdet redovisas i ruta 013. I detta fall är bilförmånen 0 kr eftersom den anställde har betalat för hela sin bilförmån. Skatteverket vill att det ska stå en nolla i ruta 013 då man anser att det i grunden finns en förmån.

Drivmedelsförmånen redovisas i ruta 018. Förmånen värderas till 1,2 x marknadsvärdet (1 000 x 1,2 = 1 200 kr i detta fall). I ruta 098 anges betalningen för drivmedelsförmån (1 000 kr i detta fall).

Standardlönearter kopplade till detta fält:

415 – Betalt för drivmedel vid bilförmån

012 – Övriga skattepliktiga förmåner

Här redovisas det sammanlagda värdet av andra förmåner än bilförmån och förmån av fritt drivmedel vid bilförmån, som är underlag för arbetsgivaravgifter. På denna fältkod hamnar lönearter med någon av AGI/KU-inställningarna Annan förmån, Bostadsförmån, Bostadsförmån småhus, Kostförmån, Parkeringsförmån, Ränteförmån.

Standardlönearter kopplade till detta fält:

 • 420 – Kostförmån lunch/middag
 • 421 – Kostförmån frukost
 • 422 – Kostförmån helt fri kost
 • 430 – Bostadsförmån
 • 431 – Bostadsförmån småhus
 • 440 – Lunchkuponger
 • 450 – Förmån lånedator
 • 460 – Förmån sjukvårdsförsäkring
 • 470 – Förmån trängselskatt/infrastrukturavgift
 • 471 – Förmån trängselskatt/infrastrukturavgift vid bilförmån

041 – Bostadsförmån, småhus

Om du använt en löneart med AGI/KU-inställningen Bostadsförmån småhus kommer en bock att sättas detta fält. Värdet av förmånen kommer automatiskt att landa i fältkod 012.

Standardlönearter kopplade till detta fält:

 • 431 – Bostadsförmån småhus

042 – Bostadsförmån, ej småhus

Om du använt en löneart med AGI/KU-inställningen Bostadsförmån kommer en bock att sättas detta fält. Värdet av förmånen kommer automatiskt att landa i fältkod 012.

Standardlönearter kopplade till detta fält:

 • 430 – Bostadsförmån

010 – Avräkning från avgiftsfri ersättning

Här redovisas ersättning som du redovisat i tidigare redovisningsperioder och som nu är avgiftspliktig. Exempelvis lön under 1000 kr, eller lön under ett halvt prisbasbelopp till idrottsutövare, där man först inte trott att beloppet skulle överstiga gränsbeloppet med det i en senare period visat sig göra det. Det belopp som tidigare redovisats på fältkod 131 – Kontant ersättning ska alltså registreras på en löneart kopplad till denna fältkod istället. Det är lönearter med AGI/KU-inställningen Avräkning från avgiftsfri ersättning som ger ett värde i denna fältkod.

Beloppet som räknas av kommer dessutom att föras upp i fältkod 011 – Kontant bruttolön, men detta sker automatiskt när en korrekt inställd löneart används för att göra avräkningen.

Standardlönearter kopplade till detta fält:

 • 992 – Avräkning från avgiftsfri ersättning

Förmåner, övrigt

048 – Förmån har justerats

Har du som arbetsgivare ansökt och fått beslut från Skatteverket om justering av förmånsvärdet för kost eller bostad en bock redovisas på denna fältkod. Om värdet av förmånen har justerats ska det justerade värdet redovisas på fältkod 013 eller 012 (beroende av vilken typ av förmån det avser). Det är lönearter med AGI/KU-inställningen Förmån har justerats som genererar bocken i fältkod 048.

Ingen standardlöneart är kopplad till denna fältkod.

Kostnadsersättningar

050 – Bilersättning

Om du som arbetsgivare betalat ut skattefri ersättning för resor med privat bil inklusive förmånsbil där den anställda själv betalar drivmedel genereras en bock i denna fältkod. Om du även betalat ut skattepliktig bilersättning ska denna redovisas på en egen löneart med en inställning kopplad till fältkod 011 – Kontant bruttolön. Det är lönearter med AGI/KU-inställningen Bilersättning enligt schablon som genererar bocken i denna fältkod.

Standardlönearter kopplade till detta fält:

 • 350 – Milersättning sk-fri (km)
 • 352 – Milers. vid bilförmån, bensin (km)
 • 353 – Milers. vid bilförmån, diesel (km)
 • 355 – Milers. vid bilförmån, el (km)
 • 356 – Milers. vid bilförmån, gas (km)
 • 357 – Milers. vid bilförmån, etanol (km)

051 – Traktamente

Här kommer du att få en bock om du betalt ut traktamenten för resor i tjänsten. Samma ruta gäller för såväl inrikes som utrikes traktamenten, vilket är en skillnad mot KU då detta redovisats i olika rutor. Om du betalt ut ett högre traktamente än schablonbeloppet ska den överskjutande delen redovisas på en löneart kopplad till fältkod 011 – Kontant bruttolön. Det är lönearter som har AGI/KU-inställningen Traktamente enligt schablon inom riket eller Traktamente enligt schablon utom riket som genererar en bock i denna fältkod.

Standardlönearter kopplade till detta fält:

 • 301 – Traktamente heldag sk-fri (inom riket)
 • 302 – Traktamente halvdag sk-fri (inom riket)
 • 303 – Nattraktamente
 • 330 – Traktamente reduktion för lunch/middag
 • 331 – Traktamente reduktion för frukost
 • 332 – Traktamente reduktion för helt fri kost

020 – Övriga kostnadsersättningar

Här redovisas beloppet för andra kostnadsersättningar än bilersättning eller traktamente. Det är AGI/KU-inställningen Kostnadsersättning (ej ruta 050-056) som styrs mot denna fältkod.

Ingen standardlöneart är kopplad till denna fältkod.

Ersättning som inte är underlag för socialavgifter

131 – Kontant ersättning

Här redovisas kontant ersättning som inte är underlag för socialavgifter. Det kan gälla exempelvis lön under 1000 kr eller lön till idrottsutövare som understiger ett halvt prisbasbelopp. Om det senare visar sig att ersättning överskrider gränsbeloppen behöver en avräkning göras, läs mer om detta under fältkod 010 – Avräkning från avgiftsfri ersättning. Det är lönearter med AGI/KU-inställningen Andra skattepliktiga ersättningar som styrs mot denna fältkod.

Standardlönearter kopplade till detta fält:

 • 990 – Lön under 1000 kr
 • 991 – Ersättning till idrottsutövare

Andra ersättningar

030 – Tjänstepension

Här redovisas tjänstepension som betalats ut till före detta anställda eller till deras efterlevande. Pensionsutbetalningar ska redovisas i en arbetsgivardeklaration på individnivå på samma sätt som lön och annan ersättning. Det är lönearter med AGI/KU-inställningen Tjänstepension som är kopplade mot denna fältkod.

Ingen standardlöneart är kopplad till denna fältkod.

035 – Vissa inte skattepliktiga ersättningar till utländska experter m.fl. enligt beslut från Forskarskattenämnden

För att vissa förmåner och ersättningar till utländska experter med flera ska bli skattefria krävs ett beslut av Forskarskattenämnden. Det är lönearter med AGI/KU-inställningen Ej Skattepliktig ersättning utlands-forskare som är kopplade mot denna fältkod.

Ingen standardlöneart är kopplad till denna fältkod.

037 – Vissa avdrag

Den anställda får göra avdrag för vissa speciella avgifter i sin inkomstdeklaration. Det kan till exempel handla om avgifter som den anställde betalar i tjänsten för egen eller efterlevandes pension. Ange beloppet som den anställda betalar här. Beloppet ska ingå i ruta 011 – Kontant bruttolön. Det är lönearter med AGI/KU-inställningen Vissa avdrag som är kopplade till denna fältkod.

Ingen standardlöneart är kopplad till denna fältkod.

Ersättning som är underlag för egenavgifter

125 – Kontant ersättning

Här redovisar du kontant ersättning som är underlag för egenavgifter. Det är lönearter med AGI/KU-inställningen Skattepliktig ersättning med egenavgifter som är knutna till denna fältkod.

Ingen standardlöneart är kopplad till denna fältkod.

Utlandsuppgifter

252 – Utländskt skatteregistreringsnummer (TIN)

Hit hämtas betalningsmottagarens utländska skatteregistreringsnummer, TIN (Tax Identification Number). TIN anges på anställdakortet (Uppläggning – Anställda – fliken Grunduppgifter) för någon som är obegränsat skattskyldig i Sverige och bor i ett annat land, och för personer som är begränsat skattskyldiga i Sverige

076 – Landskod (TIN)

Hit hämtas landskoden för det land som utfärdat det utländska skatteregistreringsnummer som redovisats på fältkod 252 – Utländskt skatteregistreringsnummer TIN. En landskod anges med två bokstäver på anställdakortet (Uppläggning – Anställda – fliken Grunduppgifter).

Skattereduktion för rut-/rotavdrag

021 – Underlag för skattereduktion för rutarbete

Här redovisas underlag för skattereduktion för rutarbete, exempelvis arbetskostnad för städning eller trädgårdsarbete när den anställde har fått förmån av rut-arbete. Noter att underlaget för skattereduktionen inte alltid motsvarar värdet av förmånen då endast kostnader för arbetet kan utgöra underlag för skattereduktionen. Det är lönearter med AGI/KU-inställningen Underlag skattereduktion hushållsnära tjänster som är kopplade mot denna fältkod.

Ingen standardlöneart är kopplad till denna fältkod.

022 – Underlag för skattereduktion för rotarbete

Här redovisas underlag för skattereduktion för rotarbete, exempelvis arbetskostnad för reparation, underhåll, om- och tillbyggnad när den anställde har fått förmån av rot-arbete. Noter att underlaget för skattereduktionen inte alltid motsvarar värdet av förmånen då endast kostnader för arbetet kan utgöra underlag för skattereduktionen. . Det är lönearter med AGI/KU-inställningen Underlag skattereduktion ROT-arbeten som är kopplade mot denna fältkod.

Ingen standardlöneart är kopplad till denna fältkod.

Kapital

039 – Hyresersättning

Hit hämtas den marknadsmässiga hyresersättning som du har betalat till den anställda som ska deklareras som inkomst av kapital. Det kan vara ersättning för hyra av garage eller lagerlokal i bostaden. Om hyresersättningen är högre än vad som är marknadsmässigt men övriga förutsättningar är uppfyllda ska du redovisa den marknadsmässiga delen i den här rutan och den överskjutande delen på en löneart kopplad mot fältkod 011 – Kontant bruttolön. Det är lönearter med AGI/KU-inställningen Hyresersättning som är kopplade mot denna fältkod. Inget skatteavdrag görs när en löneart med denna inställning används. Vill du trots det göra skatteavdrag hanteras detta med hjälp av en löneart med AGI/KU-inställningen Avdragen preliminärskatt (fältkod 001 i AGI, se ovan).

Ingen standardlöneart är kopplad till denna fältkod.

Huvuduppgift

I huvuduppgifterna hamnar uppgifter som ska redovisas på arbetsgivarnivå.

006 – Redovisningsperiod

Hit hämtas redovisningsperioden för som arbetsdeklarationen avser. För varje deklarationsdatum hämtas registrerade och uppdaterade löner kalendermånaden innan deklarationstillfället. För deklarationsdatum 2019-02-12 hämtas redovisningsperiod 201901 (januari).

Arbetsgivarregistrerad

­­201 – Organisationsnummer

Organisationsnumret för det företag som lämnar in AGI hämtas från de generella företagsuppgifterna (Arkiv – Företagsuppgifter – Generella).

Uppgift till försäkringskassan

499 – Sjuklönekostnader inklusive arbetsgivaravgifter

Hit hämtas de sjuklönekostnader företaget haft under månaden. Det är lönearter med inställningen Sjuklönekostnad (Uppläggning – Lönearter – fliken Grunduppgifter) och arbetsgivaravgifterna som genererar ett belopp på denna fältkod. Det är lönearter för sjuklön och karensavdrag (from 1 januari 2019) som har denna inställning. Sjukavdraget ska inte ha denna inställning.

Förutom de fyrställiga systemlönearterna som avser sjuklön och karensavdrag för respektive löneavtal (BL Lön Plus) är följande standardlönearter kopplade till denna fältkod:

 • 200 – Sjuklön/dag – månadslön
 • 201 – Sjuklön per timme
 • 263 – Karensavdrag – månadslön
 • 264 – Karensavdrag – timlön
 • 275 – Sjuklön/timme, dag -14 (månadslön)

Summa arbetsgivaravgifter och särskild löneskatt på förvärvsinkomster (SLF)

487 – Summa arbetsgivaravgift och SLF

Beloppet på denna fältkod beräknas utifrån det underlag för arbetsgivaravgifter och särskild löneskatt på förvärvsinkomster som redovisats på individnivå. Utifrån varje individs personnummer (födelseår) används den korrekta procentsatsen för respektive individ. Det tas även hänsyn till eventuellt växa-stöd.

Summa skatteavdrag

497 – Summa skatteavdrag

Hit summeras den avdragna preliminärskatt som redovisats på respektive individuppgift, en summering av alla fältkod 001 – Avdragen preliminär skatt med andra ord.

Underlag avdrag från arbetsgivaravgifter

471 – Underlag avdrag regionalt stöd

Om företaget har rätt till regionalt stöd anges detta genom att inställningen Regionalt stöd markeras i företagsuppgifterna (Arkiv – Företagsuppgifter – Lön) markeras. Programmet beräknar sedan underlaget utifrån redovisade uppgifter. Taket för underlaget kan maximalt vara 71 000 kr.

Avdrag från arbetsgivaravgifter

476 – Avdrag regionalt stöd

Regionalt stöd beräknas till 10% av underlaget för regionalt stöd, och kan därmed vara maximalt 7 100 kr.

Underlag skatteavdrag

492 – Underlag skatteavdrag ränta och utdelning

Här ska endast underlaget på ränta och utdelning där skatteavdrag har gjorts från redovisas. Detta gäller alla kapitalförvaltande bolag, banker, kreditinstitut och andra juridiska personer som betalar ut ränta och utdelning och som är skyldiga att göra skatteavdrag från dessa belopp. Om du använt en löneart med AGI/KU-inställningen KU20 Ränta (vilken automatiskt ger ett skatteavdrag på 30%) eller KU31 Utdelning, den senare i kombination med löneartstypen Utdelning med skatteavdrag kommer beloppen att summeras på denna fältkod. Beloppet redovisas endast på huvuduppgiften, inte som en individuppgift, utan för personerna som fått ränta eller utdelning med skatteavdrag ska kontrolluppgift KU20 respektive KU31 även fortsättningsvis lämnas vid årets slut.

Följande Standardlönearter kopplade till detta fält:

 • 960 – Ränta
 • 970 – Utdelning med skatteavdrag

Skatteavdrag

496 – Skatteavdrag ränta och utdelning

Hit hämtas den avdragna preliminärskatten gjord från ränta och utdelning. Det innebär att skatten som beräknas på lönearterna uppräknade för fältkod 492 – Underlag skatteavdrag ränta och utdelning (se ovan) redovisas på denna fältkod.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter för Arbetsdeklarationen på individnivå hämtas från företagsuppgifterna (Arkiv – Företagsuppgifter – Lön – Kontaktperson/Teknisk kontaktperson).

Fältkoder som inte hanteras av löneprogrammet

Det finns flera fältkoder i AGI som inte hanteras i BL Lön eller BL Lön Plus, precis som det tidigare funnits fält i KU10 som heller inte hanterats av programmet. Nedanstående fältkoder hanteras inte av programmet, men du kan efter att du laddat upp AGI-filen hos Skatteverket själv redigera dessa fält innan inlämning.

Ordningen på fältkoderna är uppställda enligt blanketterna för AGI, undrar du över någon särskild fältkod rekommenderar vi att du använder snabbkommandot [Ctrl + F] för att söka efter fältkoden.

Individuppgift

 • 019 – Avdrag för utgifter i arbetet
 • 059 – Personaloption som inte ska förmånsbeskattas har utnyttjats för förvärv av andel
 • 133 – Skattepliktig bilförmån (ersättning som inte är underlag för socialavgifter)
 • 134 – Drivmedel vid bilförmån (ersättning som inte är underlag för socialavgifter)
 • 132 – Övriga skattepliktiga förmåner (ersättning som inte är underlag för socialavgifter)
 • 137 – Bostadsförmån, småhus (ersättning som inte är underlag för socialavgifter)
 • 138 – Bostadsförmån, ej småhus (ersättning som inte är underlag för socialavgifter)
 • 136 – Förmån som pension (ersättning som inte är underlag för socialavgifter)
 • 032 – Ersättning som inte ger rätt till skattereduktion för arbetsinkomst (jobbskatteavdrag)
 • 274 – Avdragen skatt, SINK
 • 275 – Avdragen skatt, A-SINK
 • 114 – Skattebefriad enligt skatteavtal
 • 276 – Beslut ej skatteavdrag pga att inkomsten inte ska beskattas i Sverige
 • 253 – Lokalanställd
 • 094 – Anställd på utländsk bestickning i Sverige och som enligt skatteavtal ska betala skatt i bestickningslandet.
 • 127 – Skattepliktig bilförmån (ersättning som är underlag för egenavgifter)
 • 128 – Drivmedel vid bilförmån (ersättning som är underlag för egenavgifter)
 • 126 – Övriga skattepliktiga förmåner (ersättning som är underlag för egenavgifter)
 • 123 – Bostadsförmån, småhus (ersättning som är underlag för egenavgifter)
 • 124 – Bostadsförmån, ej småhus (ersättning som är underlag för egenavgifter)
 • 036 – Ersättning/förmån avseende bostad samt resa till och från anställning/förrättning (enbart SINK, A-SINK)
 • 112 – Verksamhetens art (A-SINK)
 • 081 – Landskod medborgarskap ej svensk
 • 090 – Landskod arbetsland
 • 305 – Socialförsäkringskonvention med (anges med en siffra mellan 1-4 och en bokstav mellan A-D)
 • 091 – Betalningsmottagaren utsänd under tid
 • 026 – Fartygssignal
 • 027 – Antal dagar med sjöinkomst
 • 028 – Närfart/fjärrfart
 • 223 – Fartygets namn

Huvuduppgift

 • 302 – Ej fast driftställe i Sverige
 • 470 – Underlag FoU*
 • 475 – Avdrag FoU*
 • 481 – Underlag SLF, vinstandel
 • 486 – SLF, vinstandel
 • 491 – Underlag skatteavdrag pensionsförsäkring
 • 495 – Skatteavdrag pensionsförsäkring

*För information om FoU/Forskning och utveckling samt Skattelättnader för utländska experter (Expertskatt) och hur du deklarerar dessa, följ länkarna nedan.

Arbetsgivaravgifter FoU/Forskning och utveckling

Skattelättnader för utländska experter (Expertskatt)

Standardlönearter som inte är kopplade till AGI

Några av de standardlönearter som finns att använda i programmet är inte kopplade till någon fältkod i AGI. Det finns olika förklaringar till varför en löneart inte är kopplad till en fältkod, men exempelvis att den är inställd som passiv information eller hanterar ett nettolöneavdrag.

Dessa standardlönearter är inte kopplade till någon fältkod i AGI:

 • 144 – Obetald semester: Denna löneart är endast en passiv information och påverkar inget belopp, dvs den är varken ersättning eller avdrag och påverkar inte arbetsgivaravgifterna.
 • 262 – Karensavdrag per timme, timlön: Denna löneart är endast en passiv information och påverkar inget belopp, dvs den är varken ersättning eller avdrag och påverkar inte arbetsgivaravgifterna.
 • 405 – Betalt för bilförmån: Från och med inkomståret 2019 finns inget fält där du ska redovisa vad som är betalt för bilförmån. Det innebär att denna löneart är inställd som ett nettolöneavdrag och därmed inte heller följer med till AGI.
 • 800 – Utmätning kronofogden: Denna löneart är inställd som ett nettolöneavdrag och ska därmed inte redovisas i AGI.
 • 910 – Fackavgift: Denna löneart är inställd som ett nettolöneavdrag och ska därmed inte redovisas i AGI.
 • 920 – Förskott: Ett regelrätt förskott är en utbetalning som regleras i samband med lönekörning som görs i samma månad som förskottet betalas ut. Det är alltså endast en tidigareläggning av själva nettolönen och ska därmed inte redovisas i AGI.
 • 930 – Utlägg: Denna löneart är inställd som en ej skattegrundande ersättning (du har lagt ut för arbetsgivaren) och ska därmed inte med i AGI.
 • 940 – Nettolöneavdrag: Denna löneart är inställd som ett nettolöneavdrag och ska därmed inte redovisas i AGI.
 • 980 – Utdelning utan skatteavdrag: Utdelning utan skatteavdrag hanteras endast på KU31.

Skillnader mellan kontrolluppgifter och AGI

Förutom den största skillnaden som innebär månadsvis inlämning istället för årsvis finns ett antal skillnader mellan den tidigare kontrolluppgiften och AGI.

Bilförmån

Skatteverket vill inte längre ha någon modellkod för förmånsbilar redovisad. Inte heller ska man ange vilket belopp den anställde själv har betalt för bilförmånen, istället redovisas endast ”nettoförmånen”, dvs efter avdraget av vad den anställde betalt för bilförmån. Man behöver heller inte redovisa antalet månader med bilförmån, det framgår ju automatiskt när redovisningen sker månadsvis. Antalet km vid bilersättning vid bilförmån är också ett fält som har slopats i och med AGI.

Övriga förmåner

Flera av de kryssrutor som tidigare funnits för olika förmåner (exempelvis kostförmån, ränteförmån, parkeringsförmån) är borttagna, det är endast bostadsförmån småhus och bostadsförmån ej småhus som finns kvar i AGI.

Kostnadsersättningar

Flera uppgifter som tidigare redovisats i kryssrutor är borttagna i AGI. Det är exempelvis resekostnader, logi, tjänsteresa längre än tre månader som inte längre finns. Dessutom har man gjort en sammanslagning av traktamente. Det finns numera endast en ruta för Traktamente, som ska bockas för oavsett om traktamentet är inrikes eller utrikes. Tidigare har man skiljt på dessa typer.

Avräkning från avgiftsfri ersättning

Ett nytt fält för att hantera avräkning från avgiftsfri ersättning är infört i AGI. Det ska användas om en ersättning som man först trott skulle varit avgiftsfri (exempelvis lön under 1000 kr och ersättning till idrottsutövare motsvarande max ett halvt prisbasbelopp) men som senare visat sig överstiga gränsen. Istället för att som tidigare göra en spegelvändning av den avgiftsfria lönen och en flytt till avgiftspliktig ersättning ska istället dessa belopp redovisas i en särskild ruta.

Rent praktiskt kan du i programmet använda löneart 992 – Avräkning för avgiftsfri ersättning när detta blir aktuellt. Du ska då ange det belopp som tidigare redovisats som avgiftsfritt på denna löneart, så kommer programmet automatiskt att redovisa värdet på den nya fältkoden 010 – Avräkning från avgiftsfri ersättning. Dessutom kommer programmet i samband med att denna löneart används även att redovisa beloppet i fältkod 011 – Kontant bruttolön.

warning Created with Sketch.